NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC CÁC SÔNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ

NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC CÁC SÔNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ĐỀ

XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC CÁC SÔNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ 

 

 “Nghiên cứu diễn biến chất lượng nước các sông chính trên địa bàn TP Hà Nội, đề xuất các biện pháp quản lý và bảo vệ”. Sông Hồng, sông Cầu, sông Nhuệ và các sông nội thành là đối tượng nghiên cứu chính của luận văn này. Kết quả nghiên cứu của luận văn hy vọng sẽ góp một phần nhỏ làm cơ sở dữ liệu trong quản lý, cải thiện chất lượng nước các sông chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 Mục tiêu của luận văn: Nghiên cứu (đánh giá) diễn biến chất lượng nước và ô nhiễm nguồn nước trên các sông chính trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự báo lưu lượng và tải lượng do nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp đổ vào các lưu vực sông chính trên địa bàn Tp. Hà Nội dựa trên hiện trạng phát triển dân số đến 2020 và quy hoạch phát triển công nghiệp đến 2010 và tầm nhìn 2020. Đề xuất các biện pháp quản lý và bảo vệ nguồn nước các sông chính cho thành phố Hà Nội dựa vào các luận cứ khoa học đã nghiên cứu.

 

 

Capture

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

Danh mục các chữ viết tắt ……………………………… iv
Danh mục các Bảng ………………………………………. v
Danh mục các Hình ……………………………………….. vii
MỞ ĐẦU 

0.1 Đặt vấn đề ……………………………………………………………… 1

0.2. Mục tiêu của luận văn ……………………………………………. 2

0.3. Ý nghĩa khoa học của luận văn ………………………………. 2

0.4. Nội dung chính của luận văn …………………………………. 2 

CHƯƠNG 1-
TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN
CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG 

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI ………………. 3

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM …………………… 4

1.3. CÁCH TIẾP CẬN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC …………………………………. 6

1.3.1 Cách tiếp cận ……………………………………………………. 6

1.3.2. Phương pháp luận đánh giá diễn biến và dự báo chất

lượng môi trường nước tại thành phố Hà Nội ………………. 7 

CHƯƠNG 2 –
DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC CÁC SÔNG CHÍNH
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÁC SÔNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TP.HÀ NỘI … 18

2.2. ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN CÁC SÔNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI ……………………………………………………. 20

2.2.1. Sông Hồng ………………………………………………………. 20

2.2.2. Sông Nhuệ ………………………………………………………. 22

2.2.3. Sông Cầu ………………………………………………………… 23 

2.2.3. Các sông nội thành Hà Nội ………………………………. 24

2.3. DIẾN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC CÁC SÔNG CHÍNH TRÊN

ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI …………………………………….. 26

2.3.1. Sông Hồng ……………………………………………………… 26

2.3.2. Sông Nhuệ ……………………………………………………… 32

2.3.2.1. Các lưu vực thoát nước vào sông Nhuệ …………. 33

2.3.2.2. Chất lượng nước ………………………………………….. 34

2.3.3. Các sông nội thành ………………………………………… 43

2.3.4. Các sông khác ……………………………………………….. 52 

CHƯƠNG 3 –
HIỆN TRẠNG VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN DÂN SỐ, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐẾN 2020
VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÁC SÔNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

3.1. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DÂN SỐ, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP … 57

3.1.1. Diến biến phát triển dân số các năm qua và dự

báo đến năm 2010 ………………………………………………….. 57

3.1.3. Hiện trạng và quy hoạch phát triển công nghiệp … 59

3.2. DỰ BÁO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÁC SÔNG

TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI …………………………………………….. 74 

3.2.1. Dự báo lưu lượng và tải lượng nước thải sinh hoạt trên

địa bàn Hà Nội đến 2020 ……………………………………….. 74

3.2.1.1 Nguồn gốc và đặc tính của nước thải sinh hoạt …. 75

3.2.1.2. Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh

trên địa bàn TP Hà Nội …………………………………… 76

3.2.1.3.Dự lưu lượng và tải lượng nước thải sinh

hoạt đến năm 2020 ……………………………………….. 77

3.2.2. Dự báo lưu lượng và tải lượng BOD phát sinh do

nước thải công nghiệp của Hà Nội đến 2020 ………….. 81

3.2.2.1. Đặc tính nước thải công nghiệp của Hà Nội … 81

3.2.2.2. Dự báo lưu lượng và tải lượng BOD phát

sinh do phát triển công nghiệp đến 2020 ………… 82

3.2.3. Dự báo ô nhiễm các sông trên địa bàn Hà Nội

qua thông số BOD đến năm 2020 ………………………….. 85 

3.2.3.1. Dự báo ô nhiễm nước các sông khi không

thực hiện xử lý nước thải ……………………………….. 85

3.2.3.2. Dự báo ô nhiễm nước các sông khi thực

hiện xử lý nước thải ………………………………………. 91 

CHƯƠNG 4 –
ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ BẢO
VỆ NGUỒN NƯỚC CHO THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

4.1. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP VỀ QUẢN LÝ …………… 92

4.1.1. Phân vùng chất lượng nước các vực nước trên địa bàn Hà Nội … 92

4.1.1.1. Phân loại chất lượng nước trên địa bàn Hà Nội … 92 4

4.1.1.2. Phân vùng chất lượng nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội … 94

4.1.2.Áp dụng bộ tiêu chuẩn về chất lượng nước mặt

và tiêu chuẩn về nước thải phù hợp với điều kiện thực

tế của thành phố Hà Nội ………………………………………. 95

4.1.3. Đề xuất mạng lưới quan trắc chất lượng nước

các sông trên địa bàn Hà Nội ………………………………… 97

4.2. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP VỀ KỸ THUẬT …………. 97

4.2.1. Thống kê và quản lý các nguồn nước thải trên địa bàn Hà Nội … 97

4.2.2. Quy hoạch thoát nước thải và xây dựng các trạm

xử lý nước thải tập trung ……………………………………… 100

4.2.3. Tuần hoàn lượng nước thải sau xử lý……………. 103 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN …………………………………………… 104
2. KIẾN NGHỊ ………………………………………….. 106
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………….. 107
PHẦN PHỤ LỤC ………………………………………. 110 

 

 

Link Tham khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook