Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược Phương Pháp Luận Và Thử Nghiệm Ở Việt Nam – Phạm Ngọc Đăng

I. Giới thiệu về Giáo trình Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược

Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược Phương Pháp Luận Và Thử Nghiệm Ở Việt Nam – Phạm Ngọc Đăng được biên soạn nhằm mục đích kịp thời nâng cao hiểu biết về cơ sở khoa học và phương pháp luận để tiến hành đánh giá môi trường chiến lược, thực hiện các điều quy định của Luật bảo vệ Môi trường mới được ban hành ở nước ta.

Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược Phương Pháp Luận Và Thử Nghiệm Ở Việt Nam - Phạm Ngọc Đăng
Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược Phương Pháp Luận Và Thử Nghiệm Ở Việt Nam – Phạm Ngọc Đăng

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

1.1. Định nghĩa

1.2. Sự khác biệt giữa đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

1.3. Mục tiêu của ĐMC

1.4. Các nguyên tắc của ĐMC

1.5. Các bước tiến hành và các giai đoạn của ĐMC

1.6. Những thuận lợi và trở ngại của việc tiến hành ĐMC

1.7. Các lợi ích của ĐMC

1.8. Thời gian và chi phí cho ĐMC

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC

2.1. Tổng quan về tình hình áp dụng ĐCM trên thế giới

2.2. Tổng quan về tình hình áp dụng ĐMC ở Việt Nam

2.3. Nhận xét chung, những bài học kinh nghiệm

CHƯƠNG 3: KHUNG PHÁP LÝ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC Ở VIỆT NAM

3.1. Khá pháp luật pháp về DDMC trên thế giới

3.2. Cơ sở pháp lý ĐMC ở Việt Nam

3.3. Định hướng ĐMC ở Việt Nam

CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

4.1. Mục tiêu và yêu cầu ĐMC

4.2. Các bước tiến hành đánh giá môi trường chiến lược

4.3. Hình thành tổ chức thực hiện ĐMC

4.4. Lồng ghép ĐMC với việc lập CL, QH, KH và CT phát triển

4.5. Sàng lọc

4.6. Xác định phạm vi ĐMC

4.7. Xây dựng các mục tiêu, chỉ thị và chỉ tiêu môi trường trong ĐMC

4.8. Các thông tin cần thiết để thực hiện ĐMC

4.9. Đánh giá các hậu quả môi trường của dự án QH, KH, CL hay CT

4.10. Chương trình giám sát và quan trắc môi trường

4.11. Tham khảo ý kiến chuyên gia và sự tham gia của cộng đồng

4.12. Chuẩn bị báo cáo ĐMC

4.13. Thảm định báo cáo ĐMC

CHƯƠNG 5: CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG

5.1. Khái niệm và định nghĩa về tác động gián tiếp, tích lũy và tác động tương hỗ

5.2. Khái quát về phương pháp tiếp cận và công cụ đánh giá môi trường

5.3. Lựa chọn phương pháp tiếp cận và công cụ đánh giá môi trường

CHƯƠNG 6: THỬ NGHIỆM ĐMC ĐỐI VỚI QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TỈNH HÀ TÂY ĐẾN 2020

6.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và hiện trạng môi trường tỉnh Hà Tây

6.2. Quy hoạch phất triển kinh tế – xã hội của Hà Tây

6.3. Đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch tổng thể

CHƯƠNG 7: THỬ NGHIỆM ĐMC ĐỐI VỚI QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HẠ LONG VÀ PHỤ CẬN ĐẾN 2010

7.1. Quy hoạch đô thị chung thành phố Hạ Long

7.2. ĐMC quy hoạch đo thị chung thành phố Hạ Long

7.3. Định hướng các biện pháp giảm thiểu tác động của quy hoạch đô thị chung thành phố Hạ Long và vùng phụ cận đến năm 2010

CHƯƠNG 8: THỬ NGHIỆM ĐMC QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN 2010

8.1. Các điều kiện tự nhiên của tỉnh Thái Nguyên

8.2. Hiện trạng môi trường của tỉnh Thái Nguyên

8.3. Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Thái Nguyên đến 2010

8.4. Đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Thái Nguyên đến 2010

8.5. Kiến nghị các giải pháp BVMT trong quá trình thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Thái Nguyên đến 22010

8.6. Bài học kinh nghiệm và hạn chế.

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook