Quản lý Chất Thải Rắn Đô Thị – Trần Thị Mỹ Diệu

I.GIỚI THIỆU

Quản lý Chất Thải Rắn Đô Thị – Trần Thị Mỹ Diệu nhằm cung cấp các kiến thức về nguồn phát sinh, khối lượng, thành phần và tính chất chất thải rắn đô thị, quản lý chất thải rắn tại nguồn,  Hệ Thống thu gom chất thải rắn từ các nguồn phát sinh, trung chuyển và vận chuyển chất thải rắn, công nghệ tái chế chất thải, công nghệ xử lý chất thải đô thị, bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Quản lý Chất Thải Rắn Đô Thị - Trần Thị Mỹ Diệu
Quản lý Chất Thải Rắn Đô Thị – Trần Thị Mỹ Diệu

II.MỤC LỤC

Chương 1 GIỚI THIỆU CHUNG

1.1     Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản

1.2     Chất thải rắn đô thị và các vấn đề môi trường

1.3     Tổng quan về hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị

Chương 2  NGUỒN PHÁT SINH, KHỐI LƯỢNG, THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

2.1     Các nguồn phát sinh chất thải rắn đô thị

2.2     Khối lượng, tốc độ phát sinh chất thải rắn đô thị

2.2.1  Lựa chọn đơn vị biểu diễn khối lượng, tốc độ phát sinh chất thải rắn

2.2.2  Phương pháp khảo sát xác định tốc độ phát sinh chất thải rắn

2.2.3 Phương pháp dự đoán khối lượng và tốc độ phát sinh chất thải rắn

2.3     Thành phần chất thải rắn đô thị và phương pháp xác định

2.3.1  Thành phần chất thải rắn đô thị

2.3.2  Phương pháp phân tích thành phần chất thải rắn

2.4     Tính chất lý học, hóa học, sinh học của chất thải rắn đô thị

2.4.1  Tính chật lý học

2.4.2  Tính chất hóa học

2.4.3  Tính chất sinh học

Chương 3 QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TẠI NGUỒN

3.1     Lưu trữ chất thải rắn tại nguồn

3.1.1 Ảnh hưởng của việc lưu trữ đến các thành phần chất thải

3.1.2  Loại thùng chứa

3.1.3  Vị trí đặt thùng chứa

3.1.4  Sức khỏe cộng đồng và mỹ quan

3.2     Xử lý chất thải tại nguồn

Chương 4  HỆ THỐNG THU GOM CHẤT THẢI RẮN

4.1     Hệ Thống thu gom chất thải rắn từ các nguồn phát sinh có khối lượngnhỏ

4.1.1  Hình thức thu gom

4.1.2  Phương tiện thu gom

4.1.3  Phân tích tuyến thu gom, tính toán trang thiết bị và nhân công

4.2     Hệ thống thu gom chất thải rắn từ các nguồn phát sinh tập trung

4.2.1  Hình thức thu gom

4.2.2  Phương tiện thu gom

4.2.3  Phân tích tuyến thu gom, tính toán trang thiết bị và nhân công

4.3     Vạch Tuyến Thu Gom

4.3.1  Nguyên tắc vạch tuyến

4.3.2  Các bước vạch tuyến thu gom

Chương 5 TRUNG CHUYỂN VÀ VẬN CHUYỂN

5.1     Sự cần thiết của trạm trung chuyển

5.1     Phân loại trạm trung chuyển

5.4     Những yêu cầu thiết kế trạm trung chuyển

5.3     Phương tiện và phương pháp vận chuyển

Chương 6  CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ CHẤT THẢI

6.1     Lon nhôm

6.2     Giấy và carton

6.3     Nhựa

6.4     Thủy tinh

6.5     Sắt và thép

6.6     Kim loại màu

6.7     Cao su

6.8     Pin gia dụng

6.9     Rác thực phẩm

Chương 7  CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

7.1     Giới thiệu chung

7.2     Phương pháp cơ học

7.3     Công nghệ sinh học xử lý kỵ khí

7.4     Công nghệ sinh học xử lý hiếu khí

7.5     Công nghệ xử lý nhiệt

Chương 8 BÃI CHÔN LÁP HỢP VỆ SINH

8.1     Phương pháp chôn lấp chất thải rắn

8.2     Phân loại, loại hình và phương pháp chôn lấp   1

8.3     Kiếm soát nước rỉ rác

8.4     Kiểm soát khí bãi chôn lấp

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook