Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất Tập 2 – Trần Xoa

I.Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất tập 2

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất là tài liệu tham khảo, học tập cho cán bộ giảng dạy cho sinh viên, học sinh, cán bộ phòng thí nghiệm của các ngành hóa, thực phẩm… trong các trường Đại học và chuyên nghiệp.

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất
Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất _ Tập 2

II. MỤC LỤC

PHẦN THỨ BA
CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT
Chương V. TRUYỀN NHIỆT

1. Quá trình truyền nhiệt ổn định 3 Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất

2- Quá trình truyền nhiệt không ổn định 10

3. Các chuẩn số đồng dạng trong quá trình cấp nhiệt 11

4. Cấp nhiệt khi dòng chày cưởng bức 13

5. Cấp nhiệt khi dòng chảy cưỡng bức ở phía ngoài chùm ống 18

6. Cấp nhiệt khi dòng chuyển động dọc theo tường phảng 21

7. Cấp nhiệt khi dòng chảy thành màng theo mặt tường dưới ảnh hưởng của trọng lực                        21

8. Cấp nhiệt khi cđ khuấy trộn 22

9. Cấp nhiệt khi chuyển động tự do (đối lưu tự nhiên) 23

10. Cấp nhiệt khi chất lỏng sôi 25

11. Cấp nhiệt khi ngưng tụ hơi bảo hòa khô không chứa khí không ngưng 27

12. Truyền nhiệt trực tiếp giữa hai môi trường 32

13. Truyền nhiệt bằng bức xạ nhiệt 35

14. Trình tự tính toán và vấn đề chọn thiết bị truyền nhiệt 44

15. Một số kết cấu các chi tiết của thiết bị truyền nhiệt 47

Chương VI. CÔ ĐẶC

1. Một số khái niệm 55

2. Những công thức tính 55

3. Một số loại thiết bị cô đặc chủ yếu 74

4. Tính toán thiết bi ngưng tụ barômet 8 3

5. Thiết bị cô đặc nhiều nồi 89

Chương VII. SẤY

1. Độ ẩm của vật liệu và các thông số trạng thái của không khí ẩm 93

2. Cân bằng vật liệu của quá trình sấy 102

3, Cân’bằng nhiệt của quá trình sấy 102

4. Thời gian sấy 105

5. Các sơ đồ của quá trinh sấy bằng không khí nóng 107

6. Sấy bằng khí lò 110

7. Sấy thăng hoa 112 Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất

8. Cấu tạo thiết bị sấy 114

9, Các công thức cơ bản để tính thiết bi sấy 121

10, Chọn thiết bị sấy 124

11. Nguyên lý thiết kế thiết bị sấy 124

PHẦN THỨ BỐN. CÁC QUÁ TRÌNH CHUYỂN KHÓI
Chương VIII. KHUẾCH TÁN

I Thành phần pha                                                                                       126

Hệ số khuếch tán 127

1. Khuếch tán trong pha khí 127

2. Khuếch tán trong pha lòng 133

III.  Đồng dạng trong quá trình chuyển khối                                                         136

Chương IX. CHƯNG LUYỆN VÀ HẨP THỰ

Hấp thụ 138

1. Càn bằng pha 138

2. Cân bằng vật liệu của quá trình hấp thụ 1 40

3. Tính chiêu cao của thiết bị hấp thụ 142

4. Tính đường kính của tháp 143

5. Tính trở lực của tháp 143

II. Chưng luyện 143 Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất

Chưng luyện liên tục hỗn hợp hai cấu tử 143

1. Cân bằng pha 143

2. Cân bằng vật liệu 144

3. Chi số hồi lưu thích hợp 158

Các phương pháp tính chiều cao thiết bị hấp thụ và chưng luyện 160

1. Tính chiều cao thiết bị theo phương trinh chuyển khối 160

2. Tính chiều cao thiết bị theo số bậc thay đổi nồng độ 167

3. Tính chiều cao thiết bị theo số đơn vị chuyển khối 175

Xác định đường kính và trở lực của tháp hấp thụvà chưng luyện cân bằng nhiệt lượng 181

1. Tính đường kính tháp 181

2. Tính trở lực của tháp 188

3. Cân bằng nhĩệt lượng của tháp chưng luyện và chưng đơn giàn 196

Chưng luyện đơn giản 199

Chưng luyện bằng hơi nước trực tiếp 202

Chưng luyện gián đoạn 206

Chưng luyện nhĩều cấu tử 210 Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất

III. Một số cấu tạo và cách iáp ghép trong thiết bị káp thụ và chưng luyện                       229

1. Tháp đệm 229

2. Tháp chưng 232

3. Tháp đĩa không có ống chày chuyền 238

Chương X. HẤP PHỤ

Khải niệm và ứng dụng của hấp phụ 240

Chất hấp phụ 241

III. Các thuyết về hấp phụ                                                                              245

1, Cân bằng pha của quá trinh hấp phụ 245

2. Thuyết hấp phụ đẳng nhiệt Lăngmua 245

3. Thuyết hấp phụ đẳng nhiệt của Đubínhin 246

Nhiệt hấp phụ 250

Động học của quá trình hấp phụ 252

III. Tính thiết bị hấp phụ                                                                               253

Hấp phụ gián đoạn co lớp chất hấp phụ đứng yên 253

1. Sự thay đổi nồng độ trong pha rán và pha khí theo thời gian và theo chiều cao lớp chất hấp phụ 253

2. Xác định thời gian hấp phụ theo hệ số tác dụng hấp phụ 255

3. Xác đinh thời gian hấp phụ theo hoạt độ động lực 256

4- Xác định thời gian hấp phụ theo hệ số chuyển khối 257

Hấp phụ liên tục với lớp chất hấp phụ chuyển động 261

Hấp phụ tầng sôi 261

1. Hấp phụ tâng sỏi làm việc gián đoạn 263

2. Hấp phụ tằng sôi liên tục với chất hấp phụ tuần hoàn 265

VII. Quá trình nhả                                                                            266

VIIII. Cấu tạo thiết bị hấp phụ                                                               268

1. Thiết bị hấp phụ làm việc gián đoạn với lớp hạt không chuyển động 268

2. Thìết bị hấp phụ làm việc liên tục với lớp hạt chuyển động 270

3. Thiết bị hấp phụ tầng sôi 270

Chương XI. TRÍCH LY

I Trích ly chất lòng                                                                            271

Các khái niệm 271

Các đồ thị cơ bản và đường cong cân bằng 272

1. Đồ thị tam giác và tính chất cơ bản của nó 272

2. ĐỒ thị vuông gđc Z – X, Ỹ và Ỹ -X 275

3. Đồ thị vuông góc y’ – x’ 277

Các phương pháp trích ly 277

1. Trích ly tiếp xúc tùng bậc 277

2. Trích ly tiếp xúc liên tục 290

Một số thiết bị trích ly chủ yếu 291

1. Thiết bị trích ly tiếp xúc Hên tục 291

2. Thiết bị trích ly tiếp xúc tùng bậc 294

3. So sánh và lựa chọn các thiết bị trích ly 295

II Trích ly chất rắn                                                                           296

I Các khái niệm 296

2. Trích ly trong thiết bị với lớp vật liệu rắn đứng yên 297

3. Trích ly trong các thiết bị vật liệu rắn chuyển động 298

4. Tính toán trích ly chất rắn 299

PHÀN THỨ NĂM

VẬT LIỆU CHẾ TẠO Và cách tính kiểm tra độ bền thiết bị

Chương XII. VẬT LIỆU CHẾ TẠO MÁY VÀ THIẾT BỊ HÓA CHẤT

L Yêu cầu đổi với thiết bị hổa chất 303

2. Chọn vật liệu để chế tạo máy và thiết bị hđa chất 304

§3. Một số vật liệu thông dụng để chế tạo máy và thiết bị hóa chất 306

4. Giới thiệu phạm vi ứng dụng cùa một số vật liệu 322

Chương XIII. TÍNH TOÁN co KHI MỘT số CHI TIẾT CHỦ YẾU

CỦA THIẾT BỊ HÓA CHẤT

I. Khái niệm chung 354
II. Tính thản hình trụ 358
§1. Thân hình trụ hàn 360
§2. Thân hÌnh trụ rèn 371
§3. Thân hình trụ đúc 380
III Tính đáy và nấp thiết bị 381
§1. Đáy và nắp elip cố gờ 381
§2. Đáy và nắp bán cầu 398
§3. Đáy hình nòn 398
§4. Đáy và náp phẳng tròn 402
IV. Mặt bích 408
V Cửa nối ống dãn với thiết bị 434
VI. Chân dỡ và tai treo thiết bị 435
Tài liệu tham khảo 440

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (4 bình chọn)

Bình luận với Facebook