NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CLO HỮU CƠ TRONG MẬT ONG GÓP PHẦN ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CLO HỮU CƠ

TRONG MẬT ONG GÓP PHẦN ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CLO HỮU CƠ TRONG MẬT ONG GÓP PHẦN ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

 

 Việt Nam là một nước nông nghiệp với khoảng bảy mươi phần trăm dân số sống bằng nghề nông, vì vậy việc nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng luôn được quan tâm hàng đầu. Trên con đường tìm kiếm các biện pháp để tăng năng suất cây trồng, đảm bảo đời sống của người sản xuất, việc đưa hoá chất bảo vệ thực vật vào sản xuất nông nghiệp ở nước ta được coi là một thành tựu khoa học to lớn, từ đó mà năng suất nông sản thu hoạch tăng lên rõ rệt, cuộc sống vật chất của người nông dân no đủ hơn. Tuy nhiên cũng chính từ những lợi ích đó mà người nông dân đã lạm dụng hoá chất trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là hóa chất bảo vệ thực vật một cách quá mức, không chỉ cho các loại cây lương thực mà còn được dùng cho tất cả các loại cây trồng khác trong đó có cây ăn quả, và hoa màu.

 

 Đề tài: “Nghiên cứu quy trình xác định hàm lượng hóa chất bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ trong mật ong góp phần đánh giá ô nhiễm môi trường”, được lựa chọn với mục tiêu: Xây dựng được quy trình xác định hàm lượng hóa chất bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ trong mật ong; Xác định mức dư lượng các loại hóa chất bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ trong mật ong và bước đầu đánh giá có hay không sự ô nhiễm môi trường do thuốc bảo vệ thực vật tại khu vực lấy mẫu nghiên cứu.

 

 

mật ong

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

MỞ ĐẦU…………………………………………………………………. 1
Chương 1……………………………………………………………….. 3 
TỔNG QUAN ………………………………………………………….. 3 

1.1. Giới thiệu về hóa chất bảo vệ thực vật………………………………. 3 

1.1.1 Định nghĩa ……………………………………………………………………. 3 

1.1.2. Phân loại……………………………………………………………………… 3 

1.2. Giới thiệu về hóa chất bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ…… 4

1.2.1. Hợp chất nhóm DDT……………………………………………………… 5

1.2.2. Hợp chất nhóm BHC…………………………………………………….. 7

1.2.3. Hợp chất nhóm Chlordane ……………………………………………. 8

1.3. Giới thiệu chung về ong mật và sản phẩm mật ong …………… 9

1.3.1. Tổ chức xã hội đàn ong ……………………………………………….. 10

1.3.2. Mật ong……………………………………………………………………….. 11

1.3.3. Vai trò của cây nguồn mật phấn đối với ong…………………… 14

1.3.4. Cách thức nuôi ong ở Việt Nam…………………………………….. 15

1.4. Nguồn gốc xuất hiện các hóa chất BVTV trong mật ong ……. 16

1.5. Một số nghiên cứu xác định dư lượng thuốc BVTV trong mật ong … 18

1.5.1. Phương pháp chiết lỏng-lỏng kết hợp với sắc ký khí khối phổ… 18

1.5.2. Phương pháp chiết pha rắn kết hợp với sắc ký khí khối phổ… 18

Chương 2……………………………………………………………….. 20 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………. 20

2.1. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………….. 20

2.2. Phương pháp nghiên cứu………………………………………………….. 20

2.2.1. Phương pháp thu thập và tổng hợp tài liệu………………………. 20

2.2.2. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và chuẩn bị mẫu……………. 21

2.2.3. Phương pháp thực nghiệm……………………………………………… 21

Chương 3……………………………………………………………….. 34
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN …………………. 34

3.1. Đường ngoại chuẩn của các thuốc BVTV cơ clo nghiên cứu… 34

3.1.1. Nhận diện chất phân tích trên sắc ký đồ của chất chuẩn…… 34

3.1.2. Xây dựng đường ngoại chuẩn định lượng các chất nghiên cứu… 35 

3.2. Xây dựng quy trình phân tích………………………………………………. 39 

3.2.1. Kết quả khảo sát thể tích dung môi rửa giải ……………………… 39

3.2.2. Khảo sát khả năng loại bỏ tạp chất trong dịch chiết của cột sắc ký… 41 

3.3. Độ thu hồi của các thuốc BVTV nhóm clo hữu cơ…………………. 42 

3.4. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ)………… 43 

3.5. Quy trình chuẩn bị mẫu và phân tích thuốc BVTV nhóm clo hữu

cơ trong mật ong ………………………………………………………………………. 44

3.5.1. Chiết mẫu……………………………………………………………………….. 44

3.5.2. Làm sạch dịch chiết ……………………………………………………….. 44

3.5.3. Làm giàu mẫu ………………………………………………………………… 44

3.6. Ứng dụng quy trình chuẩn bị mẫu và phân tích thuốc BVTV

nhóm clo hữu cơ trong mật ong để xác định chất trong các mẫu

thực tế……………………………………………………………………………………… 46

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ…………………………………… 52

Kết luận …………………………………………………………………………………… 52

Khuyến nghị ……………………………………………………………………………. 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………… 54
PHỤ LỤC…………………………………………………………………. 57

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook