Thông tư 48/2015/TT-BCA qui định về trang phục phòng cháy chữa cháy

I. GIỚI THIỆU

Thông tư 48/2015/TT-BCA qui định về trang phục phòng cháy chữa cháy 

_ Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

_ Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 79/2014/NĐ-CP);

_ Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

Thông tư 48/2015/TT-BCA qui định về trang phục phòng cháy chữa cháy
Thông tư 48/2015/TT-BCA qui định về trang phục phòng cháy chữa cháy

II. MỤC LỤC

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Yêu cầu đối với trang phục chữa cháy

Điều 4. Quy định về mẫu trang phục chữa cháy

Chương II TRANG PHỤC CHỮA CHÁY

Điều 5. Quần áo chữa cháy

Điều 6. Mũ chữa cháy

Điều 7. Các trang phục chữa cháy khác

Điều 8. Kiểm định trang phục chữa cháy

Điều 9. Kinh phí bảo đảm trang bị trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook