NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ GIAO THÔNG

 

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ

LÝ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ GIAO THÔNG

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ GIAO THÔNG

 

 Trong tiến trình hội nhập và phát triển, nhiều ngành công nghiệp Việt Nam nói chung và công nghiệp cơ khí nói riêng đang phải đối mặt với những yêu cầu khắt khe hơn bảo vệ môi trường , tiêu chuẩn chất lượng và an toàn lao động. Xuất phát từ nhu cầu thực tế đối với ngành công nghiệp cơ khí trong giao thông vận tải về lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam, học viên đã lựa chọn đề tài: : Nghiên cứu áp dụng tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý chất thải để đánh giá công nghệ xử lý nước thải của nhà máy Cơ khí giao thông.

 

 

cơ khí giao thông

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VEC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương 1: Hiện trạng hoạt động
của các nhà máy cơ khí ô tô và vấn
đề về môi trường

1. Tổng quan về hoạt động của các nhà

máy cơ khí ô tô khu vực phía bắc

1.1. Tình hình phát triển

1.2. Đặc điểm công nghệ sản xuất ô tô

1.3. Định hướng phát triển

2. Vấn đề môi trường trong hoạt động

sản xuất tại nhà máy ô tô

2.1. Ô nhiễm môi trường do khí thải

2.2. Ô nhiễm môi trường do tiếng ồn

2.3. Ô nhiễm môi trường do nước thải

2.4. Chất thải rắn và chất thải nguy hại

2.5. An toàn sức khỏe đối với người lao động

3. Hiện trạng áp dụng công nghệ xử lý chất thải

3.1. Công nghệ xử lý khí và bụi

3.2. Công nghệ xử lý CTR và CTNH

3.4. An toàn lao động

4. Đánh giá những tồn tại trong áp dụng công

nghệ xử lý chất thải

Chương 2: Phương pháp luận đánh
giá công nghệ xử lý chất thải

1. Khái niệm

2. Xây dựng tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý chất thải

3. Ý nghĩa, tác dụng của đánh giá công nghệ xử lý chất thải

4. Hoạt động đánh giá công nghệ xử lý chất thải tại Việt Nam

Chương 3: Áp dụng các tiêu chí để đánh
giá công nghệ xử lý nước thải tại nhà máy cơ khí ô tô

1. Quan điểm áp dụng công nghệ xử lý ô nhiễm

môi trường đối với nhà máy ô tô

1.1. Quan điểm

1.2. Nguyên tắc

2. Công nghệ xử lý nước thải của một số nhà máy cơ khí ô tô

2.1. Nhà máy ô tô 3-2

2.2. Nhà máy ô tô Ford- Hải Dương

2.3. Công ty Liên doanh ô tô Hòa Bình VMC

3. Áp dụng lượng hóa các tiêu chí để đánh giá

công nghệ xử lý nước thải tại 3 nhà máy

4. Lựa chọn công nghệ xử lý thích hợp

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook