NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ASEN TRONG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU ZEOLIT BIẾN TÍNH BỞI SẮT ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ TỪ TRO BAY

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ASEN TRONG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU ZEOLIT BIẾN TÍNH BỞI SẮT ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ TỪ

TRO BAY 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ASEN TRONG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU ZEOLIT BIẾN TÍNH BỞI SẮT ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ TỪ TRO BAY 

 

 Nước là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của con người. Với sự bùng nổ dân số thế giới, cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu ăn uống và sinh hoạt của con người đang là một vấn đề lớn mà xã hội quan tâm. Trong khi nguồn nước tại các sông, suối, ao, hồ đang ngày càng bị ô nhiễm nặng bởi nước thải sinh hoạt, nước thải từ các nhà máy công nghiệp thì việc sử dụng nguồn nước ngầm như là một giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên trong quá trình khai thác nước ngầm, sự tồn tại của asen trong nước có khả năng gây ra những căn bệnh vô cùng nguy hiểm đe doạ sức khoẻ và tính mạng của con người.

 

 Chính vì vậy, việc lựa chọn và thực hiện đề tài luận văn “Nghiên cứu xử lý asen trong nước bằng vật liệu zeolit biến tính bởi sắt được điều chế từ tro bay” không chỉ mở thêm hướng sử dụng hợp lý nguồn tro bay phát thải từ quá trình đốt than tại các nhà máy nhiệt điện, mà còn tạo thêm nguồn vật liệu có khả năng xử lý As trong nước ngầm.

 Nội dung nghiên cứu bao gồm: Chế tạo vật liệu zeolit và zeolit biến tính bởi sắt từ tro bay của nhà máy nhiệt điện Phả Lại, tỉnh Hải Dương; Khảo sát các yếu tố (thời gian, pH, dung lượng hấp phụ cực đại) ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ As của vật liệu hấp phụ đã điều chế; Thử nghiệm khả năng xử lý As có trong mẫu nước ngầm thực tế lấy tại làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội trên vật liệu điều chế được; Đề xuất mô hình xử lý As trong nước ngầm quy mô hộ gia đình. 

 

 

 

tro

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

MỞ ĐẦU …………………………………………………………………….. 1 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN …………………………………………… 3 

1.1. Tổng quan về asen ………………………………………………………………… 3 

1.1.1. Hiện trạng ô nhiễm asen trong nước ngầm trên Thế giới và tại 

Việt Nam …………………………………………………………………………………….. 3 

1.1.2. Ảnh hưởng của asen trong nước ngầm ………………………………… 7 

1.2. Các biện pháp xử lý asen trong nước ngầm ……………………………. 12 

1.2.1. Phương pháp ôxi hoá …………………………………………………………. 14 

1.2.2. Keo tụ – kết tủa …………………………………………………………………… 15 

1.2.3. Hấp phụ …………………………………………………………………………….. 15 

1.2.4. Trao đổi ion ……………………………………………………………………….. 17 

1.3. Tổng quan về vật liệu zeolit biến tính bởi Fe …………………………… 18 

1.3.1. Tro bay ………………………………………………………………………………. 18 

1.3.2. Zeolit …………………………………………………………………………………. 19 

1.3.3. Vật liệu zeolit biến tính bởi Fe ……………………………………………… 26 

CHƯƠNG 2.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………… 29 

2.1. Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………………… 29 

2.2. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………… 29 

2.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu …………………………………………….. 29 

2.2.2 Dụng cụ, thiết bị và hóa chất sử dụng …………………………………. 29 

2.2.3 Phương pháp tổng hợp, chế tạo vật liệu zeolit từ tro bay ……… 30 

2.2.4 Khảo sát khả năng hấp phụ asen của vật liệu Fe-Z ………………. 32  

2.2.5 Phương pháp phân tích ……………………………………………………… 35 

2.2.6 Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu ……………………………….. 35 

2.2.7 Phương pháp lấy mẫu và bảo bảo mẫu nước ngầm …………….. 35 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ………………………. 36 

3.1. Kết quả điều chế vật liệu ………………………………………………………. 36 

3.1.1. Cấu trúc tinh thể và thành phần của vật liệu ………………………. 36 

3.1.2. Đặc tính bề mặt vật liệu ……………………………………………………. 41 

3.2. Khả năng hấp phụ asen của vật liệu điều chế ………………………… 44 

3.2.1. Thời gian đạt cân bằng hấp phụ ………………………………………… 44 

3.2.2. Ảnh hưởng của PH dung dịch đến khả năng hấp phụ As của vật

 liệu ………………………………………………………………………………………….. 47 

3.2.3. Dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu …………………………… 48 

3.3. Thử nghiệm khả năng xử lý As trong nước ngầm của vật liệu

điều chế …………………………………………………………………………………….. 50 

3.4. Đề xuất mô hình thiết bị lọc sử dụng vật liệu Fe-Z quy mô hộ gia 

đình …………………………………………………………………………………………… 54 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ……………………………………. 56 
KếT LUậN …………………………………………………………………. 56 
PHỤ LỤC ………………………………………………………………….. 62 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook