ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CHO THÀNH PHỐ MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CHO THÀNH PHỐ MỸ THO TỈNH

TIỀN GIANG

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CHO THÀNH PHỐ MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG

 

 “Đề xuất phương án quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt cho thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang”. Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh hơn. Sự gia tăng dân số đô thị trong khi chưa có điều kiện chuẩn bị thật tốt về cơ sở vật chất gây nên nhiều vấn đề về kinh tế – xã hội. Trong đó, chất thải rắn sinh hoạt là một trong những vấn đề cần được quan tâm. Quản lý và xử lý tốt chất thải rắn sinh hoạt là việc làm cần thiết để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

 Mục tiêu chung là tìm ra phương án khả thi về kỹ thuật để quản lý và xử lý chất thải rắn cho thành phố Mỹ Tho, góp phần phát triển kinh tế xã hội và chất lượng môi trường bền vững, phù hợp với điều kiện của địa phương. Mục tiêu cụ thể là đề xuất phương án quản lý tổng hợp chất thải rắn cho thành phố Mỹ Tho từ năm 2012 đến năm 2025. Đến năm 2025, 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh tại địa phương được thu gom, trong đó 90% được tái chế tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ.

 

tiền giang

 

II. MỤC LỤC

 

 

CẢM ƠN TÓM TẮT ĐỀ TÀI MỤC LỤC ……………………… i
DANH SÁCH BẢNG………………………………………………… xiii
DANH SÁCH HÌNH………………………………………………….. x
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ………………………………………. xi 
CHƯƠNG 01 GIỚI THIỆU 

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………………….. 1

1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI………………………………………………………. 2

1.3 PHẠM VI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI……………………………………………… 2

1.4 NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI…………………………………………… 2 

CHƯƠNG 02 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 

2.1 TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN ………………………………………. 3

2.1.1 Chất thải rắn và lượng chất thải rắn phát sinh ………………….. 3

2.1.2 Hệ thống quản lý chất thải rắn và quản lý chất thải rắn tổng hợp … 3

2.1.3 Nguồn phát sinh chất thải rắn và thành phần chất thải rắn… 4

2.1.4 Tính chất của chất thải rắn………………………………………………. 5

2.1.4.1 Khối lượng riêng……………………………………………………. 5

2.1.4.2 Độ ẩm…………………………………………………………………… 6

2.1.4.3 Kích cỡ của các hạt và tỉ lệ của chúng…………………….. 6

2.1.4.4 Khả năng giữ nước…………………………………………………. 6

2.1.4.5 Khả năng thấm dẫn của rác nén………………………………. 6

2.1.4.6 Chất hữu cơ, chất tro và hàm lượng cacbon cố định …. 6

2.1.4.7 Nhiệt trị…………………………………………………………………… 7

2.1.4.8 Khả năng phân hủy sinh học của các thành phần chất hữu cơ… 7

2.1.4.9 Sự hình thành mùi hôi……………………………………………… 7

2.1.4.10 Sự sinh sản ruồi nhặng …………………………………………. 8 

2.2 DỰ BÁO KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN CHẤT THẢI RẮN

TRONG TƯƠNG LAI…………………………………………………………………… 8

2.2.1 Dự báo khối lượng chất thải rắn trong tương lai………………….. 8

2.2.1.1 Dự báo theo số dân và tỷ lệ tăng dân số………………………….. 8

2.2.1.2 Dự báo khối lượng chất thải rắn dựa trên dân số được phục vụ … 9

2.2.2 Dự báo thành phần chất thải rắn trong tương lai…………………. 9 

2.3 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN …………………. 10

2.3.1 Giảm thể tích bằng phương pháp cơ học……………………………. 10

2.3.2 Giảm thể tích bằng phương pháp hóa học………………………….. 10

2.3.3 Tách, phân chia các hợp phần của chất thải rắn………………….. 11

2.3.4 Xử lý chất thải rắn bằng công nghệ ép kiện ………………………… 11

2.3.5 Phương pháp ổn định chất thải bằng công nghệ Hydromex….. 11

2.3.6 Xử lý chất thải bằng phương pháp ủ compost)…………………….. 11

2.3.5.1 Ủ compost theo luống dài với thổi khí thụ động có xáo trộn… 12

2.3.5.2 Ủ compost theo luống dài hoặc đống với thổi khí cưỡng bức… 12

2.3.5.3 Ủ trong container……………………………………………………… 13

2.3.7 Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt…………………………. 13

2.3.8 Xử lý chất thải rắn bằng phân hủy kỵ khí………………………………. 14

2.4 BÃI CHÔN LẤP HỢP VỆ SINH…………………………………………………. 14

2.4.1 Khái niệm về bãi chôn lấp hợp vệ sinh ………………………………… 14

2.4.2 Phân loại bãi chôn lấp chất thải rắn…………………………………….. 15

2.4.3 Các yếu tố cần được xem xét khi lựa chọn địa điểm cho một bãi

chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh ……………………………………………….. 16

2.4.3.1 Diện tích đất……………………………………………………………… 16

2.4.3.2 Ảnh hưởng của việc thu hồi và tái chế các thành phần của

chất thải rắn …………………………………………………………………………. 16

2.4.3.3 Khoảng cách chuyên chở …………………………………………… 16

2.4.3.4 Điều kiện đất đai và địa mạo……………………………………….. 16

2.4.3.5 Điều kiện khí hậu………………………………………………………… 17

2.4.3.6 Điều kiện nước mặt…………………………………………………….. 17

2.4.3.7 Điều kiện về địa chất…………………………………………………… 17

2.4.3.8 Các điều kiện về môi trường của khu vực……………………… 17

2.4.3.9 Các mục tiêu tận dụng lại bãi chôn lấp chất thải rắn……… 17

2.4.4 Khoảng cách an toàn môi trường khi lựa chọn bãi chôn lấp…….. 17 

2.5 CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ

VÀ XỬ LÝ CHÂT THẢI RẮN ……………………………………………………………. 18 

CHƯƠNG 03
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ THÀNH PHỐ MỸ THO TÌNH HÌNH
QUẢN LÝ & XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI MỸ THO 

3.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ THÀNH PHỐ MỸ THO ………………………. 19

3.1.1 Vị trí địa lý, diện tích, đơn vị hành chính, dân số……………………… 19

3.1.2 Khí hậu……………………………………………………………………………….. 20

3.1.2.1 Nhiệt độ……………………………………………………………………. 20

3.1.2.2 Lượng mưa………………………………………………………………… 21

3.1.2.3 Độ ẩm không khí………………………………………………………… 21

3.1.3 Kinh tế – xã hội – cơ sở vật chất…………………………………………….. 22

3.1.4 Quy hoạch kinh tế – xã hội thành phố Mỹ Tho đến năm 2020…… 23

3.1.4.1 Mục tiêu kinh tế…………………………………………………………… 23

3.1.4.2 Mục tiêu dân số…………………………………………………………… 23

3.1.4.3 Mục tiêu đào tạo – giáo dục…………………………………………… 23

3.1.4.4 Mục tiêu du lịch……………………………………………………………. 23

3.1.4.5 Mục tiêu môi trường…………………………………………………….. 23

3.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ & XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI MỸ THO………. 24

3.2.1 Đơn vị quản lý và xử lý chất thải rắn tại thành phố Mỹ Tho………… 24

3.2.2 Tình hình phát sinh chất thải rắn tại thành phố Mỹ Tho……………… 25

3.2.2.1 Khối lượng chất thải rắn………………………………………………… 25

3.2.2.2 Thành phần chất thải rắn………………………………………………. 25

3.2.3 Tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tại Mỹ Tho… 25

3.2.3.1 Lưu trữ chất thải rắn tại nguồn……………………………………….. 25

3.2.3.2 Thu gom, vận chuyển và trung chuyển chất thải rắn………… 26

3.2.3.3 Xử lý chất thải rắn………………………………………………………….. 27

3.2.3.4 Thu hồi, tái chế………………………………………………………………. 27

3.2.3.5 Phí thu gom, phương tiện thu gom, vận chuyển và xử lý

chất thải rắn ……………………………………………………………………………. 28 

CHƯƠNG 04
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

4.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ………………………………………………………………. 29

4.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………………………… 29

4.2.1 Tham khảo tài liệu và thu thập số liệu……………………………………….  29

4.2.2 Phân tích trong phòng thí nghiệm……………………………………………. 29

4.2.3 Phương pháp tổng hợp, phân tích…………………………………………….. 29

4.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHẤT THẢI RẮN……………………………. 29 

CHƯƠNG 05
PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN SINH
HOẠT CHO THÀNH PHỐ MỸ THO TỪ 2012 – 2025 

5.1 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THÀNH

PHỐ MỸ THO………………………………………………………………………………….  31

5.2 DỰ BÁO KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN CHẤT THẢI RẮN TẠI

THÀNH PHỐ MỸ THO TỪ 2012 – 2025 ……………………………………………. 32 

5.2.1 Dự báo dân số thành phố Mỹ Tho đến năm 2025…………………… 32

5.2.2 Dự báo diễn biến chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Mỹ Tho

giai đoạn 2012 – 2025 ………………………………………………………………….. 33

5.2.2.1 Dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt……………………… 33

5.2.2.2 Dự báo khối lượng chất thải rắn đường phố ………………….. 35

5.2.2.3 Dự báo khối lượng các thành phần chất thải rắn…………….  36

5.2.3 Dự báo thành phần và tính chất của chất thải rắn trong tương lai… 36

5.3 ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN……………………………………….. 37

5.3.1 Đề xuất các phương án…………………………………………………………… 37

5.3.1.1 Phương án 01………………………………………………………………. 37

5.3.1.2 Phương án 02………………………………………………………………. 38

5.3.1.3 Phương án 03………………………………………………………………. 38

5.3.2 Các nguyên tắc để lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

cho thành phố Mỹ Tho……………………………………………………………………… 40

5.3.2.1 Tính khả thi về mặt kỹ thuật…………………………………………… 40

5.3.2.2 Tính khả thi về mặt kinh tế……………………………………………… 41 

5.3.2.4 Tính khả thi về mặt pháp lý…………………………………………….. 41

5.3.2.5 Tính khả thi về mặt xã hội………………………………………………. 42

5.3.3 Lựa chọn phương án…………………………………………………………………. 42

5.3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ LƯU TRỮ CHẤT THẢI RẮN TẠI

NGUỒN…………………………………………………………………………………………….. 48

5.3.1 Phân loại………………………………………………………………………………. 48

5.3.1.1 Tại hộ gia đình, chợ và khu vực công cộng ……………………. 48

5.3.1.2 Tại các cơ quan, văn phòng công sở, nhà sách, trường học,

trường dạy nghề, siêu thị, khu thương mại, nhà hàng, khách sạn… 48

5.3.1.3 Chất thải rắn đường phố………………………………………………. 48

5.3.2 Hình thức lưu trữ……………………………………………………………………. 48

5.3.2.1 Màu sắc túi và thùng chứa chất thải rắn………………………… 48

5.3.2.2 Thể tích thùng chứa chất thải rắn …………………………………. 48

5.3.3 Biện pháp phân loại…………………………………………………………………. 49

5.3.3.1 Chính sách pháp luật…………………………………………………….. 49

5.3.3.2 Chính sách về xã hội……………………………………………………… 50

5.3.3.3 Tuyên truyền, giáo dục………………………………………………………..50

5.4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU GOM CHẤT THẢI RẮN……………………….. 50

5.4.1 Tần suất thu gom chất thải rắn……………………………………………….. 50

5.4.2 Phương tiện thu gom chất thải rắn…………………………………………… 50

5.4.3 Quy trình thu gom…………………………………………………………………… 50

5.4.3.1 Quy trình 01………………………………………………………………….. 50

5.4.3.2 Quy trình 02………………………………………………………………….. 51

5.4.3.3 Quy trình 03………………………………………………………………….. 51

5.5 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM PHÂN LOẠI…………………………………….. 51

5.5.1 Tính toán công suất khu phân loại……………………………………………. 51

5.5.2 Quy trình vận hành của trạm phân loại………………………………………. 52

5.6 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ MÁY Ủ PHÂN COMPOST……………………. 52

5.6.1 Quy trình chế biến compost……………………………………………………… 53

5.6.2 Tính toán kích thước khu vực tiếp nhận rác……………………………….. 54

5.6.3 Tính toán thiết kế hệ thống hầm ủ ……………………………………………. 54

5.6.4 Các hạng mục công trình và thiết bị………………………………………….. 55

5.6.5 Thị trường đầu ra cho sản phẩm compost…………………………………. 56

5.7 THIẾT KẾ BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN HỢP VỆ SINH ……………. 56 

5.7.1 Tính toán kích thước bãi chôn lấp ……………………………………………… 56

5.7.1.1 Lựa chọn địa điểm và loại hình chôn lấp chôn lấp……………. 56

5.7.1.2 Khối lượng và thể tích chất thải rắn đem chôn lấp……………. 56

5.7.1.3 Kích thước bãi chôn lấp …………………………………………………. 57

5.7.2 Tính toán kết cấu chống thấm bãi chôn lấp……………………………….. 61

5.7.2.1 Kết cấu chống thấm đáy bãi chôn lấp………………………………. 61

5.7.2.2 Kết cấu chống thấm bề mặt bãi chôn lấp…………………………. 62

5.7.2.3 Kết cấu chống thấm vách bãi chôn lấp ……………………………. 63

5.7.3 Tính toán thiết kế hệ thống thu khí……………………………………………… 63

5.7.4 Tính toán thiết kế hệ thống thu nước rỉ rác…………………………………. 64

5.7.4.1 Ước tính lượng nước rỉ rác………………………………………………. 64

5.7.4.2 Tính toán hệ thống đường ống thu nước rỉ rác………………….. 65

5.7.4.3 Thiết kế sơ bộ quy trình xử lý nước rỉ rác…………………………… 67

5.7.5 Các công trình phụ trợ trong bãi chôn lấp………………………………….. 68

5.7.5.1 Hệ thống thoát nước mưa………………………………………………… .68

5.7.5.2 Hệ thống đường giao thông……………………………………………… 68

5.7.5.3 Hệ thống hàng rào và vành đai cây xanh…………………………… 69

5.7.5.4 Các công trình phụ trợ khác……………………………………………… 69

5.7.6.5 Nhân lực và thiết bị…………………………………………………………. 69

5.7.6 Vận hành bãi chôn lấp………………………………………………………………. 70

5.7.6.1 Giai đoạn hoạt động của bãi chôn lấp………………………………. 70

5.7.6.3 Giai đoạn đóng bãi chôn lấp…………………………………………… 71

5.7.7 Quản lý bãi chôn lấp trong giai đoạn vận hành………………………….. 72

5.7.7.1 Quy trình chôn lấp chất thải rắn hằng ngày ………………………. 72

5.7.7.2 Tổ chức thực hiện…………………………………………………………… 72

5.7.7.3 Xác định khối lượng chất thải rắn đầu vào ………………………. 72

5.7.7.4 Quản lý vận hành …………………………………………………………… 73

5.7.7.5 Quản lý hệ thống thu khí………………………………………………….. 73

5.7.7.6 Quản lý hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ ………………………… 74

5.7.7.7 Bảo dưỡng thiết bị……………………………………………………………. 74

5.7.7.8 Chế độ, chính sách cho công nhân làm việc tại bãi chôn lấp… 74

5.7.8 Quan trắc môi trường bãi chôn lấp ……………………………………………. 74

5.7.8.1 Các trạm quan trắc môi trường nước………………………………..  74 

5.7.8.2 Các trạm quan trắc môi trường không khí ………………………… 75 

CHƯƠNG 06 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

6.1 KẾT LUẬN………………………………………………………………………………….. 76

6.2 KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………………………. 76 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Link Tham Khảo

 

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook