Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại – TS. Lâm Minh Triết – TS. Lê Thanh Hải

I. Giới thiệu Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại

Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại với mục đích là cung cấp một lượng kiến thức toàn diện về quản lý liên quan đến các loại chất thải nguy hại khác nhau, tổng quan về các hợp chất ô nhiễm hưu cơ bền, dạng chất thải nguy hại điển hình, sự vận chuyển của các chất thải nguy hại và ảnh hưởng của chúng trong môi trường, hệ thống quản lý chất thải nguy hại.

 

giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại - TS. Lâm Minh Triết - TS. Lê Thanh Hải

II.MỤC LỤC

Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

1.1 Định nghĩa chất thải nguy hại

2.2 Nguồn gốc và phân loại chất thải nguy hại

2.3 Các vấn đề trong lấy mẫu và phân tích chất thải nguy hại

Câu hỏi ôn tập

Chương 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC HƠP CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ BỀN (POPs) – DẠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐIỂN HÌNH

2.1 Khái niệm chung về các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền – POPs

2.2 Tính chất của các hợp chất POPs

2.3 Tình hình nghiên cứu về POPs thời gian gần đây

2.4 Các nguồn phát sinh, tồn trữ và sử dụng POs trong môi trường

2.5 Những khó khăn trong việc kiểm soát POPs

Câu hỏi ôn tập

Chương 3: SỰ VẬN CHUYỂN CỦA CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG TRONG MÔI TRƯỜNG

3.1 .Sự vận chuyển CTNH trong môi trường đất

3.2  Sự vận chuyển CTNH trong môi trường nước

3.3 Sự vận chuyển CTNH trong khí quyển

3.4 Ảnh hưởng và tác động của CTNH tới môi trường

Câu hỏi ôn tập

Chương 4 : HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

4.1 Tổng quan về hệ thống quản lý chất thải nguy hại

4.2 Một số cơ sở pháp lý liên quan đến quản lý chất thải nguy hại

4.3 Hệ thống quản lý chất thải công nghiệp nguy hại ở Việt Nam

4.4 Các định hướng nhằm tăng cường công tác quản lý CTNH ở Việt Nam

trong thời gian tới

Câu hỏi ôn tập

Chương 5: THU GOM LƯU GIỮ VÀ VẬN CHUYÊN CHẤT THẢI NGUY HẠI

5.1 Thu gom, đóng gói và dán nhãn chất thải nguy hại

5.2 Lưu giữ (tồn trữ) chất thải nguy hại

5.3 Vận chuyển chất thải nguy hại

Câu hỏi ôn tập

Chương 6   ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ XỬ LÝCHẤT THẢI NGUY HẠI

6.1 Phương Pháp Đánh Giá Nguy Cơ

6.2  Lựa Chọn Vị Trí Đặt Nhà Máy Xử Lý

6.3 Lựa Chọn Loại Nhà Máy xử Lý

Câu hỏi ôn tập

Chương 7   NGĂN NGỪA Ô NHIỄM CHẤT THẢI NGUY HẠI

7.1  Một số khái niệm tổng quan về ngăn ngừa ô nhiễm CTNH

7.2 Các chiến lược quản lý việc ngăn ngừa ô nhiễm CTNH

7.3 Giảm thể tích độc hại của CTNH

7.4  Giảm độc tích CTNH

7.5 Tái sinh CTNH

Câu hỏi và thảo luận

Chương 8   KIỂM TOÁN CHẤT THẢI NGUY HẠI

8.1 Giới thiệu chung

8.2 Tổng quan về kiểm toán môi trường

8.3 Các hình thức kiểm toán

8.4  Các tiêu chuẩn quốc tế về kiểm toán CTNH

8.5 Nguyên tắc và tiến trình kiểm toán CTNH

8.6 Ví dụ về các vấn đề tiêu biểu trong kiểm toán môi trường các CTNH

8.7    Một số nội dung cần thực hiện trong kiểm toán CTNH Câu hỏi và thảo luận

Chương 9   CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

9.1 Phương pháp hóa học và hóa lý

9.2 Phương pháp Sinh Học

9.3 Phương pháp nhiệt

9.4 Phương pháp ơn Định Hóa Rắn

9.5 Khả năng áp dụng các kỹ thuật xử lý

9.6 Xử lý CTNH bằng Chôn Lấp Câu hỏi và thảo luận

Chương 10  CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CHO MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

10.1   Chất thải nguy hại trong chất thải sinh hoạt

10.2   Quản lý CTNH ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

10.3   Qui trình và biện pháp quản lý chất thải dầu nhớt

10.4   Qui trình và biện pháp quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước và từ các công trình xử lý nước thải

Download

 

>>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook