NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH PHÁT THẢI MỘT SỐ CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG VĂN THỤ VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TÁN CỦA CHÚNG

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH PHÁT THẢI MỘT SỐ CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY

HOÀNG VĂN THỤ VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TÁN CỦA CHÚNG

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH PHÁT THẢI MỘT SỐ CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG VĂN THỤ VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TÁN CỦA CHÚNG 

 

 Ở nước ta, việc đánh giá phát thải và phát tán đối với khí thải lò hơi công nghiệp sử dụng nhiên liệu là than, dầu đã được nhiều nghiên cứu đề cập đến, tuy nhiên với loại nhiên liệu là sinh khối lại ít được quan tâm tới. Do vậy, nguồn dữ liệu thông tin còn nhiều hạn chế. Nhận thức được điều này, đề tài “Nghiên cứu xác định phát thải một số chất ô nhiễm không khí của Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ và đánh giá mức độ phát tán của chúng” được chọn làm nội dung nghiên cứu trong luận văn này. Hy vọng rằng, kết quả của luận văn này sẽ góp phần xây dựng bộ hệ số phát thải và mức độ phát tán một số chất ô nhiễm trong khí thải lò hơi sử dụng nhiên liệu là sinh khối.

 

 Mục tiêu nghiên cứu: Góp phần xây dựng bộ số liệu về phát thải của khí thải lò hơi công nghiệp sử dụng nhiên liệu là sinh khối. Đánh giá mức độ phát tán của một số chất ô nhiễm trong khí thải lò hơi công nghiệp sử dụng nhiên liệu là sinh khối. 

 

 

hoàng văn thụ

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………….. i 
LỜI CẢM ƠN …………………………………………………… ii 
DANH MỤC BẢNG …………………………………………… v 
DANH MỤC HÌNH……………………………………………… vi 
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ………………………………… viii 
MỞ ĐẦU …………………………………………………………. 1 
CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN TÀI LIỆU ………………… 2

1.1. Hệ số phát thải ………………………………………………………… 2 

1.1.1. Khái niệm …………………………………………………………… 2 

1.1.2. Phương pháp xác định hệ số phát thải của

nguồn tĩnh …………………………………………………………………… 3 

1.1.3. Xác định hệ số phát thải của nguồn tĩnh bằng

phương pháp quan trắc ……………………………………………….. 4 

1.2. Mức độ phát tán chất ô nhiễm của nguồn tĩnh …………. 9 

1.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát tán

chất ô nhiễm ……………………………………………………………….. 9 

1.2.2. Mô hình phát tán chất ô nhiễm …………………………… 12 

1.3. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần giấy

Hoàng Văn Thụ …………………………………………………………….. 17 

1.3.1. Điều kiện khí hậu khu vực công ty ………………………. 17 

1.3.2. Một số vấn đề môi trƣờng không khí của công ty … 19 

1.3.3. Công đoạn sản xuất hơi của công ty …………………… 20 

CHƯƠNG 2 – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …… 22

2.1. Thiết bị và vật tư ……………………………………………………. 22 

2.1.1. Thiết bị …………………………………………………………….. 22 

2.1.2. Hóa chất và vật tư …………………………………………….. 22 

2.2. Quá trình quan trắc ……………………………………………….. 22 

2.2.1. Công tác chuẩn bị …………………………………………….. 22 

2.2.2. Quá trình quan trắc …………………………………………… 25 

2.3. Tính toán hệ số phát thải ……………………………………….. 31 

2.4. Xác định mức độ phát tán chất ô nhiễm trong

khí thải của Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ ……….. 32 

2.4.1. Ứng dụng mô hình SCREENView 4.0.0 để

xác định mức độ phát tán chất ô nhiễm theo trục

của luồng gió ……………………………………………………………… 33 

2.4.2. Ứng dụng phần mềm ArcView GIS 3.3 xác

định bản đồ ô nhiễm …………………………………………………… 35

CHƯƠNG 3 – KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ………….. 38

3.1. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải …………………. 38 

3.1.1. Một số thông số liên quan đến quá trình quan trắc … 38 

3.1.2. Nồng độ các chất ô nhiễm ……………………………………. 38 

3.2. Hệ số phát thải …………………………………………………………. 41 

3.3. Mức độ phát tán chất ô nhiễm trong khí thải ……………… 44 

KẾT LUẬN ……………………………………………………….. 67 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………… 68 
PHỤ LỤC …………………………………………………………. 70 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook