QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LÊN MEN YẾM KHÍ Ở ĐBSCL

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LÊN MEN YẾM KHÍ Ở ĐBSCL

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LÊN MEN YẾM KHÍ Ở ĐBSCL

 

 ĐẶT VẤN ĐỀ: Cùng vi sphát trin ca nn kinh tế thị trường, khu vc kinh tế nông thôn có nhiu khi sc và chuyn biến rõ rệt. Cơ cấu kinh tế nông nghip, nông thôn có nhiều thay đổi, ngành chăn nuôi đang từng bước phát trin và givtrí quan trng trong sn xut nông nghiệp.

 Nhưng song song với mt phát triển đó là việc môi trường đang ngày càng ô nhiễm do cht thi vt nuôi thi ra. Vic qun lý cht thi tgia súc cn có mt bin pháp tng hp các mt kthut, giáo dc, chính sách môi trường và chính sách kinh tế.

 MC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Tìm hiu quá trình phát trin các loi hình yếm khí đã và đang sử dng vùng Đồng Bng Sông Cu Long. 

 

đbscl

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

 

LỜI CẢM ƠN …………………………………………………… i
DANH SÁCH BẢNG………………………………………….. ii
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………… 1

1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI………………………………………………. 1

CHƯƠNG 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU

2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ BIOGAS………………………. 2

2.1.1 Biogas (khí sinh hc) là gì? …………………………………… 2

2.1.2 Các mục đích, lợi ích và gii hn sdng công nghbiogas … 2

2.2 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT BIOGAS……………………….. 3

2.2.1 Nguyên liu có ngun gốc động vt ………………………. 3

2.2.2 Nguyên liu có ngun gc thc vt………………………… 4

2.2.3 Nguyên liu phi trn tngun gốc động vt và thc vt … 4

2.2.4 Lượng biogas được sinh ra …………………………………… 5

2.3 CÁC PHẢN ỨNG CỦA QUÁ TRÌNH LÊN MEN YẾM KHÍ … 5

2.3.1 Giai đoạn 1: giai đoạn thy phân……………………………. 6

2.3.2 Giai đoạn 2: giai đoạn sinh acid …………………………….. 6

2.3.3 Giai đoạn 3: giai đoạn sinh methane ……………………… 6

2.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN YẾM KHÍ … 7

2.4.1 Mức độ yếm khí……………………………………………………. 7

2.4.2 Ảnh hưởng ca nhiệt độ ……………………………………….. 7

2.4.3 Tlệ cacbon và nitơ (C/N) của nguyên liu…………….. 7

2.4.4 Hàm lượng vt cht khô ……………………………………….. 7

2.4.5 Thời gian lưu ……………………………………………………….. 7

2.4.6 Các độc t…………………………………………………………… 8

2.4.7 Ảnh hưởng của độ kiềm và độ pH………………………….. 8

2.4.8 Ảnh hưởng của độ mn ……………………………………….. 8

2.5 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẦM Ủ BIOGAS …………… 8

2.5.1 Cu to ca hm biogas…………………………………….. 8

2.5.2 Phân loi hm biogas…………………………………………. 9

2.6 CÁC LOẠI HẦM Ủ BIOGAS TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM … 10 

2.6.1 Các loi thiết bbiogas trên thế gii………………………. 10

2.6.2 Các loi hm biogas ở ĐBSCL …………………………… 13

CHƯƠNG 3
PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU

3.1 MÔ TẢ NGHIÊN CỨU………………………………………………… 21

3.1.1 Ni dung nghiên cu …………………………………………… 21

3.1.2 Địa điểm nghiên cu …………………………………………… 21

3.1.3 Thi gian thc hiện đề tài…………………………………….. 21

3.2 PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN……….. 21

3.2.1 Phương pháp tiến hành ………………………………………. 21

3.2.3 Phương pháp phân tích mẫu ………………………………. 23

CHƯƠNG 4
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 HẦM Ủ CT1 …………………………………………………………….. 25

4.2 HẦM Ủ NẮP CỐ ĐỊNH KIỂU TG-BP ………………………….. 27

4.2.1 Tng quan vhm TG-BP…………………………………. 27

4.2.2 Cơ sở và phm vi thiết kế……………………………………. 28

4.2.3 Giá thành kinh tế ……………………………………………….. 29

4.3 TÚI Ủ NHỰA PE ……………………………………………………… 30

4.3.1 Tng Quan vtúi ……………………………………………… 30

4.3.2 Cơ sở và phm vi thiết kế……………………………………. 31

4.3.3 Giá thành kinh tế ……………………………………………….. 32

4.4 HẦM Ủ NẮP CỐ ĐỊNH KIỂU KT2………………………………. 33

4.4.1 Tng quan vhm KT2……………………………………. 33

4.4.2 Cơ sở và phm vi thiết kế……………………………………. 35

4.4.3 Giá thành kinh tế ……………………………………………….. 36

4.4.4 Kết quthí nghiệm đánh giá hiệu sut xlý ………… 36

4.4.5 Kết quả điều tra về lượng nước di chung …………. 42

4.5 HẦM Ủ NẮP CỐ ĐỊNH KIỂU EQ1 VÀ EQ2………………….. 42

4.5.1 Tng quan vhm EQ1 và EQ2…………………………. 42

4.5.2 Cơ sở và phm vi thiết kế…………………………………….. 44

4.5.3 Giá thành kinh tế ………………………………………………… 45

4.5.4 Kết quthí nghim stht thoát khí biogas ca túi trkhí … 48

4.6 CÁC LOẠI HẦM Ủ KHÁC ………………………………………….. 50

4.6.1 Hm tchế làm bng cái lu……………………………….. 50 

4.6.2 Hm tchế ở Long M-Hu Giang …………………….. 51

4.6.3 Hm ci tiến ca SNông Nghip & PTNT Tỉnh Sóc Trăng… 52

4.6.4 Nhn xét chung vcác loi hm này…………………… 53

4.7 SO SÁNH CÁC LOẠI THIẾT BỊ Ủ BIOGAS ĐANG TỒN TẠI VÀ

 PHÁT TRIỂN Ở ĐBSCL………………………………………………….. 54

4.8 KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NHỮNG NGƯỜI THỢ XÂY HẦM Ủ … 56

4.8.1 Tng quan vnghxây dng hm ủ ở ĐBSCL ……….. 56

4.8.2 Đánh giá nghề xây dng hm thông qua quá trình phng vn

nh hưởng của nó đến quá trình phát trin hm biogas ở ĐBSCL… 56

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………….. 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………. 58
PHỤ LỤC ………………………………………………………. 59 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook