XỬ LÝ VẤN ĐỀ BÙN KHÓ LẮNG BẰNG BIỆN PHÁP SINH, HÓA HỌC

XỬ LÝ VẤN ĐỀ BÙN KHÓ LẮNG BẰNG BIỆN PHÁP SINH, HÓA HỌC

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN XỬ LÝ VẤN ĐỀ BÙN KHÓ LẮNG BẰNG BIỆN PHÁP SINH, HÓA HỌC 

 

 Bùn khó lắng (bulking sludge), là một vấn đề rất phổ biến trong hầu hết các nhà máy xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính. Theo Wagner (1984), một nửa trong số các hệ thống xử lý nước thải trên thế giới gặp vấn đề bùn khó lắng. Hiện tượng này xảy ra do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do sự phát triển quá mức của các vi khuẩn hình sợi, làm cho các bông cặn có cấu trúc lỏng lẻo, dẫn đến bùn có tốc độ lắng chậm và khó nén, nó làm giảm khả năng lắng ở bể lắng thứ cấp và chất lượng nước thải đầu ra sẽ kém nếu không giải quyết được sự cố. 

 

 Đề tài này được kết hợp bởi hai đề tài “ Xử lý vấn đề bùn khó lắng bằng biện pháp sinh học” và “ Xử lý vấn đề bùn khó lắng bằng biện pháp hóa học”. Do tính chất công việc có liên quan và có sự hỗ trợ qua lại nên chúng tôi quyết định thống nhất hai đề tài này thành một và cùng nhau thực hiện đề tài. 

 

 

bùn khóa lắng

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………… 1 
TÓM TẮT ĐỀ TÀI ………………………………………………….. 2 
MỤC LỤC……………………………………………………………… 4 
DANH SÁCH BẢNG ……………………………………………… 7 
DANH SÁCH HÌNH……………………………………………….. 10 
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT……………………………………. 12 
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU……………………………………….. 14 
CHƯƠNG 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU………………………. 16 

2.1. Sơ lược về quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học … 16 

2.1.1. Nước thải và các biện pháp xử lý nước thải ……………….. 16 

2.1.2. xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học ……………………. 16 

2.2. Sơ lược về quy trình xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính… 17 

2.2.1. Lịch sử phát triển của quá trình bùn hoạt tính …………….. 17 

2.2.2. Nguyên lý làm việc của bể bùn hoạt tính……………………… 18 

2.2.3. Vi sinh vật của quá trình bùn hoạt tính ……………………….. 19 

2.2.4. Thành phần và một số thông số hoạt động của bể bùn hoạt tính… 19 

2.2.4.1. Thành phần……………………………………………………… 19 

2.2.4.2. Một số thông số hoạt động của bể bùn hoạt tính … 20 

2.2.4.3. Các vấn đề thường gặp trong vận hành bể bùn hoạt tính… 23 

2.3. Vấn đề bùn khó lắng ………………………………………………………. 24 

2.3.1. Hiện tượng bùn khó lắng…………………………………………….. 24 

2.3.2. Nguyên nhân gây ra hiện tượng bùn khó lắng………………. 24 

2.3.3. Vi sinh vật hình sợi và vấn đề bùn khó lắng………………….  26 

2.4. Xử lý vấn đề bùn khó lắng………………………………………………  28 

2.4.1. Xử lý bằng biện pháp sinh học– bể selector………………….. 28 

2.4.2. Xử lý bằng biện pháp hóa học – Chlorine ( Cl2) và Peroxide

Hydro (H2O2) ……………………………………………………………………… 30

2.4.2.1. Xlý bùn khó lắng bằng Chlorine………………………. 30 

2.4.2.2. Xử lý bùn khó lắng bằng Peroxide Hydro (H2O2) … 32 

CHƯƠNG 3
PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN…….. 33 

3.1. Địa điểm thực hiện………………………………………………………….. 33 

3.2. Phương tiện thí nghiệm…………………………………………………… 33 

3.2.1. Mô hình thí nghiệm……………………………………………………… 33 

3.2.2. Đối tượng thí nghiệm…………………………………………………… 34 

3.3. Phương pháp thí nghiệm ………………………………………………… 35 

3.3.1. Thí nghiệm 1 Xác định khoảng thời gian lưu tốt nhất của nước

thải trong bể selector để xử lý vấn đề bùn khó lắng ……………….. 35 

3.3.2. Thí nghiệm 2: Xác định nồng độ chlorine tốt nhất để xử lý bùn khó lắng … 37 

3.3.3. Thí nghiệm 3: Xác định nồng độ H2O2 tốt nhất để xử lý bùn khó lắng… 38

3.4. Phương pháp và phương tiện thí nghiệm…………………………. 40 

CHƯƠNG 4
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN………………………………………. 42 

4.1. Tính chất nước thải đầu vào và thông số vận hành bể bùn hoạt tính… 42 

4.1.1. Tính chất nước thải đầu vào…………………………………………. 42 

4.1.2. Thông số vận hành bể bùn hoạt tính trong thí nghiệm …… 43 

4.2. Thí nghiệm chính thức ……………………………………………………. 44 

4.2.1. Kết quả thí nghiệm xử lý bùn khó lắng với bể selector ……. 44 

4.2.1.1 Kết quả xử lý bằng bể selector với thời gian lưu 10 phút… 47 

4.2.1.2. Kết quả xử lý bằng bể selector với thời gian lưu 20 phút… 49 

4.2.1.3. Kết quả xử lý bằng bể selector với thời gian lưu 30 phút… 52 

4.2.2. Kết quả thí nghiệm xử lý bùn khó lắng với H2O2…………….. 63

4.2.2.1. Kết quả xử lý bằng H2O2 với nồng độ 100mg/l…….. 65

4.2.2.2. Kết quả xử lý bằng H2O2 với nồng độ 150mg/l……. 68

4.2.2.3. Kết quả xử lý bằng H2O2 với nồng độ 200 mg/l…… 71

4.2.3. Kết quả thí nghiệm xử lý bùn khó lắng với chlorine ………… 81 

4.2.3.1. Kết quả xử lý bằng chlorine với nồng độ 10mg/l ….. 83 

4.2.3.2. Kết quả xử lý bằng chlorine với nồng độ 15mg/l …… 86 

4.2.3.3. Kết quả xử lý bằng chlorine với nồng độ 20mg/l …… 89 

4.3 NHẬN XÉT CHUNG…………………………………………………………….. 101 

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ……………………….. 102

5.1. Kết luận…………………………………………………………………………….. 102 

5.2. Đề xuất …………………………………………………………………………….. 102 

TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………….. 103 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook