Thông tư 28/2010/TT-BCT qui định một số điều của luật hóa chất 108

I. GIỚI THIỆU

Thông tư 28/2010/TT-BCT qui định một số điều của luật hóa chất 108 Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Thông tư 28/2010/TT-BCT qui định một số điều của luật hóa chất 108
Thông tư 28/2010/TT-BCT qui định một số điều của luật hóa chất 108

II. MỤC LỤC

Chương 1QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ và cụm từ viết tắt

Chương 2ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Điều 4. Đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

Điều 5. Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng

Điều 6. Điều kiện về trang thiết bị

Điều 7. Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn

Chương 3HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP
MỤC 1. HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Điều 8. Tổ chức cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Điều 12. Trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung

Điều 13. Trường hợp cấp lại

Điều 14. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận

Điều 15. Thời hạn của Giấy chứng nhận

MỤC 2. HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT HẠN CHẾ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Điều 17. Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh

Điều 18. Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép đối với cơ sở kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh

Điều 19. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với tổ chức, cá nhân sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh

Điều 20. Trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung

Điều 21. Trường hợp cấp lại

Điều 22. Thủ tục cấp Giấy phép

Điều 23. Thời hạn của Giấy phép

Chương 4LẬP, THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CHO PHÉP SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, SỬ DỤNG HÓA CHẤT CẤM TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Điều 24. Danh mục hóa chất cấm

Điều 25. Hồ sơ đề nghị cho phép sản xuất hóa chất cấm

Điều 26. Hồ sơ đề nghị cho phép nhập khẩu hóa chất cấm.

Điều 27. Hồ sơ đề nghị cho phép sử dụng hóa chất cấm

Điều 28. Thẩm định hồ sơ cho phép sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất cấm.

Điều 29. Quản lý sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất cấm

Chương 5BIỆN PHÁP VÀ KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Điều 30. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Điều 31. Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Điều 32. Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Điều 33. Hồ sơ đề nghị phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Điều 34. Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Điều 35. Hoạt động của Hội đồng thẩm định

Điều 36. Cuộc họp của Hội đồng thẩm định

Điều 37. Phí thẩm định

Điều 38. Quản lý Biện pháp hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Chương 6PHIẾU KIỂM SOÁT MUA, BÁN HÓA CHẤT ĐỘC; XÂY DỰNG PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT; HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ ĐÁNH GIÁ HÓA CHẤT MỚI; BẢO MẬT THÔNG TIN

Điều 39. Phiếu kiểm soát, mua bán hóa chất độc

Điều 40. Xây dựng Phiếu an toàn hóa chất

Điều 41. Hồ sơ đăng ký và tổ chức đánh giá hóa chất mới

Điều 42. Quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới

Điều 43. Bảo mật thông tin

Chương 7ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 44. Trách nhiệm của Cục Hóa chất

Điều 45. Trách nhiệm của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Điều 46. Trách nhiệm của Sở Công Thương

Điều 47. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất

Điều 48. Báo cáo định kỳ

Điều 49. Xử lý vi phạm

Điều 50. Hiệu lực thi hành

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook