Báo cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

I. Giới thiệu Quy hoạch Quản lý chất thải rắn vùng Tỉnh Bình Định đến nằm 2020

Báo cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020 viết về các vấn đề điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tỉnh Bình Định, hiện trạng quản lý và xử lý chất thải rắn vùng tỉnh Bình Định, Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Bình Định đến năm 2020, Tổ chức thực hiện và các vấn đề cơ chế chính sách.

Báo cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020
Báo cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tổng Thể Quản Lý Chất Thải Rắn Vùng Tỉnh Bình Định Đến Năm 2020

II.MỤC LỤC

MỞ ĐẦU            
1. Sự cần thiết xây dựng quy hoạch
2. Quan điểm và mục tiêu quy hoạch

2.1.    Quan điểm quy hoạch

2.2.    Mục tiêu quy hoạch

3. Phạm vi và đối tượng quy hoạch

3.1.    Phạm vi nghiên cứu

3.2.    Đối tượng nghiên cứu

4. Cơ sở pháp lý xây dựng quy hoạch

CHƯƠNG I: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH

1.1.    Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên

ỉ. 1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Điều kiện tự nhiên

1.2.    Điều kiện kinh tế-xã hội

1.2.1. Hiện trạng hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn

1.2.2. Đặc điểm kinh tế.

CHUƠNG II: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN    
VÙNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
II.1. Chất thải rắn sinh hoạt

II.1.1. Khối lượng, thành phần, tích chất chất thải

II.1.2. Hiện trạng phân loại, thu gom, vận chuyển

II.1.3. Hiện trạng xử lý chất thải rắn

  1. 1.4. Mô hình quản lý chất thải rắn
II.2 Chất thải rắn công nghiệp Quản lý chất thải rắn Vùng Tỉnh Bình Định

II.2.1.Tình hình hoạt động các KCN, CCN Bình Định

  1. 2.2. Hiện trạng khối lượng thành phần và tính chất chất thải

11.2.3. Hiện trạng, phân loại thu gom, vận chuyển chất thải          rắn

11.2.4. Hiện trạng xử lý chất thải rắn

11.2.5. Mô hình quản lý CTR

II.3. Chất thải rắn y tế

II.3.1. Hiện trạng khối lượng thành phần và tính chất chất thải

ỈI.3.2. Hiện trạng, phân loại thu gom, vận chuyến chất thải rắn

II.3.3. Hiện trạng xử lỷ chất thải rắn y tế

  1. 3.4. Mô hình quản lý CTR
II.4.   Những dự án đã và đang thực hiện trong vùng tỉnh Bình Định

11.5.  Đánh giá chung hiện trạng quản lý và xử lý CTR

  1. 5.1. Các mặt đã đạt được

II.5.2. Các vấn đề còn tồn tại

  1. 5.2.2. CÁC VẨN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ CƠ CHẾ QUẢN LÝ CTR, QUY TRÌNH, QUY ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH NHƯNG CHƯA ĐƯỢC QUAN TÂM THỰC HIỆN TRIỆT ĐẾ THIẾU NGUỒN LỰC ĐẾ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
CHƯƠNG III: QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÙNG TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020       
III.1. Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Định

III.1.1. Một số chỉ tiêu phát trỉến kinh tế-xã hội của tỉnh đến năm 2020

Lao động xã hội: Năm 2005: toàn tỉnh Bình Định có 890.700 người trong độ tuổi lao động, chiếm 56% tổng dân số. Trong đó có 793.700 lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế, chiếm 89,1% tổng dân số trong độ tuổi lao động. Dự báo năm 2010 tỉnh có 926.850 người trong độ tuổi lao động, chiếm 55,5% tổng dân số. Trong đó có 843.400 lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế, chiếm 91% tống dân số trong độ tuổi lao động. Năm 2020 dự báo tỉnh có 1.092.900 người trong độ tuổi lao động, chiếm 56% tổng dân số. Trong đó có 986.900 lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế, chiếm 90,3% tổng dân số trong độ tuổi lao động

III.1.2. Quv hoạch phát triến hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Bình Định đến năm

III.1.3. Quv hoạch tổng thế các khu, cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến

năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020

III. 1.4. Quy hoạch mạng lưới y tế Quản lý chất thải rắn Vùng Tỉnh Bình Định

III.2. Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn tinh Bình Định

III. 2.1 Dự báo lượng chất thải rắn phát sinh, thành phần và tính chất chất thải

III.2.1.1 Chất thải rắn sinh hoạt

III.2.1.2.Dự báo tổng lượng chất thải rắn phát sinh.

III. 2.2. Quy hoạch hệ thống phân loại, thu gom, vận chuyển

111.2.2.1. Chất thải rắn sinh hoạt

111.2.2.2. Chất thải rắn công nghiệp

III.2.2.3. Chất thải rắn y tế

III. 2.3. Quy hoạch hệ thống xử lỷ chất thải rắn

III.3. Lộ trình thực hiện
III.4.  Khái toán kinh phi

III.4.1.Cơ sở tỉnh khái toán kinh phí.

III. 4.2. Khái toán kinh phí

III. 4.3. Nguồn vốn đầu tư.

CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CÁC VẤN ĐỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
IV.1 Tổ chức thực hiện Quản lý chất thải rắn Vùng Tỉnh Bình Định
IV.2 Giải pháp thực hiện quy hoạch

IV.2.1. Cơ chế thực hiện quy hoạch

1.Nâng cao nhận thức cộng đồng vê quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn tại nguồn

2.Xã hội hóa công tác quản lý CTR

3. Xây dựng chính sách cho giảm thiểu và tái chế chất thải

4. Huy động vốn đầu tư.

5. Cải thiện công tác thu hôi chi phí nhằm đảm bảo tính bền vừng của các hoạt động đầu tư

6. Tăng cường công tác thanh tra, giảm sát việc quản lý và xử lý CTR

KẾT LUẬN          Quản lý chất thải rắn Vùng Tỉnh Bình Định

  1. Kết luận
  2. Kiến nghị
  3. Download

  4. >>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu
5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook