QCVN 1:2015/BKHCN về xăng, nhiên liệu điezen và nhiên liệu sinh hoc

I. GIỚI THIỆU

QCVN 1:2015/BKHCN về xăng, nhiên liệu điezen và nhiên liệu sinh hoc 

QCVN 1:2015/BKHCN thay thế QCVN 1: 2009/BKHCN.

QCVN 1:2015/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu và nhiên liệu sinh học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

QCVN 1:2015/BKHCN về xăng, nhiên liệu điezen và nhiên liệu sinh hoc
QCVN 1:2015/BKHCN về xăng, nhiên liệu điezen và nhiên liệu sinh hoc

II. MỤC LỤC

QUY CHUN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XĂNG, NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC

National technical regulation on gasolines, diesel fuel oils and biofuels

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Xăng không chì

1.3.2. Xăng E5

1.3.3. Xăng E10

1.3.4. Nhiên liệu điêzen (DO)

1.3.5. Nhiên liệu điêzen B5

1.3.6. Nhiên liệu sinh học gốc

1.3.6.1. Etanol nhiên liệu

1.3.6.2. Nhiên liệu điêzen sinh học gốc

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Xăng không chì, xăng E5, xăng E10

2.1.1. Xăng không chì

2.1.2. Xăng E5

2.1.3. Xăng E10

2.2. Nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5

2.2.1. Nhiên liệu điêzen

2.2.2. Nhiên liệu điêzen B5

2.3. Nhiên liệu sinh học gốc dùng để pha trộn xăng E5, xăng E10 và nhiên liệu điêzen B5

2.3.1. Etanol nhiên liệu

2.3.2. Nhiên liệu điêzen sinh học gốc

2.4. Phụ gia

3. PHƯƠNG PHÁP THỬ

3.1. Lấy mẫu

3.2. Phương pháp thử

3.3. Xử lý kết quả thử nghiệm

4. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook