Thông tư 13/2015/TT-BKHCN hướng dẫn đảm bảo an toàn phóng xạ

I. GIỚI THIỆU

Thông tư 13/2015/TT-BKHCN hướng dẫn đảm bảo an toàn phóng xạ 

  • – Căn cư luật năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
  • – Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
  • – Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ trưởng bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
Thông tư 13/2015/TT-BKHCN hướng dẫn đảm bảo an toàn phóng xạ
Thông tư 13/2015/TT-BKHCN hướng dẫn đảm bảo an toàn phóng xạ

II. MỤC LỤC

Điều 1. Sủa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN

Điều 2. Hiệu lực thi hành

PHỤ LỤC 1: YÊU CẦU KĨ THUẬT CỦA THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ VÀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT NGUỒN PHÓNG XẠ DI ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của bộ Khoa học và công nghệ)

  1. 1. Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị định vị nguồn phóng xạ sử dụng di động
  2. 2. Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống giám sát nguồn phóng xạ sử dụng di động
PHỤ LỤC 2: DẤU HIỆU CẢNH BÁO BỨC XẠ ION HÓA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

  1. 1. Dấu hiệu cảnh báo bức xạ ion hóa
    1. 2. Dấu hiệu cảnh báo bức xạ ion hóa bổ sung
    2. 3. Gắn dấu hiệu cảnh báo bức xạ ion hóa và dấu hiệu cảnh báo bức xạ ion hóa bổ sung
5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook