Giáo trình Các Phương Pháp Và Thiết Bị Quan Trắc Môi Trường Nước – Đặng Vũ Minh

I. Giới thiệu Giáo trình Các Phương Pháp Và Thiết Bị Quan Trắc Môi Trường Nước

Giáo trình Các Phương Pháp Và Thiết Bị Quan Trắc Môi Trường Nước – Đặng Vũ Minh cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về việc ô nhiễm các nguồn nước, các quá trình hóa lý diễn ra trong môi trường nước tự nhiên, các phương pháp và thiết bị đánh giá chất lượng nước, đồng thời cũng xung cấp những thông tin mới nhất về chất lượng nước được tác giả và các đồng nghiệp khảo sát gần đây tại một số sông, hồ, vùng biển quan trọng của Việt Nam và nước ngoài.

Các Phương Pháp Và Thiết Bị Quan Trắc Môi Trường Nước - Đặng Vũ Minh
Các Phương Pháp Và Thiết Bị Quan Trắc Môi Trường Nước – Đặng Vũ Minh

II. MỤC LỤC

Chương l. Nước tự nhiên và ô nhiễm nguồn nưóc          

1.1.      Thành phần hóa học của nước tự nhiên   

1.1.1.  Các ion hòa tan

1.1.2.  Các khí hòa tan

1.1.3.  Các chất rắn

1.1.4.  Các chất hữu cơ

1.2.      Hệ sinh thái nước và thành phần sinh học của nguồn nước tự nhiên  

1.2.1.  Hệ sinh thái nước

1.2.2.  Thành phần sinh học trong nguồn nước tự nhiên

1.3.      Chất lượng nước      

1.4.      Các tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước                

1.4.1.  Phân loại

1.4.2.  Các chất hữu cơ

1.4.3.  Các chất vô cơ

1.4.4.  Các kim loại nặng

1.4.5.  Dầu mỡ

1.4.6.  Màu

1.4.7.  Mùi

1.4.8.  Phóng xạ

1.4.9.  pH

1.4.10.            Thế oxy hóa – khử

1.4.11.            Nhiệt độ

1.4.12.            Các sinh vật gây bệnh

1.5.      Lựa chọn các thông số đế đánh giá chất lượng nước

Chương II. Các phương pháp quan trắc chất lượng nước

2.1.      Thiết kế chương trình quan trắc

2.2.      Quan trắc chất lượng nước thải

2.2.1.  Kĩ thuật lấy mẫu nước thải

2.2.2.  Chọn điểm lấv mẫu nước thải

2.2.3.  Những kiểu lấy mẫu

2.2.4.  Nhãn và ghi chú các mẫu

2.2.5.  Bảo quản mẫu và thời gian lưu mẫu

2.2.6.  Tần số lấy mẫu

2.2.7.  Dụng cụ lấy mẫu

2.2.8.  Kiểm soát chất lượng hiện trường

2.2.9.  Đo dòng chảy và các kĩ thuật đo

2.2.9.1.           Phương pháp đo theo máng hình chữ nhật Weir

2.2.9.2.           Máng Parshall

2.2.10.            Các thông số chất lượng nước thải

2.2.11.            Các phương pháp phân tích

2.2.12.            Xem xét và đánh giá kết quá

2.3.      Quan trắc chất lượng nước môi trường xung quanh

2.3.1.  Vị tri trạm quan trắc

2.3.2. Hoạch định hệ thống quan trắc

2.3.3.  Điều tra sơ bộ

2.3.4.  Xem xét số liệu

2.3.5.  Ghi điểm quan trắc

2.3.6.  Các thông tin Cữ bản cần thiết cho các điếm lấy mầu nước sông

2.3.7.  Những thông tin cơ bán đái với điem lấv mầu nước hồ tự nhiên và hồ chứa

2.3.8.  Gợi ý các địa điểm lấy mẫu

2.3.9.  Các yêu cầu về vị trí lấy mẫu

2.4. Phân tích số liệu và báo cáo

2.4.1.  Phân tích số liệu

2.4.2.  Viết báo cáo

Chương III. Các thiết bị trong quan trắc chất lượng nước

3.1.      Do pH

3.1.1.  Nguvên tắc

3.1.2.  Thiết bị

3.1.3.  Các dung dịch chuẩn

3.1.4.  Những lưu ý khi đo pH

3.2.      Đo độ dẫn diện

3.2.1.  Nguyên tắc đo

3.2.2.  Đơn vị SI

3.2.3.  Hệ số nhiệt độ

3.3.      Đo độ muối

3.4.      Đo tổng chất rắn hòa tan (TDS)

3.5.      Do nồng độ oxy hòa tan DO (Dissolved   Oxygen)

3.5.1.  Giới thiệu chung

3.5.2.  Nguyên lý đo của điện cực màng

3.5.3.  Hiệu chỉnh DO theo độ muối

3.5.4.  Những lưu ý khi căn chuẩn điện cực màng oxy

3.6.      Đo độ đục

3.7.      Đo thế oxỵ hóa – khử

3.8.      Xác định nồng độ các ion bằng điện cực chọn lọc ion (ISE)

3.8.1.  Giới thiệu chung

3.8.2.  Điện cực màn trạng thái rắn

3.8.3.  Điên cực màng lóng- lỏng

3.9.      Nhu cầu oxv sinh hóa

3.9.1.  Giới thiệu

3.9.2.  Yêu cầu pha loãng mẫu

3.9.3.  Phân tích BOD5

3.10.   Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD)     

3.11.   Xác định tống cacbon hữu cơ        

3.11.1.            Khái niêm

3.11.2.            Các loại máv phân tích TOC

3.12.   Xác đình nhu cầu oxv toàn phần (TOD) 

3.13.   Xác định các kim loại         

3.13.1.            Giới thiệu chung

3.13.2.            Xác định các kim loại

3.13.3.            Phương pháp phân lích von-ampe hòa tan

3.14.   Xác định hóa chất bảo vệ thực vật, PCB và các hợp chất liên quan

Chưong IV. Mạng lưới quan trắc

4.1.      Quan trắc tự động các chất vô cơ trong nước

4.1.1.  Nguyên tắc của phân tích tự động

4.1.2.  Các bộ phận của thiết bị phân tích tự động

4.1.3.  Ứng dụng thiết bị phân tích tự động trong phân tích nuớc

4.2.      Phân tích trực tuyến các chất ô nhiễm nước

4.2.1.  Phân tích chất ô nhiễm đơn lẻ

4.2.2.  Phân tích nhiều chất ô nhiễm đồng thời

4.2.3.  Sử dụng đồng thời nhiều cảm biến

4.3.      Liên kết giữa các trạm quan trắc liên tục tự động chất lượng nước

Chương V. Mô hình hóa chất lượng môi trường nước

5.1.      Giới thiệu chung

5.2.      Cơ chế biến đổi của các chất ô nhiễm trong môi trường

5.3.      Phương trình toán học của dòng chảy

Tính liên tục

5.4.      Mô hình thủy động học của dòng sông

5.5.      Mô hình chất lượng nước trong hệ thống sông ngòi

5.5.1.  Mô hình của các cấu tử bào toàn

5.5.2.  Mô hình cho các phần tử không bảo toàn

5.6.      Mô hình chất lượng nước vùng nước lợ

5.7.      Mô hình chất lượng nước hồ và bể chứa

5.8.      Mô hình nước ngầm

5.8.1.  Mô hình chảv trong nước ngầm

5.8.2.  Vận chuyển chất ô nhiễm

Chưong VI. Hiện trạng chất lượng nước ở Việt Nam

6.1.      Nguvên tắc chung

6.1.1.  Các chi số chất lượng nước quan trọng nhất

6.1.2.  Nguyên lý làm việc của hệ thống do

6.2.      Hiện trạng chất lượng nước các tỉnh phía Bắc

6.2.1.  Chất lượng nước sông Hồng, phần chảy qua tỉnh Lào Cai

6.2.2. Chất lượng nước sông Sặt và sông Thái Bình phần chảy qua tỉnh Hải Dương

6.2.3.  Chất lượng nước sông cấm và sông I.ạch Tray

6.2.4.  Chất lượng nước của một số sông, hồ tại Hà Nội

6.2.5. Chất lượng nước của vùng ven biển thuộc tỉnh Quảng Ninh

6.3.      Chất lượng nước tại một số tỉnh miền Trung

6.3.1.  Chất lượng nước trên sông Kiến Giang – Quảng Bình

6.3.2.  Chất lượng nước sông Hương

6.3.3.  Chất lượng nước trên sông Hàn và vịnh Đà Nẵng

6.4.      Chất lượng nước các tỉnh Miền Nam

6.4.1.  Chất lượng nước các sông Đồng Nai, Sài Gòn, Thị Vải

6.4.2.  Chất lượng nước các sông thuộc tỉnh Long An

6.4.3.  Chất lượng nước các sông thuộc tỉnh cần Thơ

6.5.      Vài hình ảnh tổng quát về chất lượng nuớc vùng Đông và TâyNam Bộ

6.6. Mối quan hệ giũa Thế oxy hoá – khử (ORP) và nồng độ oxy hòa tan (DO)

6.7. So sánh chất lượng nước các sông ở Việt Nam với một số sông khác trên thế giới (sử dụng cùng một hệ máy đo WQM – HH*)

Link download

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook