TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ GIA CẦM CỦA CÔNG TY TNHH PHẠM TÔN CÔNG SUẤT 300 M3/NGÀY.ĐÊM

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ GIA CẦM CỦA CÔNG TY TNHH PHẠM TÔN CÔNG

SUẤT 300 M3/NGÀY.ĐÊM

 

I. GIỚI THIỆU VỀ ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ GIA CẦM CỦA CÔNG TY TNHH PHẠM TÔN CÔNG SUẤT 300 M3/NGÀY.ĐÊM

 

 Ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành vấn đề nóng bỏng, luôn được đề cập đến như một phần tất yếu trong các kỳ họp của cấp chính phủ không những ở Việt Nam mà trong cả thế giới. Mức độ ô nhiễm luôn được quan trắc thu thập kiểm soát hàng năm, sự ô nhiễm trầm trọng ảnh hưởng lớn đến môi trường sống, sức khỏe của con người là ô nhiễm môi trường nước.

 Bên cạnh việc tạo được nguồn thu nhập cho các doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, giúp giảm thời gian cho người tiêu dùng, góp phần phát triển kinh tế xã hội thì các doanh nghiệp này cũng là nguồn gây ô nhiễm môi trường nước rất trầm trọng. Nước thải từ khâu giết mổ gia cầm có tính ô nhiễm cao, ảnh hưởng rộng đến khu vực xung quanh, vì thế để góp phần vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường thì phải đảm bảo nước thải từ các doanh nghiệp trước khi thải ra môi trường phải đạt được quy chuẩn cho phép. Hiểu được mức độ thiệt hại từ việc xả nước thải ra môi trường.

 

 

giết mổ gia cầm

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

MỤC LỤC………………………………………………………… i
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ………………………………… vi 
DANH MỤC CÁC BẢNG ………………………………….. vii 
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH ……………………….. viii 
LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………… 1 

Đặt vấn đề ……………………………………………………………………. 1 

Tính cấp thiết phải xây dựng trạm xử lý nước thải. ……….. 1 

Nhiệm vụ luận văn………………………………………………………… 2 

Nội dung luận văn ………………………………………………………… 2 

CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PHẠM TÔN … 3 

1.1 Thông tin chung về công ty TNHH Phạm Tôn………….. 3 

1.2 Quy trình sản xuất của công ty Phạm tôn ………………. 4 

1.2.1 Quy trình công nghệ sản xuất gia cầm………………… 4 

1.2.2 nguyên, nhiên liệu, lao động phục vụ cho hoạt động sản xuất… 5 

1.3 Các vấn đề ô nhiễm môi trường và biện pháp khắc phục của công ty…6 

1.3.1 Ô nhiễm môi trường không khí…………………………… 6 

1.3.2 Ô nhiễm môi trường nước ………………………………… 7 

1.3.3 Chất thải rắn ……………………………………………………. 8 

CHƯƠNG 2:
TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ GIA CẦM VÀ CÁC 
PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI …………….. 9 

2.1 Thành phần gây ô nhiễm chính trong nước thải giết mổ gia cầm… 9 

2.2 Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải… 9 

2.2.1 Phương pháp cơ học………………………………………… 9 

2.2.2 Phương pháp hóa lý ………………………………………… 11 

2.2.3 Phương pháp sinh học……………………………………… 16 

2.3 Một số công trình xử lý nước thải tương tự trong thực tế… 21 

2.3.1 Trạm xử lý nước thải cho dây chuyền giết mổ gia súc, gia cầm

công ty TNHH Huỳnh thảo, công suất 250 m3/ngày.đêm… 21 

2.3.2 Trạm xử lý nước thải cho dây chuyền giết mổ gia súc, gia cầm

công ty chăn nuôi VIFACO, công suất 250 m3/ngày.đê, …  23

CHƯƠNG 3:
ĐỀ SUẤT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ……. 26 

3.1 Cơ sở đề xuất công nghệ…………………………………….. 26 

3.2.1 Địa điểm xây dựng trạm xử lý nước thải……………. 26 

3.2.2 Công suất của trạm xử lý…………………………………. 26 

3.2.3 Thành phần và tính chất nước thải…………………… 27 

3.2 Đề xuất công nghệ xử lý nước thải giết mổ gia cầm… 28 

3.3 Đánh giá công nghệ đề xuất…………………………………. 31 

3.4 Lựa chọn công nghệ …………………………………………… 31 

3.5 Thuyết minh công nghệ lựa chọn…………………………. 32 

CHƯƠNG 4:
TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ………… 35 

4.1 Tính toán thiết giỏ chắn rác …………………………………. 35 

4.1.1 Nhiệm vụ ……………………………………………………….. 35 

4.1.2 Tính toán………………………………………………………… 35 

4.2 Hầm bơm tiếp nhận …………………………………………….. 36 

4.2.1 Nhiệm vụ ……………………………………………………….. 36 

4.2.2 Tính toán………………………………………………………… 36 

4.3 Bể điều hòa ………………………………………………………… 37 

4.3.1 Nhiệm vụ ………………………………………………………. 37 

4.3.2 Tính toán……………………………………………………….. 38 

4.4 Bể tuyển nổi………………………………………………………… 42 

4.4.1 Nhiệm vụ ………………………………………………………. 42 

4.4.2 Tính toán……………………………………………………….. 43 

4.5 Bể kỵ khí UASB ………………………………………………….. 46 

4.5.1 Nhiệm vụ ………………………………………………………. 46 

4.5.2 Tính toán……………………………………………………….. 46 

4.6 Bể bùn hoạt tính………………………………………………….. 50 

4.6.1 Nhiệm vụ ………………………………………………………. 50 

4.6.2 Tính toán……………………………………………………….. 50 

4.7 Bể lắng đợt II ……………………………………………………… 56 

4.7.1 Nhiệm vụ ………………………………………………………. 56 

4.7.2 Tính toán……………………………………………………….. 56 

4.8 Bể trung gian………………………………………………………. 58 

4.8.1 Nhiệm vụ ……………………………………………………… 58 

4.8.2 Tính toán………………………………………………………. 58 

4.9 Bể tiếp xúc ………………………………………………………… 59 

4.9.1 Nhiệm vụ ………………………………………………………. 59 

4.9.2 Tính toán……………………………………………………….. 59 

4.10 Bể chứa bùn …………………………………………………….. 61 

4.10.1 Nhiệm vụ …………………………………………………….. 61 

4.10.2 Tính toán……………………………………………………… 61 

4.11 Thiết bị lọc………………………………………………………… 62 

4.11.1 Nhiệm vụ …………………………………………………….. 62 

4.11.2 Tính toán……………………………………………………… 62 

4.12 Tính toán đường ống và thiết bị động lực…………… 64 

4.12.1 Tuyến ống dẫn nước từ hầm bơm tiếp nhận vô bể điều hòa … 64 

4.12.2 Tuyến ống dẫn nước và bơm cho các công trình từ bể

điều hòa về sau ………………………………………………………. 65 

4.12.3 Đường ống dẫn khí………………………………………… 67 

4.12.4 Ống thu bùn ………………………………………………….. 68 

4.12.5 Máy thổi khí………………………………………………….. 68 

CHƯƠNG 5: DỰ TOÁN KINH PHÍ …………………. 70 

5.1 Chi phí xây dựng, cung cấp, lắp đặt trạm xử lý nước thải… 70 

5.2 Chi phí khấu hao………………………………………………….. 78 

5.3 Chi phí vận hành…………………………………………………. 78 

5.3.1 Chi phí điện năng (D)………………………………………. 78 

5.3.2 Chi phí hóa chất (H)……………………………………….. 78 

5.3.3 Nhân công (N) ………………………………………………… 78

5.4 Chi phí xử lý 1 m3 nước thải………………………………… 79 

CHƯƠNG 6:
THI CÔNG VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH… 80 

6.1 Thiết kế và thi công trạm xử lý……………………………… 80 

6.1.1 Trình tự thực hiện cơ bản của việc xây dựng trạm xử lý… 80 

6.1.2 Đặc điển của việc thực hiện công trình…………….. 80 

6.1.3 Lực lượng thi công………………………………………….. 80 

6.1.4 Biện pháp thi công …………………………………………. 81 

6.1.5 Giải pháp và chỉ tiêu kỹ thuật…………………………… 81 

6.2 Quản lý và vận hành trạm xử lý nước thải……………. 83 

6.2.1 Giai đoạn khởi động……………………………………….. 83 

6.2.1.1 Bể UASB………………………………………………. 83 

6.2.1.2 Bể Aerotank ………………………………………… 85 

6.2.2 Giai đoạn vận hành………………………………………… 86 

6.2.1.1 Bể UASB………………………………………………. 86 

6.2.1.2 Bể Aerotank ………………………………………… 88 

6.2.3 Nguyên nhân và biện pháp khắc phục sự cố trong vận

hành hệ thống xử lý nước thải…………………………………. 88 

6.2.4 Tổ chức quản lý và kỹ thuật an toàn ……………….. 89 

6.2.5 Bảo trì……………………………………………………………. 90 

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ………………………………. 92 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………….. 93 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook