Thông tư 52/2014/TT-BCA qui định về quản lý phương tiện PCCC

I. GIỚI THIỆU

Thông tư 52/2014/TT-BCA qui định về quản lý phương tiện PCCC 

_ Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

_ Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 79/2014/NĐ-CP);

_ Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 21/2014/NĐ-CP ngày 25/3/2014); Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Thông tư 52/2014/TT-BCA qui định về quản lý phương tiện PCCC
Thông tư 52/2014/TT-BCA qui định về quản lý phương tiện PCCC

II. MỤC LỤC

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

Chương II QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Điều 6. Nơi quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Điều 7. Thống kê, báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Điều 8. Hồ sơ quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Điều 9. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Điều 10. Trách nhiệm của người được giao quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

Chương III BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Mục 1. BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY CƠ GIỚI

Điều 12. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên

Điều 13. Bảo quản, bảo dưỡng sau khi chữa cháy, thực tập chữa cháy

Điều 14. Bảo quản, bảo dưỡng định kỳ

Mục 2. BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY THÔNG DỤNG

Điều 15. Bảo quản, bảo dưỡng bình chữa cháy

Điều 16. Bảo quản, bảo dưỡng các loại phương tiện chữa cháy thông dụng khác

Mục 3. BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG TRANG PHỤC VÀ THIẾT BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN

Điều 17. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên

Điều 18. Bảo quản, bảo dưỡng sau khi chữa cháy, thực tập chữa cháy

Mục 4. BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN CỨU NGƯỜI

Điều 19. Bảo quản, bảo dưỡng đệm cứu người

Điều 20. Bảo quản, bảo dưỡng các loại phương tiện cứu người thông dụng khác

Mục 5. BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ PHÁ DỠ

Điều 21. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên

Điều 22. Bảo quản, bảo dưỡng sau khi chữa cháy, thực tập chữa cháy

Mục 6. BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ THÔNG TIN LIÊN LẠC, CHỈ HUY CHỮA CHÁY

Điều 23. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên

Điều 24. Bảo quản, bảo dưỡng sau khi chữa cháy, thực tập chữa cháy

Điều 25. Bảo quản, bảo dưỡng định kỳ

Mục 7. BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY

Điều 26. Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động, bán tự động

Điều 27. Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động

Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 28. Hiệu lực thi hành

Điều 29. Trách nhiệm thi hành

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook