Ủ PHÂN COMPOST VỚI NGUYÊN LIỆU TỪ BÙN THẢI THỦY SẢN KẾT HỢP VỚI RÁC SINH HOẠT THEO PHƯƠNG PHÁP THÔNG KHÍ TỰ NHIÊN VÀ THÔNG KHÍ CƯỠNG BỨC

Ủ PHÂN COMPOST VỚI NGUYÊN LIỆU TỪ BÙN THẢI THỦY SẢN KẾT HỢP VỚI RÁC SINH HOẠT THEO

PHƯƠNG PHÁP THÔNG KHÍ TỰ NHIÊN VÀ THÔNG KHÍ CƯỠNG BỨC

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN Ủ PHÂN COMPOST VỚI NGUYÊN LIỆU TỪ BÙN THẢI THỦY SẢN KẾT HỢP VỚI RÁC SINH HOẠT THEO PHƯƠNG PHÁP THÔNG KHÍ TỰ NHIÊN VÀ THÔNG KHÍ CƯỠNG BỨC

 

 Ủ PHÂN COMPOST VỚI NGUYÊN LIỆU TỪ BÙN THẢI THỦY SẢN KẾT HỢP VỚI RÁC SINH HOẠT THEO PHƯƠNG PHÁP THÔNG KHÍ TỰ NHIÊN VÀ THÔNG KHÍ CƯỠNG BỨC. Hiện nay, rác là một vấn đề nan giải của xã hội. Nhằm hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường chúng em đã tiến hành phối trộn rác và bùn thải từ thủy sản làm nguyên liệu cho quá trình ủ phân compost, tận dụng một lượng bùn thải và rác gây ô nhiễm môi trường hiện nay cho xã hội.

 Vấn đề đặt ra hiện nay là phải có biện pháp xử lý rác hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường, có thể tái sử dụng rác thải thành các sản phẩm kinh tế. Biện pháp được ưu tiên hàng đầu hiện nay để xử lý chất thải là sử dụng phương pháp ủ phân compost.

 Trước vấn đề đó, chúng em thực hiện đề tài “Ủ phân compost với nguyên liệu bùn thải thủy sản kết hợp với rác thải sinh hoạt theo phương pháp thông khí tự nhiên và thông khí cưỡng bức” Mục tiêu của chúng em là đánh giá hiệu quả xử lý bùn thải thủy sản và rác thải sinh hoạt của hai biện pháp ủ phân compost thông khí tự nhiên và thông khí cưỡng bức để lựa chọn phương pháp có hiệu quả về kinh tế và môi trường, tạo nguồn phân bón hữu cơ an toàn cho cây trồng.

 

 

thông khí cương bức

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CẢM ƠN ………………………………………………….. 1 
MỤC LỤC ……………………………………………………….. 3 
DANH SÁCH BẢNG ………………………………………… 7 
DANH SÁCH HÌNH ………………………………………….. 8 
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ………………………. 9 
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………. 10 
TÓM TẮT ĐỀ TÀI ……………………………………………. 11 
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU …………………………………. 13 
CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ………………… 15

2.1. TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ (TpCT) ………. 15 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên ……………………………………………… 15

2.1.2. Tình hình phát sinh rác thải thành phố Cần Thơ …… 15

2.1.3. Tình hình ô nhiễm nước thải thủy sản …………………. 16

2.2 TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN(CTR)………………………18 

2.2.1. Định nghĩa chất thải rắn ……………………………………… 18 

2.2.2. Nguồn gốc phát sinh …………………………………………… 19 

2.2.3. Phân loại chất thải rắn. ………………………………………… 20 

2.2.3.1. Phân loại theo công nghệ quản lý – xử lý ……………. 20 

2.2.3.2. Phân loại theo quan điểm thông thường. ……………. 22 

2.2.4. Đặc điểm của rác thải ………………………………………….. 23 

2.2.4.1. Đặc tính lý học …………………………………………………. 23 

a) Trọng lượng riêng ……………………………………………… 23 

b) Độ ẩm ………………………………………………………………..23 

c) Khả năng giữ nước của rác …………………………………. 24

d) Khả năng thấm dẫn của rác nén………………………….. 24 

e) Kích thước của các hạt và tỷ lệ của chúng. ………….. 25 

2.2.4.2. Đặc tính hóa học ………………………………………………. 26

2.2.4.3. Đặc tính sinh học ………………………………………………. 26

a) Khả năng phân hủy sinh học của các thành phần

hữu cơ trong rác thải……………………………………………….. 26

b) Sự tạo mùi ………………………………………………………… 27

c) Sự sản sinh ruồi ………………………………………………… 28

2.3. TÌNH HÌNH PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN TRÊN THẾ GIỚI

VÀ Ở VIỆT NAM. …………………………………………………………….. 29 

2.3.1. Tình hình chung trên thế giới ………………………………… 29 

2.3.2. Tỷ lệ phát sinh chất thải rắn ở Việt Nam ………………… 29 

2.4. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ RÁC THẢI ĐÔ THỊ ………………… 31 

2.4.1. Ủ phân compost …………………………………………………… 31 

2.4.2. Bãi chôn lấp hợp vệ sinh ……………………………………….. 31 

2.4.3. Thiêu hủy rác ……………………………………………………….. 32 

2.4.4. Chôn rác thải dưới biển …………………………………………. 32 

2.4.5. Phương pháp nhiệt phân ……………………………………….. 32 

2.5. XỬ LÝ RÁC THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP Ủ PHÂN COMPOST 

2.5.1. Định nghĩa ủ phân compost …………………………………… 33 

2.5.2. Các phản ứng sinh hóa trong quá trình ủ phân compost … 35 

2.5.3. Các yếu tố ảnh hưởng quá trình ủ phân compost …….. 37 

a) Tỷ lệ C/N …………………………………………………………….. 37

b) Ẩm độ .. ……………………………………………………………… 37

c) Nhu cầu thông thoáng …………………………………………. 38

d) Nhiệt độ ……………………………………………………………… 38

e) Chỉ tiêu pH ………………………………………………………….. 39

f) Tính đa dạng sinh vật trong mẻ ủ ………………………….. 39

2.5.4. Giai đoạn thuần thục của việc ủ phân compost. ………. 39 

2.5.5. Một số phương pháp ủ phân compost trên thế giới ….. 40 

a) Phương pháp ủ phân compost theo luống dài ……….. 40 

b) Phương pháp ủ phân compost theo luống dài hoặc

đống với thổi khí cưỡng bức ……………………………………… 41 

c) Phương pháp ủ phân compost trong container ………. 42 

2.6. TỔNG QUAN VỀ BÙN HOẠT TÍNH ……………………………….. 43 

2.6.1. Đặc điểm của bùn hoạt tính. …………………………………… 43 

2.6.2. Các biện pháp xử lý bùn. …………………………………………. 44 

2.6.2.1. Sân phơi bùn ……………………………………………………….. 44 

2.6.2.2. Hồ chứa, phân hủy và nén cặn ………………………………. 45 

CHƯƠNG 3:
PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU … 46 

3.1. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ………………………….. 46 

3.2. PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU ……………………………………… 46 

3.2.1. Nguyên liệu thí nghiệm …………………………………………… 46 

3.2.2. Chuẩn bị nơi thí nghiệm …………………………………………. 47 

3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………. 48 

3.3.1. Bố trí thí nghiệm ……………………………………………………. 48 

3.3.2 Phương pháp thực hiện ………………………………………….. 49 

a)Các chỉ tiêu theo dõi …………………………………………….. 49 

b) Phương pháp phân tích các chỉ tiêu ……………………… 50 

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN……………………. 52 

4.1 Kết quả các chỉ tiêu đầu vào ……………………………………….. 52 

4.2 Thành phần hóa học …………………………………………………… 53 

4.3 Kết quả thí nghiệm ……………………………………………………… 55 

4.3.1 Nhiệt độ ………………………………………………………………… 55

4.3.2 Độ pH…………………………………………………………………….. 58

4.3.3 Ẩm độ ……………………………………………………………………. 59

4.3.4 Chỉ tiêu Cacbon ……………………………………………………… 60

4.3.5 Chỉ tiêu Nitơ tổng …………………………………………………… 62

4.3.6 Tỉ số C/N………………………………………………………………… 63

4.3.7 Phospho tổng, Kali ………………………………………………….. 66

a)Phospho tổng ……………………………………………………….. 66 

b) Chỉ tiêu Kali………………………………………………………….. 66 

4.3.8 Chỉ tiêu tổng Coliform ……………………………………………… 66 

CHƯƠNG 5:
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………… 67 

5.1. KẾT LUẬN ………………………………………………………………….. 67 

5.2. KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………. 67 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook