Quản Lý Chất Thải Rắn Đô Thị – Nhiều Tác giả

I. Giới thiệu về Giáo trình Quản Lý Chất Thải Rắn Đô Thị

Giáo trình Quản Lý Chất Thải Rắn Đô Thị  cung cấp các kiến tức về rác, Quản lý chất thải rắn kết hợp  ,Sự tạo ra chất thải rắn, Phân loại tại nguồn và thu gom rác thải, Sự phân loại tập trung, Phân loại tại nguồn và thu gom rác thải,Sự phân loại tập trung,Tái chế chuyên liệu, Xử lý sinh học ,Xử lý nhiệt, Chôn rác .

Giáo trình Quản Lý Chất Thải Rắn Đô Thị
Giáo trình Quản Lý Chất Thải Rắn Đô Thị

 

II.MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu  

Tóm tắt

1.1     Rác là gì

1.2     Các mối quan ngại về môi trường

1.3     Những cách tiếp cận hiện nay: pháp lý

1.4 Chi phí kinh tế của việc cải thiện môi trường

1.5 Một tiếp cận kết họp để quản lý chất thải rắn

Chương 2: Quản lý chất thải rắn kết hợp        

Tóm tắt Giáo trình Quản Lý Chất Thải Rắn Đô Thị

2.1     Các yêu cầu cơ bản

2.2     Các hệ thống quản lý rác thải

2.3     Hệ thống thứ bậc (hierachy) trong quản lý rác thải

2.4     Mô hình hóa quản lý rác thải

Chương 3: Sự tạo ra chất thải rắn

Tóm tắt:

3.1.Giới thiệu:

3.2     Sự tạo ra chất thải rắn ở Châu Âu:

3.3     Các loại chất thải rắn trình bày trong nghiên cứu này:

3.4     Số lượng CTRĐT

3.5     Thành phần của CTRĐT

3.6     Tính chất có thể thay đổi (variability) trong sự phát sinh CTRĐT:

3.7     Những tác động của việc giảm rác tại nguồn

3.8     Sự phân loại CTRĐT: cần tiêu chuẩn hoá

3.9     Những phương pháp phân tích CTRĐT

Chương 4: Phân loại tại nguồn và thu gom rác thải

Tóm tắt Giáo trình Quản Lý Chất Thải Rắn Đô Thị

4.1     Giới thiệu:

4.2     Phân loại ở gia đình

4.3     Hệ thống thu gom “mang đi” và hệ thống thu gom “trước nhà”

4.4     Các hệ thống thu gom:

4.5     Các chương trình thu gom kết hợp

4.6     Các tác động môi trường

4.7     Chi phí kinh tế

Chương 5: Sự phân loại tập trung

Tóm tắt

5.1     Giới thiệu

5.2     Phân loại tập trung rác có thể tái chế tại NMTCR

5.3     Phân loại chất thải hồn hợp để sản xuất nhiên liệu

5.4     Các tác động môi trường: phân tích đầu vào và đầu ra

5.5     Chi phí kinh tế

Chương 6: Tái chế chuyên liệu      

TÓM TẮT Giáo trình Quản Lý Chất Thải Rắn Đô Thị

6.1     Giới thiệu

6.2     Qui trình tái chế nguyên liệu

6.3     Tác động môi trường: phân tích đầu vào và đầu ra

6.4     Chi phí kinh tế

Chương 7: Xử lý sinh học     

Tóm tắt Giáo trình Quản Lý Chất Thải Rắn Đô Thị

7.1     Lời giới thiệu

7.2     Mục tiêu của việc xử lý sinh học:

7.3     Tổng quan về việc xử lý sinh học ở Châu Âu

7.4     Các qui trình xử lý sinh học

7.5     Các thị trường phân sinh học

7.6     Các tiêu chuấn phân sinh học

7.7     Các tác động môi trường: phân tích đầu vào và đầu ra         180

7.8     Chi phí kinh tế

Chương 8: Xử lý nhiệt

Tóm tắt

8.1     Giới thiệu

8.2     Mục đích phương pháp xử lí nhiệt

8.3     Việc áp dụng phương pháp xử lí nhiệt ở châu Âu gần đây

8.4     Qui trình đốt CTRĐT hỗn hợp

8.5     Quy trình đốt NLTR

8.6     Quy trình đốt giấy và nhựa đã được phân loại từ nguồn

8.7     Những giới hạn của sự phát thải

8.8     Những tác động đến môi trường : phân tích đầu vào và đầu ra

8.9     Chi phí kinh tế

Chương 9 : Chôn rác  

Tóm tắt:

9.1     Giới thiệu

9.2     Mục tiêu của quy trình chôn lấp rác

9.3     Hoạt động chôn lấp rác hiện nay ở châu Âu

9.4     Phương pháp chôn lấp rác

9.5     Những tác động đến môi trường : phân tích đầu vào và đầu ra

9.6     Chi phí kinh tế:

Download

 

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình miễn phí

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook