Thông tư 28/2013/TTLT-BYT-BLDTBXH qui định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp

I. GIỚI THIỆU

Thông tư 28/2013/TTLT-BYT-BLDTBXH qui định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp 

Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 07 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế và Cục trưởng Cục An toàn lao động, Cục Người có công, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp.

Thông tư 28/2013/TTLT-BYT-BLDTBXH qui định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp
Thông tư 28/2013/TTLT-BYT-BLDTBXH qui định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp

II. MỤC LỤC

Điều 1. Quy định về tỷ lệ tổn thương cơ thể

Điều 2. Nguyên tắc xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể

Điều 3. Phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Điều 6. Tổ chức thực hiện

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook