Bài giảng cấp nước sinh hoạt và công nghiệp – Nguyễn Lan Phương

I. Bài giảng cấp nước sinh hoạt và công nghiệp

Bài giảng cấp nước sinh hoạt và công nghiệp – Nguyễn Lan Phương cung cấp các khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước, mạng lưới cấp nước và hệ thống dẫn nước, cách thức thi công, quản lý, vận hành hệ thống cấp nước.

Bài giảng cấp nước sinh hoạt và công nghiệp - Nguyễn Lan Hương
Bài giảng cấp nước sinh hoạt và công nghiệp – Nguyễn Lan Hương

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1
1.1. Mở đầu

1.1.1. Vai trò của nước đối với con người trong nền kinh tế quốc dân

1.1.2. Hệ tuần hoàn của nước trong tự nhiên

1.1.3. Sơ lược lịch sử phát triển ngành kỹ thuật cấp nước trên thế giới và Việt Nam

1.1.4. Nhiệm vụ và phương hướng của ngành kỹ thuật cấp nước của Việt Nam, chiến lược đến năm 2020.

1.2. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước

1.2.1. Các thành phần cơ bản của hệ thống cấp nước và chức năng từng công trình

1.2.2. Các loại nhu cầu dùng nước

1.2.3. Tiêu chuẩn, chế độ dùng nước, qui mô công suất của trạm cấp nước

1.2.4. Công suất của hệ thống cấp nước và lưu lượng tính toán

1.2.5. Những vấn đề khác biệt giữa lý thuyết và thực tế

1.2.6. Quan hệ giữa cấp nước, thoát nước và môi trường

1.2.7. Tuổi thọ các công trình

1.3. Nguồn cung cấp nước

1.3.1. Các loại nguồn nước

1.3.2. Khai thác và sử dụng nguồn nước

1.3.3. Qui hoạch sử dụng và bảo vệ nguồn nước

1.3.4. Quản lý và giám sát nguồn nước

1.4. Các loại hệ thống cấp nước và chế độ làm việc của hệ thống cấp nước

1.4.1. Phân loại

1.4.2. Chế độ tiêu thụ nước của thành phố và cách xác lập chế độ bơm nước vào mạng lưới cấp nước.

1.4.3. Sự liên hệ giữa các công trình của hệ thống cấp nước về lưu lượng

1.4.4. Sự liên hệ về áp lực giữa các công trình trong hệ thống cấp nước

1.5. Các công trình điều hòa và dự trữ nước

1.5.1. Bể chứa nước sạch

1.5.2. Đài nước

CHƯƠNG 2: MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC VÀ HỆ THỐNG DẪN NƯỚC
2.1. Cơ sở thiết kế mạng lưới cấp nước và hệ thống dẫn nước

2.1.1. Mạng lưới cấp nước và những yêu cầu cơ bản của mạng lưới cấp nước

2.1.2. Sơ đồ mạng lưới cấp nước

2.1.3. Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước

2.1.4. Tính toán lấy nước từ mạng lươi cấp nước

2.1.5. Xác định các đường kính ống

2.1.6. Xác định tổn thất áp lực

2.3. Tính toán mạng lưới cụt cấp nước

2.4. Tính toán mạng lưới vòng cấp nước

2.4.1. Cơ sở tính toán mạng lưới vòng

2.4.2. Trình tự tính toán

2.4.3. Các phương pháp điều chỉnh lưu lượng

2.4.5. Xác định chiều cao đài nước và áp lực công tác của máy bơm

CHƯƠNG 3: CẤU TẠO MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC
3.1. Các loại ống cấp nước và phụ tùng nối ống

3.1.1. các yêu cầu cơ bản đối với mạng lưới đường ống cấp nước

3.1.2. Các loại ống cấp nước và phương pháp nối ống

3.1.3. Cách bố trí đường ống cấp nước

3.2. Các thiết bị và công trình trên mạng lưới cấp nước

3.2.1. Thiết bị điều chỉnh lưu lượng, đóng mở trước

3.2.2. Thiết bị lấy nước

3.2.3. Thiết bị phòng ngừa và điều chỉnh áp lực

3.2.4. Thiết bị đo lưu lượng

3.2.5. Giếng thăm, gối tựa

3.2.6. Chi tiết hóa mạng lưới

3.2.7. Phương pháp đấu nối nước vào nhà chuyển tiếp từ các đường ống phân phối

CHƯƠNG 4: THI CÔNG, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
4.1. Thi công lắp đặt đường ống cấp nước

4.1.1. Khái niệm chung

4.1.2. Cách lắp đặt đường ống có áp

4.1.3. Thi công, lắp đặt đường ống qua đường tàu và đường ô tô

4.1.4. Lắp đặt đường ống dưới nước vượt qua sông, suối, đầm, hồ..

4.2. Quản lý mạng lưới cấp nước

4.2.1. Quản lý kỹ thuật mạng lưới cấp nước và hệ thống dẫn nước

4.2.2. Nội dung cơ bản của việc quản lý mạng lưới

4.2.3. Quản lý đồng hồ đo nước và tính toán lượng nước

4.2.4. Thất thoát nước và các biện pháp quản lý mạng lưới để giảm thất thoát, thất thu nước

CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRONG NHÀ
5.1. Sơ đồ cấu tạo và các ký hiệu
5.2. Phân loại hệ thống cấp nước trong nhà

5.2.1. Theo chức năng

5.2.2. Phân loại theo áp lực của đường ống ngoài phố

5.2.3. Phân loại theo cách bố trí đường ống

5.2.4. Lựa chọn sơ đồ hệ thống cấp nước trong nhà

5.3. Xác định áp lực, ống nước ngoài phố
5.4. Cấu tạo chi tiết hệ thống cấp nước trong nhà

5.4.1. Đường dẫn nước vào nhà

5.4.2. Chi tiết nối đường ống dẫn nước vào với đường ống cấp nước bên ngoài

5.4.3. Nút đồng hồ đo nước

5.4.5. Mạng lưới cấp nước bên trong nhà

5.5. Thiết kế mạng lưới cấp nước bên trong nhà

5.5.1. Vạch tuyến và bố trí đường ống cấp nước bên trong nhà

5.5.2. Tính toán mạng lưới cấp nước trong nhà

5.6. Các công trình của hệ thống nước trong nhà

5.6.1. Két nước

Link download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook