NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ AMONI TRONG MÔ PHỎNG NƯỚC THẢI LÒ MỔ ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH ANAMMOX

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ AMONI TRONG MÔ PHỎNG NƯỚC THẢI LÒ MỔ ỨNG DỤNG QUÁ

TRÌNH ANAMMOX

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ AMONI TRONG MÔ PHỎNG NƯỚC THẢI LÒ MỔ ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH ANAMMOX

 

 Hiện nay, với tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế nhanh, các lò giết mổ gia súc với quy mô và trang thiết bị khác nhau phát triển khá nhanh. Tuy nhiên, nước thải từ các lò giết mổ gia súc này lại hầu như không có thiết bị xử lý nước thải. Các nhà xưởng giết mổ và chế biến công nghiệp thường thải trực tiếp máu và nước thải không xử lý. Nước thải từ quá trình giết mổ gia súc rất ô nhiễm, có mùi hôi tanh, nồng độ các chất ô nhiễm rất cao đặc biệt là các thông số COD, BOD, Nitơ, Phốt pho, dầu mỡ, Coliform, vi trùng, vi khuẩn. Việc xả thải trực tiếp nguồn nước thải này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của công nhân sản xuất, cộng đồng dân cư xung quanh và làm các nguồn nước tiếp nhận ô nhiễm nặng nề.

 

Từ những lý do trên, tác giả tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý amôni trong mô phỏng nước thải lò mổ ứng dụng quá trình Anammox” Mục tiêu của đề tài: Đánh giá khả năng xử lý amôni trong mô phỏng nước thải lò mổ ứng dụng quá trình Anammox.

 

 

MÔ PHỎNG

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ………………………………………………………. 4

1.1. Tổng quan về nước thải lò mổ tại Việt Nam ………………………………………… 4

1.1.1. Hiện trạng phát sinh nước thải lò mổ hiện nay ở Việt Nam ………………… 4

1.1.2. Thành phần trong nước thải lò mổ …………………………………………………… 7

1.2. Hiện trạng ô nhiễm Amôni trong nước thải lò mổ tại Việt Nam …………….. 8

1.3. Công nghệ xử lý amoni trong nước thải …………………………………………….. 10

1.3.1. Công nghệ xử lý amoni trong nước thải truyền thống ………………………… 10

1.3.2. Công nghệ xử lý amoni trong nước thải ứng dụng quá trình Anammox … 16

1.4. Lý thuyết về quá trình anammox ………………………………………………………… 18

1.4.1. Định nghĩa về quá trình Anammox …………………………………………………… 18

1.4.2. Cơ chế của quá trình Anammox ………………………………………………………. 19

1.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình anammox ………………………………….. 20

1.4.4. Đường cong sinh trưởng của vi sinh vật …………………………………………… 23

1.4.5. So sánh đánh giá với công nghệ xử lý nitơ truyền thống ……………………. 23

1.5. Tình hình nghiên cứu xử lý Amôni trong nước thải lò mổ ứng dụng quá

trình Anammox ………………………………………………………………………………………… 26

1.5.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ……………………………………………………. 26

1.5.2. Tình hình nghiên cứu trong nước …………………………………………………….. 28

CHƯƠNG 2.
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ AMÔNI TRONG MÔ PHỎNG NƯỚC THẢI LÒ MỔ ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH ANAMMOX…………………………… 29

2.1. Vật liệu và bùn nuôi cấy của mô hình thực nghiệm ……………………………… 29

2.1.1. Vật liệu mang …………………………………………………………………………………. 29

2.1.2. Bùn nuôi cấy …………………………………………………………………………………… 30

2.2. Thiết kế mô hình thực nghiệm ……………………………………………………………. 31

2.2.1. Thiết kế bể sinh học ……………………………………………………………………….. 31

2.2.2. Thiết bị phụ trợ ………………………………………………………………………………. 33

2.2.3. Quy trình thực hiện và lắp đặt mô hình thí nghiệm ……………………………. 33

2.3. Điều kiện vận hành và các thông số vận hành ……………………………………. 37 

2.3.1. Quy trình đưa bùn dính bám vào vật liệu ………………………………………….. 37

2.3.2. Các thông số vận hành của mô hình ……………………………………………….. 39

2.4. Phân tích mẫu …………………………………………………………………………………… 42

2.4.1. Các chỉ tiêu phân tích và tần suất phân tích …………………………………….. 42

2.4.2. Phương pháp phân tích ………………………………………………………………….. 42

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN …………………………………. 47

3.1. Sự biến đổi về N-NH4+ , N-NO2- ở đầu vào và đầu ra của mô hình. …….. 47

3.1.1. Sự biến đổi về N-NH4+ ở đầu vào và đầu ra của mô hình ………………….. 48

3.1.2. Sự biến đổi về N-NO2ở đầu vào và đầu ra của mô hình …………………… 52

3.2. Sự biến đổi về tổng nitơ ở đầu vào và đầu ra của mô hình …………………. 54

3.3 Sự biến đổi về tải trọng xử lý ở đầu ra và đầu vào của mô hình …………… 57 

3.4. Đánh giá lượng N-NO3 đầu vào và N-NO3 sinh ra trong quá trình xử lý … 60

3.5. Tỷ lệ T-N loại bỏ, N-NO2- loại bỏ và tỷ lệ N-NO3- sinh ra so với tỷ lệ

N-NH4+ loại bỏ ………………………………………………………………………………………… 62

3.6. Sự thay đổi pH…………………………………………………………………………………… 67

3.7. Kết luận chương ……………………………………………………………………………… 69

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………………………. 71
PHỤ LỤC …………………………………………………………………………….. 77 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook