THIẾT KẾ MÔ HÌNH SẤY ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN VÀ ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

THIẾT KẾ MÔ HÌNH SẤY ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN VÀ ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN THIẾT KẾ MÔ HÌNH SẤY ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN VÀ ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

 

  “Thiết kế mô hình sấy ứng dụng năng lượng mặt trời đối lưu tự nhiên và đối lưu cưỡng bức”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Thiết kế, chế tạo và vận hành mô hình sấy ứng dụng năng lượng mặt trời đối lưu tự nhiên và đối lưu cưỡng bức để sấy nông sản, rau quả. 

 

 Nội dung nghiên cứu: Thiết kế, chế tạo mô hình sấy ứng dụng năng lượng mặt trời đối lưu tự nhiên và đối lưu cưỡng bức. Từ thiết bị được chế tạo thử nghiệm sấy mít tươi và hành lá, kết quả thu được so sánh với phương pháp sấy truyền thống (phơi nắng) để thấy được ưu điểm của phương pháp sấy dùng năng lượng mặt trời kết hợp đối lưu. Nghiên cứu sự thay đổi của hàm ẩm, tốc độ sấy (tốc độ thoát ẩm), thời gian sấy của sản phẩm trong quá trình sấy và đánh giá chất lượng cảm quan của sản phẩm sau khi sấy bằng mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời kết hợp đối lưu và phơi nắng.

 

 

 

 

LƯU LƯỢNG

 

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

 

LỜI CẢM ƠN…………………………………………………. 1
TÓM TẮT ĐỀ TÀI…………………………………………… 4
MỤC LỤC……………………………………………………… 6
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………. 8
DANH SÁCH BẢNG………………………………………. 9
DANH SÁCH HÌNH……………………………………….. 10
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ……………………………… 12
CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ………………1

2.1. TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ ỨNG DỤNG… 14

2.1.1. Đôi nét về mặt trời ………………………………………….. 14

2.1.2. Năng lượng mặt trời………………………………………… 15

2.1.3. Ứng dụng của năng lượng mặt trời …………………… 22

2.2. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU CẦN THƠ ……………………………… 23

2.3. LÝ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT SẤY ……………………………. 24

2.3.1. Khái niệm……………………………………………………….. 24

2.3.2. Vật liệu ẩm……………………………………………………… 24

2.3.3. Tác nhân sấy…………………………………………………… 28

2.3.4. Các phương pháp sấy………………………………………. 31

2.3.5. Cơ chế thoát ẩm ra khỏi vật liệu trong quá trình sấy… 33

2.4. CÔNG NGHỆ SẤY RAU QUẢ…………………………………. 38

2.4.1. Sơ lược về các sản phẩm rau quả……………………… 38

2.4.2. Công nghệ sấy rau quả…………………………………….. 38

2.5. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ SẤY DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI … 40

2.5.1. Phương pháp phơi và sấy bằng năng lượng mặt trời … 40

2.5.2. Thiết bị sấy dùng năng lượng mặt trời……………….. 41

2.5.3. Lựa chọn thiết bị sấy………………………………………… 46

CHƯƠNG 3:
PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN… 47

3.1. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN…………………….. 47

3.1.1. Địa điểm………………………………………………………….. 47

3.1.2. Thời gian thực hiện ………………………………………….. 47

3.2. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN…….. 47

3.2.1. Phương pháp thiết kế chế tạo mô hình………………. 47

3.2.2. Phương tiện thực hiện ……………………………………… 47

3.2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm và đánh giá………… 47

CHƯƠNG 4:
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN …………………………….. 53

4.1. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHẾ TẠO MÔ HÌNH………………. 53

4.1.1. Tính toán lý thuyết kích thước mô hình………………. 53

4.1.2. Thiết kế mô hình ……………………………………………… 55

4.1.3. Mô hình hoàn chỉnh thực tế ……………………………… 58

4.2. CÁC KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TỪ MÔ HÌNH………………. 59

4.2.1. Thí nghiệm 1 …………………………………………………… 59

4.2.2. Thí nghiệm 2 …………………………………………………… 71

4.2.3. Thí nghiệm 3 …………………………………………………… 82

4.2.4. Thí nghiệm 4 …………………………………………………… 91 

4.3. Nhận xét………………………………………………………………. 99

CHƯƠNG 5:
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………….. 100

5.1. KẾT LUẬN……………………………………………………………. 100

5.2. KIẾN NGHỊ……………………………………………………………. 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………….. 102
PHỤ LỤC …………………………………………………….. 104 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook