NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI, ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THUỶ SẢN TẠI VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI, ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM ĐÁNH

GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI, ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM

 

Công nghệ môi trường phát triển như là một nhu cầu cho công tác bảo vệ môi trường nói chung và xử lý, phòng ngừa ô nhiễm nói riêng. Nếu có thể lựa chọn được công nghệ thích hợp thì có thể giảm thiểu được các đe dọa tiềm tàng cho xã hội, kinh tế và tác động môi trường. Vì vậy hoạt động đánh giá công nghệ môi trường có thể giúp cho các nhà quy hoạch, các nhà quyết định chính sách và các đơn vị, cơ quan có chức năng, các cơ sở, nhà máy sản xuất xác định được các tác động tiềm tàng của các công nghệ xử lý chất thải thay thế trước khi xảy ra bất cứ các vấn đề liên quan đến môi trường hoặc sự cố môi trường. 

Đánh giá công nghệ môi trường được sử dụng để kiểm tra các qui trình và đánh giá hoạt động của các công nghệ tiên tiến, hiện đại có sẵn hoặc có nhiều tiềm năng sử dụng trong thực tế để bảo vệ sức khỏe của con người và môi trường, thúc đẩy việc đưa các công nghệ môi trường mới vào thị trường giúp cho các cơ sở, nhà máy sản xuất lựa chọn các công nghệ phù hợp trong việc quản lý chất lượng môi trường tại cơ sở mình theo tiêu chuẩn môi trường quốc gia.

 

 

việt nam

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

Mở đầu
Chương I:
Hiện trạng áp dụng công nghệ xử lý chất thải tại Việt Nam

I.1. Hiện trạng áp dụng công nghệ xử lý nước thải

I.1.1. Hiện trạng áp dụng công nghệ xử lý nước thải đô thị

I.1.2. Hiện trạng áp dụng công nghệ xử lý nước thải công nghiệp

I.1.2.1. Hiện trạng áp dụng công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp

I.1.2.2. Hiện trạng áp dụng công nghệ xử lý nước thải một số ngành công nghiệp

I.2. Hiện trạng áp dụng công nghệ xử lý khí thải công nghiệp

I.2.1. Công nghệ xử lý bụi

I.2.2. Công nghệ xử lý hơi, khí độc

I.3. Hiện trạng áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

I.3.1. Công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị

I.3.2. Công nghệ xử lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại

I.4. Đánh giá chung về công nghệ xử lý chất thải tại Việt Nam

Chương II:
Phương pháp luận đánh giá công nghệ xử lý chất thải

II.1. Hoạt động đánh giá công nghệ xử lý chất thải trên thế giới

II.2. Hoạt động đánh giá công nghệ xử lý chất thải tại Việt Nam

II.2.1. Khái niệm về đánh giá công nghệ xử lý chất thải

II.2.2. Hiện trạng hoạt động đánh giá công nghệ xử lý chất thải tại Việt Nam

II.2.3. Ý nghĩa của hoạt động đánh giá công nghệ xử lý chất thải

II.3. Xây dựng tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý chất thải

II.3.1. Định nghĩa về tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý chất thải

II.3.2. Nguyên tắc lựa chọn, định hướng các tiêu chí đánh giá

II.3.3. Đề xuất các tiêu chí đánh giá II.3.4. Lượng hoá các tiêu chí đánh giá

Chương III: Công nghệ xử lý nước thải ngành chế biến thuỷ sản

III.1. Hiện trạng sản xuất ngành chế biến thuỷ sản và các vấn đề môi trường

III.1.1. Hiện trạng sản xuất ngành chế biến thuỷ sản

III.1.2. Hiện trạng môi trường ngành chế biến thuỷ sản

III.2. Công nghệ xử lý chất thải ngành chế biến thuỷ sản

III.2.1. Công nghệ xử lý khí thải

III.2.2. Công nghệ xử lý chất thải rắn

III.2.3. Công nghệ xử lý nước thải 

Chương IV:
Áp dụng các tiêu chí đánh giá cho công nghệ xử lý
nước thải của nhà máy chế biến thuỷ sản

IV.1. Xây dựng các tiêu chí đánh giá

IV.1.1. Đề xuất các tiêu chí đánh giá

IV.1.2. Lượng hoá các tiêu chí đánh giá

IV.2. Giới thiệu công nghệ xử lý nước thải của các nhà

máy chế biến thuỷ sản được đánh giá

IV.2.1. Công nghệ xử lý nước thải của Xí nghiệp đông lạnh 8,

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang

IV.2.2. Công nghệ xử lý nước thải của Xí nghiệp đông lạnh Cà

Mau 2, Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu Cà Mau

IV.2.3. Công nghệ xử lý nước thải của Công ty cổ phần thuỷ

sản và Xuất nhập khẩu Long An

IV.3. Áp dụng các tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý nước

thải cho các nhà máy

IV.4. Nhận xét về kết quả đánh giá tại ba nhà máy

Kết luận và kiến nghị
Tài liệu tham khảo Phụ lục 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook