ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN – TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ QUY

NHƠN – TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

I. GIỚI THIỆU VỀ ĐỒ ÁN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN – TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

 “Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn y tế tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định” được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu công tác quản lý CTR y tế để từ đó đưa ra những giải pháp tối ưu nhằm giải quyết những vấn đề nan giải hiện nay của thành phố Quy Nhơn. 

Thông qua các số liệu thu thập và thông tin về hệ thống thu gom, vận chuyển CTRYT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn nhằm tìm hiểu rõ hơn về cách quản lý CTRYT. Đánh giá hiện trạng hệ thống quản lý CTRYT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý,…). Dự báo tốc độ phát sinh CTRYT trong những năm sắp tới (tính đến năm 2020). Đề xuất các giải pháp quản lý tối ưu để dạt được hiệu quả trong công tác quản lý CTRYT trên địa bàn TP. Quy Nhơn. 

 

 

quy nhơn

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

MỞ ĐẦU 
Lý do chọn đề tài ……………………………………….. 1 
Mục đích nghiên cứu …………………………………. 2 
Nội dung nghiên cứu …………………………………. 2 
Phương pháp nghiên cứu ………………………….. 3 
Thời gian nghiên cứu…………………………………. 4 
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ……………… 4 
Nghĩa khoa học, kinh tế và xã hội của đề tài … 5 
CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN, CHẤT THẢI RẮN
Y TẾ & HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ 

1.1 Khái niệm về chất thải rắn y tế ……………………………… 6 

1.2 Thành phần và tính chất của chất thải rắn y tế ………. 7 

1.2.1 Thành phần …………………………………………………….. 7 

1.2.2 Phân loại chất thải rắn y tế ………………………………. 8 

1.3 Lượng chất thải phát sinh tại các cơ sở y tế ………… 12 

1.3.1 Lượng chất thải phát sinh tại các nước trên thế giới … 12 

1.3.2 Lượng chất thải y tế phát sinh tại các bệnh viện ở Việt Nam… 13 

1.4 Phân tích nguy cơ và ảnh hưởng của chất thải y tế

đến cộng đồng và môi trường …………………………………….14 

1.4.1 Những nguy cơ của chất thải y tế ……………………… 14 

1.4.2 Ảnh hưởng của các loại chất thải y tế ……………….. 22 

CHƯƠNG 2:
TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

2.1 Điều kiện kinh tế – xã hội ……………………………………… 26 

2.1.1 Vị trí địa lý và hành chính ………………………………… 26 

2.1.2 Các đơn vị hành chính …………………………………….. 26 

2.1.3 Địa lý tự nhiên ………………………………………………… 27 

2.1.4 Đặc điểm khí hậu …………………………………………… 27 

2.2 Tình hình kinh tế – thương mại ……………………………. 28  

2.2.1 Nông -lâm nghiệp ………………………………………….. 28 

2.2.2 Công nghiệp …………………………………………………. 29 

2.2.3 Thuỷ sản ………………………………………………………. 35 

2.3 Cở sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng …………….. 35 

2.3.1 Giao thông – vận tải ………………………………………. 35 

2.3.2 Cấp điện-cấp nước ……………………………………….. 37 

2.3.3 Bưu chính viễn thông ……………………………………. 37 

2.3.4 Tài chính-ngân hàng …………………………………….. 37 

2.3.5 Giáo dục và đào tạo …………………………………….. 38 

2.3.6 Y tế ……………………………………………………………….38 

2.3.7 Tài nguyên thiên nhiên khoáng sản ……………….. 38 

2.3.8 Tiềm năng du lịch, danh lam thắng cảnh ……….. 39 

2.4 Đinh hướng ưu tiên phát triển trong tương lai của thành phố … 39 

CHƯƠNG 3:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CTR
Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

3.1 Nhận định chung ………………………………………………. 40 

3.2 Tình hình phát triển ngành y tế tại thành phố Quy Nhơn… 41 

3.3 Cơ cấu của cơ sở khám chữa bện ……………………… 43 

3.4 Thông tin về các cơ sở điều trị tại thành phố Quy Nhơn … 44 

3.5 Dự đoán lượng chất thải rắn y tế hiện tại và dự đoán ở mỗi cơ sở khám bệnh … 46 

3.6 Các khuynh hướng tác động đến tương lai ………… 50 

3.7 Hiện trạng công tác quản lý chất rắn y tế tại thành phố Quy Nhơn… 51 

3.7.1 Hiện trạng và hệ thống quản lý CTR y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh … 53 

3.7.2 Hệ thống quản lý chất thải rắn ngoài bệnh viện … 58 

3.7.3 Những vấn đề khó khăn bất cập chung trong công tác

quản lý chất thải rắn y tế tại thành phố hiện nay ………… 65 

CHƯƠNG 4:
ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN
Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TP. QUY NHƠN 

4.1 Mục đích của các giải pháp …………………………………… 67 

4.2 Các giải pháp cải thiện tình hình quản lý chất thải rắn y tế hiện nay … 68  

4.2.1 Quản lý nhà nước về môi trường ………………………… 68 

4.2.2 Trách nhiệm Nhà Nước trong công tác môi trường bệnh viện … 70 

4.2.2.1 Bộ y tế …………………………………………………….. 70 

4.2.2.2 Các đơn vị trực thuộc ………………………………. 71 

4.2.2.3 Sở y tế ……………………………………………………. 71 

4.2.2.4 Trung tam y tế dự phòng thành phố ………….. 71 

4.2.3 Giải pháp về cải thiện tình hình quản lý tại các cơ sở khám chữa bệnh … 72 

4.2.3.1 Thành lập ban chỉ đạo xử lý chất thải…………. 72 

4.2.3.2 Trách nhiệm của giám đốc bệnh viện ………… 72 

4.2.3.3 Trách nhiệm của người phụ trách công tác quản lý chất thải … 73 

4.2.3.4 Trách nhiệm của trưởng khoa ……………………. 75 

4.2.3.5 Trách nhiệm của trưởng phòng y tá điều dưỡng … 75 

4.2.3.6 Hộ lý các khoa, buồng bệnh có trách nhiệm … 75 

4.2.3.7 Nhân viên đội vệ sinh môi trường có trách nhiệm … 75 

4.2.3.8 Bảo vệ cá nhân …………………………………………… 76 

4.2.3.9 Báo cáo tai nạn và sự cố …………………………….. 76 

4.2.3.10 Xử lý tai nạn do các vật sắc nhọn ………………. 77 

4.2.3.11 Xử lý chất thải rơi vãi ………………………………… 77 

4.2.3.12 Tránh và giảm thiểu chất thải ……………………. 78 

4.2.3.13 Mã hóa màu sắc và thùng đựng chất thải ….. 79 

4.2.3.14 Phân loại và vận chuyển các túi thùng đựng chất thải … 80 

4.2.3.15 Nơi lưu giữ chất thải trong bệnh viện …………… 80 

4.2.4 Giải pháp quản lý chất thải rắn y tế ngoài cơ sở khám chữa bệnh … 81 

4.2.5 Đề xuất biện pháp xử lý cho tình hình hiện nay của thành phố… 83 

4.2.6 Giải pháp nguồn tài chính ……………………………………….. 85 

4.2.7 Giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng………………… 86 

KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 

Kết luận …………………………………………………………………………… 88 

Kiến nghị …………………………………………………………………………. 89 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook