ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ DO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ DO GIAO THÔNG

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ DO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

KHÔNG KHÍ DO GIAO THÔNG

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ DO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ DO GIAO THÔNG

 

Trong những năm qua, với chính sách đổi mới, Việt Nam đã được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và an ninh quốc phòng. Đồng thời, được Đảng và Nhà nước quan tâm, công tác bảo vệ môi trường đã đạt được những kết quả quan trọng, bước đầu kiềm chế được tốc độ gia tăng ô nhiễm, khắc phục một phần tình trạng suy thoái và cải thiện một bước chất lượng môi trường ở một số nơi tạo tiền đề quan trọng để phát triển bền vững trong thời gian tới.

 

Mục tiêu chính của luận văn là nghiên cứu một cách tổng thể và tình hình hoạt động và phát thải của các khí thải, các chất gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn hoạt động giao thông đường bộ gây ra trên địa bàn nội thành Thành phố Hà Nội hiện nay.

 

 

giáo thông

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

CHỮ VIẾT TẮT 
DANH MỤC CÁC HÌNH 
DANH MỤC CÁC BẢNG 
PHẦN MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG I.
TỔNG QUAN VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG
KHÍ DO HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

1.1. Cấu trúc của khí quyển 

1.2. Giao thông đô thị tại khu vực Châu Á và vấn đề ô nhiễm môi trường 

1.3. Thực trạng và diễn biến môi trường liên quan đến giao thông

vận tải ở Việt Nam 

1.4. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến môi trường và sức khoẻ con người 

CHƯƠNG II.
HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

2.1. Giới thiệu chung về Hà Nội 

2.1.1. Vị trí địa lý và thời tiết 

2.1.2. Dân cư 

2.2. Hiện trạng hệ thống giao thông đô thị tại Hà Nội 

2.2.1. Cơ sở hạ tầng giao thông đô thị 

2.2.2. Phương tiện tham gia giao thông 

2.2.3. Chất lượng phương tiện và nhiên liệu sử dụng 

CHƯƠNG III.
Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

3.1. Khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm không khí trên các nút

giao thông và tuyến phố chính của Hà Nội 

3.1.1. Mục tiêu khảo sát 

3.1.2. Phương pháp khảo sát và lựa chọn địa điểm khảo sát 

3.1.3. Phương pháp tính toán tải lượng khí thải từ hoạt động giao thông 

3.1.4. Kết quả tính toán 

3.2. Đánh giá ô nhiễm bụi và tiếng ồn do hoạt động giao thông

trên các nút và tuyến đường nghiên cứu 

3.2.1. Ô nhiễm bụi 

3.2.2. Ô nhiễm tiếng ồn 

3.3. Dự báo, đánh giá khi tắc nghẽn giao thông 

3.3.1. Phương pháp dự báo và đánh giá 

3.3.2. Kết quả tính toán 

3.4. Dự báo đến 2010 

3.5. Nhận xét chung 

CHƯƠNG IV.
CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VÀ GIẢM THIỂU Ô
NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ DO GIAO THÔNG

4.1. Các giải pháp đã và đang thực hiện 

4.2. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí do giao thông 

4.2.1. Về cơ chế, chính sách 

4.2.2. Về kỹ thuật 

4.2.3. Về kinh tế 

4.2.4. Về tổ chức giao thông đô thị 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
PHỤ LỤC 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook