Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sản xuất mía đường công ty TNHH MK Sugar Việt Nam, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận công suất 250m/ ngày đêm

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sản xuất mía đường công ty TNHH MK Sugar Việt Nam, thị trấn Ma

Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận công suất 250m/ ngày đêm

 

I. GIỚI THIỆU VỀ ĐỒ ÁN Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sản xuất mía đường công ty TNHH MK Sugar Việt Nam, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận công suất 250m/ ngày đêm 

 Đề tài sẽ góp phần đưa ra các quy trình xử lý chung cho loại nước thải này, giúp các nhà máy có thể tự xử lý trước khi xả ra cống thoát nước chung, nhằm thực hiện tốt những quy định về môi trường của Nhà nước. Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, công suất 250 mo/ngày đêm, tiêu chuẩn xả thải QCVN 24:2009/BTNMT. 

 Nội dung nghiên cứu đề tài: Thu thập số liệu, tài liệu, đánh giá tổng quan về công nghệ sản xuất, khả năng gây ô nhiễm môi trường và xử lý nước thải trong ngành công nghiệp sản xuất mía đường;  Khảo sát, phân tích, thu thập số liệu về Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam; Lựa chọn công nghệ, tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kinh tế và điều kiện của Công ty.

 

 

bình thuận

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………….. 

1.Tinh cần thiết của đề tài …………………………………………. 

2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài ……………………………………. 

3. Nội dung nghiên cứu ……………………………………………..  

4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………….

5. Thời gian nghiên cứu …………………………………………….

6. Phạm vi nghiên cứu………………………………………………..

7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài…………………………………….

CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN
MÍA ĐƯỜNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NGÀNH ĐẾN MÔI TRƯỜNG…

1.1. Tổng quan về ngành công nghiệp chế biến mía đường… 

1.1.1 Ngành mía đường trên thế giới…………………………

1.1.2. Ngành mía đường Việt Nam……………………………

1.1.3. Thực trạng ngành mía đường Việt Nam …………..

1.1.3.1. Năng lực sản xuất ……………………………….

1.1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sản xuất của doanh nghiệp …

1.1.4. Một số công ty trong ngành sản xuất mía đường …

1.1.4.1. Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (LSS)…

1.1.4.2. Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh (SBT)…

1.1.4.3. Công ty cổ phần đường Biên Hòa (BHS)…

1.1.5. Chiến lược ngành và triển vọng………………………

1.1.5.1. Chiến lược ngành………………………………..

1.1.5.2. Triển vọng…………………………………………..

1.2. Tổng quan về quy mô hoạt động và quy trình công nghệ

sản xuất đường của công ty TNHH MK Sugar Việt Nam… 

1.2.1. Tổng quan về công ty TNHHMK Sugar Việt Nam …

1.2.2. Tổng quan về quy trình sản xuất mía đường của công ty …

1.2.2.1, Thành phần của mía và nước mía ……….

1.2.2.2. Hóa chất làm trong và tẩy màu……………

1.2.3. Công nghệ sản xuất đường thô …………………….

1.2.3.1. Quy trình công nghệ sản xuất đường thô từ mía…

1.2.3.2. Thuyết minh công nghệ ……………………..

1.2.4. Công nghệ sản xuất đường tinh luyện …………..

1.2.4.1. Rửa và hòa tan ………………………………….

1.2.4.2. Làm trong và làm sạch………………………

1.2.4.3. Kết tinh và hoàn tất……………………………

1.3. Nước thải ngành công nghiệp sản xuất đường… 

1.3.1. Nước thải từ khu ép mía ……………………………..

1.3.2. Nước thải rửa lọc, làm mát, rửa thiết bị và rửa sàn …

1.3.3. Nước thải khu lò hơi …………………………………..

1.3.4. Đặc trưng của nước thải nhà máy đường ……. 

1.4. Khả năng gây ô nhiễm nguồn nước của nước thải nhà máy đường…

CHƯƠNG 2:
TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI…

2.1. Phương pháp cơ học …………………………………….. 

2.1.1. Song chắn rác……………………………………………

2.1.2. Bé lång ……………………………………………………..

2.1.2.1. Bể lắng cát ……………………………………..

2.4.1.4. Hồ sinh vật yếm khí………………………….

2.4.1.5. Cánh đồng tưới – cánh đồng lọc……….

2.4.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo…

2.4.2.1. Bể lọc sinh học………………………………..

2.4.2.2. Bể hiếu khí bùn hoạt tính – Bể Aerotank …

2.4.2.3. Quá trình xử lý sinh học kỵ khí – bể UASB…

CHƯƠNG 3:
ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH
MK SUGAR VIỆT NAM……………………………….

3.1. Cơ sở lựa chọn phương án xử lý nước thải cho

Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam………………………… 

3.1.1. Tính chất nước thải đầu vào ……………………….

3.1.2. Yêu cầu nước thải sau xử lý (mức độ cần thiết phải xử lý)…

3.1.3. Công suất của hệ thống xử lý ……………………..

3.1.4. Chi phí đầu tư xây dựng …………………………....

3.1.5. Một slưu ý khác ………………………………….….

3.2. Đề xuất phương án xử lý nước thải sản xuất đường Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam  

3.2.1. Phương án 1……………………………………………..

3.2.1.1. Sơ đồ công nghệ phương án 1………….

3.2.1.2. Thuyết minh sơ đồ công nghệ phương án 1…

3.2.2. Phương án 2……………………………………………..

3.2.2.1. Sơ đồ công nghệ phương án 2…………

3.2.2.2. Thuyết minh sơ đồ công nghệ 2……….

3.2.3. Mô tả các công trình đơn vị ………………………

3.2.3.1. Song chắn rác…………………………………

3.2.3.2. Hố thu gom ……………………………………

3.2.3.3.Bể tách dầu ……………………………………

3.2.3.4. Bể lắng 1 (bể lắng cát) …………………..

3.2.3.5. Bể điều hòa (điều hòa lưu lượng và chất lượng)

3.2.3.6. Bể UASB……………………………………….

3.2.3.7. Bể Aerotank …………………………………

3.2.3.8. Bể lọc sinh học……………………………..

3.2.3.9. Bể lắng 2 (bể lắng sinh học)…………..

3.2.3.10. Hệ thống keo tụ, tạo bông……………

3.2.3.11. Bể lắng hóa lý. ……………………………

3.2.3.12. Bể khử trùng ………………………………

3.2.3.13. Bể nén bùn ………………………………..

3.3. Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải cho Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam..

3.3.1. Cơ sở lựa chọn xử lý kỵ khí UASB…………….

3.3.1.1. Nguyên lý của phương pháp xử lý kỵ khí …

3.3.1.2. So sánh giữa UASB và các công nghệ xử lý kỵ khí khác …

3.3.2. Cơ sở lựa chọn xử lý hiếu khí (lọc sinh học có vật liệu lọc ngập trong nước và Aerotank)…

3.3.4. So sánh 2 phương án …………. ………………..

3.3.4.1. So sánh 2 bể Aerotank và bể lọc sinh học …

3.3.1.2. So sánh các phương án xử lý bùn thải …

CHƯƠNG 4:
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
CÔNG TY TNHH MK SUGAR VIỆT NAM… 

4.1. Tính toán phương án 1……………………………….  

4.1.1. Song chắn rác………………………………………

4.1.1.1. Nhiệm vụ…………………………………..

4.1.1.2. Tính toán…………………………………..

4.1.2. Hố thu gom…………………………………………

4.1.2.1. Nhiệm vụ…………………………………..

4.1.2.2. Tính toán ………………………………….

4.1.3. Bể lắng 1 (bể lắng cát ngang)……………….

4.1.3.1. Nhiệm vụ………………………………….

4.1.3.2. Tính toán…………………………………..

4.1.1.4. Bể tách dầu ………………………………

4.1.4.1. Nhiệm vụ…………………………………..

4.1.4.2. Tính toán ………………………………….

4.1.5. Bể điều hòa………………………………………… 

4.1.5.1. Nhiệm vụ………………………………….

4.1.5.2. Tính toán………………………………….

4.1.6. Bể UASB………………………………………….... 

4.1.6.1. Nhiệm vụ………………………………..

4.1.6.2. Tính toán ……………………………..

4.1.7. Bể lọc sinh học (có lớp vật liệu lọc ngập trong nước thải) …

4.1.7.1. Nhiệm vụ……………………………….. 

4.1.7.2. Tính toán……………………………….. 

4.1.8. Bể lắng 2 (bể lắng sinh học)………………

4.1.8.1. Nhiệm vụ ……………………………….

4.1.8.2. Tính toán………………………………..

4.1.9. Hệ thống keo tụ, tạo bông………………….

4.1.9.1. Nhiệm vụ……………………………….

4.1.9.2. Tính toán ………………………………

4.1.10. Bể lắng hóa lý…………………………………

4.1.10.1. Nhiệm vụ……………………………..

4.1.10.2. Tính toán……………………………..

4.1.11. Bể khử trùng………………………………….

4.1.11.1. Nhiệm vụ ……………………………

4.1.11.2. Tính toán……………………………

4.1.12. Bể nén bùn……………………………………

4.1.12.1. Nhiệm vụ …………………………..

4.1.12.2. Tính toán…………………………..

4.1.13. Máy ép bùn băng tải ………………... 

4.1.13.1. Nhiệm vụ .....……………………. 

4.1.13.2. Tính toán………………………… 

4.2. Phương án 2……………………………………… 

4.2.1 Bể Aerotank………………………………….

4.2.1.1 Nhiệm vụ …………………………..

4.2.1.2. Tính toán ………………………….

4.2.2. Bể lắng 2 (bể lắng sinh học)…………

4.2.2.1. Nhiệm vụ …………………………

4.2.2.2. Tính toán………………………….

4.2.3. Bể lắng hóa lý ……………………………

4.3.3.1. Nhiệm vụ ………………………..

4.3.3.2. Tính toán…………………………

4.2.4. Bố nén bùn ……………………………….

4.2.4.1. Nhiệm vụ………………………..

4.2.4.2. Tính toán………………………..

4.2.5. Sân phơi bùn ……………………………

4.2.5.1. Nhiệm vụ ……………………….

4.2.5.2. Tính toán………………………..

4.3. Tính toán hóa chất …………………………

4.3.1. Tính lượng H2SO4 …………………..

4.3.2. Tính lượng NaOH……………………..

4.3.3. Tính lượng polymer … 4.3.4. Tính lượng Urê …

4.3.5. Tính lượng axit photphoric ………

4.3.6. Tính lượng hóa chất dùng cho quá trình trình keo tụ …

4.3.7. Tính lượng dung dịch NaOCl (10%) …

CHƯƠNG 5: TÍNH KINH PHÍ……… 

5.1. Mô tả các công trình đơn vị…………. 

5.1.1. Phương án 1…………………………. 

5.1.1.1. Song chắn rác ……………………

5.1.1.2. Hố thu gom ...…………………….

5.1.1.3. Bể lắng 1 …………………………..  

5.1.1.4. Bể tách dầu………………….……

5.1.1.5. Bể điều hòa ….………………….. 

Link Tham Khảo

 

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook