ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HYROAD ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN NGÃ TƯ NGUYỄN CHÍ THANH- HUỲNH THÚC KHÁNG

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HYROAD ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

DO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN NGÃ TƯ NGUYỄN CHÍ THANH- HUỲNH THÚC KHÁNG

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HYROAD ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN NGÃ TƯ NGUYỄN CHÍ THANH- HUỲNH THÚC KHÁNG

 

 Khí thải từ các phương tiện giao thông là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội, chiếm 70% tổng lượng khí thải. Nồng độ các khí như CO, SO2, NOx và bụi tại các nút giao thông thường vượt quá tiêu chuẩn cho phép đối với chất lượng môi trường không khí xung quanh nhiều lần, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe người dân. Tuy nhiên, do sự hạn chế về bản quyền phần mềm HYROAD nên hoạt động nghiên cứu dự báo chỉ có thể tiến hành đối với một loại khí CO, trong khi còn một số khí thải giao thông khác như SO2, NOx lại không thể dự báo.

 

ứng dụng phần mềm

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1:
Tổng quan về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ tại Hà Nội và mô
hình hóa trong đánh giá ô nhiễm do hoạt động của các phương tiện

1.1. Thực trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động của các

phương tiện giao thông đường bộ tại Hà Nội

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát thải của các phương

tiện giao thông đường bộ

1.3. Mô hình hóa trong đánh giá ô nhiễm không khí do hoạt

động của các phương tiện giao thông

1.3.1. Tổng quan về mô hình khuếch tán chất ô nhiễm trong khí quyển

1.3.2. Tổng quan về các mô hình phát thải trong lĩnh vực giao thông

1.3.2.1. Một số mô hình hệ số phát thải

1.3.2.2. Một số mô hình mô phỏng về sự di chuyển của các phương tiện

1.3.2.3. Một số mô hình khuếch tán chất ô nhiễm từ nguồn đường

Chương 2:
Đánh giá mức độ ô nhiễm do hoạt động của các phương tiện giao
thông đường bộ tại một nút giao thông của Hà Nội bằng phần mềm HYROAD

2.1. Tổng quan về phần mềm HYROAD

2.1.1. Modun chuyển động của phương tiện

2.1.2. Modun về phát thải

2.1.3. Modun quá trình khuếch tán

2.1.4. Giới thiệu về phần mềm HYROAD

2.2. Các số liệu đầu vào cho phần mềm HYROAD

2.2.1. Giá trị đầu vào của phần mềm HYROAD

2.2.2. Số liệu đầu vào cho modun khuếch tán

2.3. Giá trị đầu ra của phần mềm HYROAD

2.4. Xử lý số liệu và nhận xét

2.5. Dự báo sự thay đổi nồng độ CO theo sự thay đổi của

các yếu tố khí tượng

2.6. Dự báo sự thay đổi nồng độ CO theo sự giảm tăng

phương tiện tham gia  giao thông

2.7. Đánh giá mức độ ô nhiễm do hoạt động của các

phương tiện giao thông đường bộ tại TP. HÀ NỘI

Chương 3:
Đề xuất các giả pháp giảm thiểu ô nhiễm do hoạt
động của các phương tiện giao thông đường bộ tại Hà Nội

3.1. Các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm

không khí do các phương tiện hoạt động tại Hà Nội

3.1.1. Không kiểm soát chặt chẽ chất lượng xe được phép tham gia giao thông

3.1.2. Cơ sở hạ tầng giao thông

3.2. Một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí do

hoạt động của các phương tiện tại Hà Nội

3.2.1. Quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường do hoạt động giao thông vận tải

3.2.2. Quy hoạch mạng lưới giao thông

3.2.3. Tổ chức khai thác phương tiện vận tải

3.2.4. Biện pháp giáo dục

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook