QCVN 20:2015/BGTVT về báo hiệu hàng hải

I. GIỚI THIỆU

QCVN 20:2015/BGTVT về báo hiệu hàng hải quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của báo hiệu hàng hải được lắp đặt trong các vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác thiết kế, chế tạo, xây dựng, quản lý vận hành, khai thác báo hiệu hàng hải và các công tác khác có liên quan đến báo hiệu hàng hải tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2016. Bãi bỏ Thông tư số 17/2010/TT-BGTVT ngày 05/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải.

QCVN 20:2015/BGTVT về báo hiệu hàng hải
QCVN 20:2015/BGTVT về báo hiệu hàng hải

II. MỤC LỤC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU HÀNG HẢI

National technical regulation on aids to navigation

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng

1.3. Giải thích từ ngữ

1.4. Hướng luồng hàng hải

1.5. Phía khống chế của báo hiệu hàng hải

1.6. Phân loại báo hiệu hàng hải

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Đèn biển

2.2. Đăng tiêu

2.3. Chập tiêu

2.4. Báo hiệu dẫn luồng

2.5. Các báo hiệu hàng hải khác

2.6. Độ lệch cho phép của báo hiệu nổi trong quá trình sử dụng

2.7. Đặc tính ánh sáng ban đêm của báo hiệu thị giác

2.8. Báo hiệu hàng hải AIS

2.9. Báo hiệu Tiêu Radar (Racon)

2.10. Báo hiệu âm thanh

3. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

4.1. Các cơ sở thiết kế

4.2. Các cơ sở đóng mới sản xuất, hoán cải, phục hồi, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng báo hiệu hàng hải và thiết bị báo hiệu hàng hải

4.3. Các tổ chức, cá nhân quản lý hoặc đầu tư xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng báo hiệu hàng hải

4.4. Các đối tượng khai thác báo hiệu hàng hải

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook