NGHIÊN CỨU XỬ LÝ BÙN SAU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN BẰNG BIỆN PHÁP Ủ PH N COMPOST TRONG ĐIỀU KIỆN KỴ KHÍ VÀ HIẾU KHÍ

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ BÙN SAU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN BẰNG BIỆN PHÁP Ủ PHÂN

COMPOST TRONG ĐIỀU KIỆN KỴ KHÍ VÀ HIẾU KHÍ

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU XỬ LÝ BÙN SAU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN BẰNG BIỆN PHÁP Ủ PHÂN COMPOST TRONG ĐIỀU KIỆN KỴ KHÍ VÀ HIẾU KHÍ

 

  “Nghiên cứu xử lý bùn sau hệ thống xử lý nước thải thủy sản bằng biện pháp ủ phân compost trong điều kiện kỵ khí và hiếu khí”. Mục đích: đánh giá khả năng xử lý bùn thải bằng biện pháp ủ phân compost trong điều kiện kỵ khí và hiếu khí, giúp làm giảm ô nhiễm môi trường do bùn thải trong hệ thống xử lý nước thải thủy sản.

 Thực tế cũng đã có nhiều biện pháp được dùng để xử lý bùn thải như sân phơi bùn, máy ép bùn, chôn lấp, phân hủy sinh học… Trong đó, phương pháp xử lý sinh học đang rất được quan tâm và nghiên cứu. Với phương pháp xử lý này, chúng ta có thể xử lý và tận dụng lại hàm lượng dưỡng chất có trong bùn thải hữu cơ. Biện pháp xử lý có thể kể đến đó là việc ủ phân compost. Qua việc ủ phân compost, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo nên nguồn phân hữu cơ giàu chất dinh dưỡng bón cho cây trồng, có thể tận dụng lượng khí sinh học (trong điều kiện kỵ khí) làm nguồn năng lượng sạch.

 

pp ủ phân

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………….. i 
TÓM TẮT ĐỀ TÀI……………………………………………………. ii 
MỤC LỤC………………………………………………………………. iv 
DANH SÁCH BẢNG ………………………………………………. vii 
DANH SÁCH HÌNH ………………………………………………… viii 
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TĂT……………………………… x 
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ……………………………………….. 1 
CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ………………………. 3 

2.1 SƠ LƯỢC VỀ BÙN THẢI…………………………………………………… 3

2.1.1 Khái niệm về bùn…………………………………………………………. 3 

2.1.2 Phân loại…………………………………………………………………….. 3 

2.1.3 Thành phần, tính chất của bùn hoạt tính trong hệ thống xử lý nước thải … 4 

2.1.4 Các phương pháp xử lý bùn………………………………………….. 5 

2.1.5 Những lợi ích từ bùn thải………………………………………………. 6 

2.2 SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH LÚA GẠO VIỆT NAM…………………… 7 

2.3 Ủ PHÂN COMPOST…………………………………………………………… 9 

2.3.1 Định nghĩa về ủ phân compost …………………………………….. 10 

2.3.2 Những lợi ích và hạn chế của ủ phân compost……………….. 10 

2.3.3 Ưu và khuyết điểm của quá trình ủ phân compost …………. 12 

2.3.4 Ủ phân compost hiếu khí………………………………………………. 13 

2.3.4.1 Các phản ứng sinh hóa diễn ra trong quá trình ủ phân compost… 14 

2.3.4.2 Các giai đoạn và sự phát triển vi sinh vật của quá

trình ủ phân compost……………………………………………………… 14 

2.3.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ủ phân compost hiếu khí… 15 

2.3.5 Ủ phân compost kỵ khí…………………………………………………… 21 

2.3.5.1 Các phản ứng sinh hoá diễn ra trong quá trình ủ phân compost… 22 

2.3.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men yếm khí… 23 

2.3.6 Những dấu hiệu nhận biết mẻ ủ đã thuần thục (đã hoai) … 24

2.3.7 Chất lượng phân compost sau khi ủ………………………………. 25 

2.3.8 Khí sinh học ………………………………………………………………… 26 

2.3.8.1 Thành phần của khí sinh học ……………………………… 26 

2.3.8.2 Lợi ích từ khí sinh học…………………………………………. 26 

2.3.8.3 Xử lý sơ bộ khí sinh học trước khi đưa vào sử dụng… 26 

2.3.9 Các phương pháp ủ phân compost đang được ứng dụng… 27 

CHƯƠNG 3
PHƯƠNG PHÁP & PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU……… 31 

3.1 PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU…………………………………………….. 31 

3.1.1 Nguyên liệu thí nghiệm…………………………………………………. 31 

3.1.2 Phương tiện và phương pháp………………………………………… 32 

3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………………….. 34 

3.2.1 Giai đoạn chuẩn bị ………………………………………………………. 34 

3.2.1.1 Phối trộn nguyên liệu đầu vào đem đi ủ………………. 34 

3.2.1.2 Chuẩn bị mô hình thí nghiệm……………………………… 35 

3.2.2 Bố trí thí nghiệm …………………………………………………………. 39 

3.2.3 Tiến hành thí nghiệm…………………………………………………… 40

CHƯƠNG 4
KẾT QUẢ & THẢO LUẬN……………………………………….. 41

4.1 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐẦU VÀO CỦA NGUYÊN LIỆU Ủ …….  41 

4.2 KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH Ủ HIẾU KHÍ……………………………. 42 

4.2.1 Nhận xét về biểu hiện cảm quan của quá trình ủ hiếu khí… 42 

4.2.2 Kết quả theo dõi nhiệt độ trong 30 ngày của thùng ủ hiếu khí… 44 

4.2.3 Kết quả theo dõi ẩm độ trong mẻ ủ hiếu khí…………………… 45 

4.2.4 Chất lượng của phân compost sau quá trình ủ hiếu khí …. 45 

4.2.4.1 Hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong phân compost

của quá trình ủ hiếu khí (tính theo % trọng lượng khô) …….. 46 

4.2.4.2 Khả năng tiêu diệt mầm bệnh …………………………….. 46 

4.3 KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH Ủ KỴ KHÍ ……………………………….. 48 

4.3.1 Kết quả theo dõi nhiệt độ của quá trình ủ kỵ khí……………… 48 

4.3.2 Kết quả theo dõi khả năng sinh khí của quá trình ủ kỵ khí … 49 

4.3.3 Chất lượng phân compost sau quá trình ủ kỵ khí …………… 52  

4.3.3.1 Hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong phân compost

sau quá trình ủ kỵ khí (tính theo % trọng lượng khô)………… 52 

4.3.3.2 Khả năng tiêu diệt mầm bệnh …………………………….. 53 

4.4 KẾT QUẢ TỔNG HỢP CỦA HAI QUÁ TRÌNH Ủ……………………. 54 

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ …………………….. 57 

5.1 KẾT LUẬN…………………………………………………………………………. 57 

5.2 KIẾN NGHỊ………………………………………………………………………… 58 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook