NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NHẰM N NG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI TP.PLEIKU TỈNH GIA LAI

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH

HOẠT TẠI TP.PLEIKU TỈNH GIA LAI

I. GIỚI THIỆU VỀ ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI TP.PLEIKU TỈNH GIA LAI

 

Những năm trước đây , Việt Nam là nước nông nghiệp lạc hậu , chưa phát triển . Các hoạt động kinh tế , nông nghiệp , công nghiệp , xây dựng , chế biến nông lâm hải sản đề đạt sản lượng và khối lượng sản phẩm thấp , do vậy lượng để đạt sản lượng và khối lượng sản phẩm thấp , do vậy lượng rác thải chưa nhiều và chưa thực sự được chính quyền , các doanh nghiệp và người dân quan tâm đến vấn đề môi trường .

Đề tài “Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý CTRSH tại TP.PleiKu tỉnh Gia Lai” được thực hiện nhằm đề xuất các biện pháp xử lý , hạn chế mức độ ô nhiễm môi trường do chất thải gay ra và nâng cao hiệu quả quản lý CTR đô thị tại TP.PleiKu . 

Tổng quan về CTR đô thị và các vấn đề có liên quan . Đánh giá hệ thống quản lý CTRSH tại TP.PleiKu. Dự báo mức độ phát sinh khối lượng rác CTR tại TP.PleiKu tới năm Đề xuất các giải pháp thu gom , phân loại và xử lý CTR đến năm 2025 . 

 

 

gia lai

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

MỞ ĐẦU ……………………………………………… 1
Tính cấp thiết của đề tài ………………………. 1 
Phạm vi của đề tài ……………………………….. 2 
Mục đích nghiên cứu …………………………… 2 
Nội dung nghiên cứu …………………………… 2 
Phương pháp nghiên cứu ……………………. 3 
Chương 1 :
Hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế
xã hội TP.Pleiku …………………………………… 4 

1.1 Hiện trạng môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội

TP.Pleiku. ………………………………………………………… 4 

1.1.1 Điều kiện tự nhiên TP.Pleiku ………………….. 4 

1.1.1.1 Vị trí địa lí ………………………………………….. 4 

1.1.1.2 Tài nguyên …………………………………………. 9 

1.1.2 Kinh tế xã hội………………………………………… 12 

1.2 Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội TP.Pleiku

đến 2025. ………………………………………………………… 14 

Chương 2 :
Tổng quan về CTR ………………………………. 20 

2.1 Chất thải rắn ………………………………………………. 20 

2.1.1 Khái niệm ……………………………………………… 20 

2.1.2 Nguồn gốc phát sinh và phân loại CTR ……. 20 

2.1.3 Thành phần của CTR ……………………………… 22 

2.1.4 Tính chất của CTR …………………………………. 24 

2.2 Ảnh hưởng của chất thải rắn đến môi trường … 31 

2.2.1 Tác hại của CTR tới môi trường nước ……… 34 

2.2.2 Tác hại của chất thải rắn tới môi trường không khí … 35 

2.2.3 Tác hại của CTR tới môi trường đất ………… 38 

2.2.4 Tác hại của CTR tới cảnh quan và sức khỏe cộng đồng … 38 

2.3 Hệ thống quản lý và xử lý CTR ……………………. 39 

2.3.1 Ngăn ngừa , giảm thiểu chất thải rắn tại nguồn … 39 

2.3.2 Tái sử dụng , tái chế CTR và thu hồi năng lượng … 40 

2.3.3 Thu gom và vận chuyển CTR ………………….. 43 

2.3.4 Các phương pháp xử lý CTR …………………… 44 

Chương 3 :
Hiện trạng phát sinh và hệ thống quản lý
CTRSH tai TP.Pleiku……………………………… 49 

3.1 Nguồn phát sinh CTRSH ……………………………… 49 

3.2 Khối lượng , thành phần CTRSH …………………. 50 

3.3 Hiện trạng công tác quản lý CTR …………………. 53 

3.3.1 Cơ quan chuyên trách thu gom, vận chuyển , xử lý rác … 52 

3.3.2 Hiện trạng khảo sát thực tế……………………… 57 

3.3.3 Các cơ quan liên quan đến trách nhiệm quản lý CTR…60 

Chương 4 :
Dự báo phát sinh và các đề xuất quản lý
CTRSH cho TP.Pleiku đến năm 2025 ………. 63 

4.1 Dự báo tốc độ phát sinh dân số và CTRSH tại

TP.Pleiku đến năm 2025 

4.1.1 Dự báo dân số tại TP.Pleiku đến năm 2025… 63 

4.1.2 Dự báo mức độ phát sinh CTRSH tại TP.Pleiku

đến năm 2025………………………………………………….64 

4.2 Đề xuất các biện pháp quản lý và xử lý CTR sinh hoạt … 65 

Chương 5 :
Kết luận và kiến nghị …………………………… 76 

Kết luận …………………………………………………………… 76 

Kiến nghị …………………………………………………………. 77 

Link Tham Khảo

 

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook