NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG CỦA VẬT LIỆU BENTONITE (TAM BỐ, L M ĐỒNG) GẮN NANO BẠC ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG CỦA VẬT LIỆU BENTONITE (TAM BỐ, LÂM ĐỒNG) GẮN NANO BẠC ĐỂ

ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG CỦA VẬT LIỆU BENTONITE (TAM BỐ, LÂM ĐỒNG) GẮN NANO BẠC ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

 

 Mới đây nhằm tăng khả năng ứng dụng bentonite trong chăn nuôi các nhà khoa học đã nghiên cứu đưa nano bạc vào thành phần phụ gia thức ăn chăn nuôi. Nano bạc có khả năng kháng khuẩn cao hơn nhiều so với muối bạc và thể hiện sức đề kháng chống lại sự vô hiệu hóa hoạt tính của nó bởi các axit trong đường tiêu hóa. Bởi vì nano bạc có tính ổn định cao hơn so với ion Ag+ trong dung dịch axit HCl trong dịch dạ dày, do đó ít bị các tế bào eucariotic (có nhân chuẩn) hấp thụ và vì vậy ít độc hơn. 

 

 Do đó, trong khuôn khổ Luận văn này em chọn nội dung nghiên cứu là:“Nghiên cứu khả năng khử trùng của vật liệu bentonite (Tam Bố, Lâm Đồng) gắn nano bạc để ứng dụng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi”Mục đích nghiên cứu của Luận văn: Chế tạo vật liệu bentonite gắn nano bạc và đánh giá khả năng khử trùng E.coli và Salmonella của vật liệu hướng tới làm phụ gia thức ăn chăn nuôi. Nội dung nghiên cứu chính của Luận văn gồm có: Nghiên cứu biến tính bentonite; Nghiên cứu chế tạo vật liệu bentonite gắn nano bạc; Đánh giá khả năng khử trùng E.coli Salmonella của vật liệu bentonite biến tính và bentonite gắn nano.

 

 

thức ăn chăn nuôi

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ……………………………….. 3

1.1. Đặc điểm cơ bản của bentonite ………………………………………………… 3

1.1.1. Thành phần khoáng của bentonite ………………………………………… 3

1.1.2. Thành phần hóa học của bentonite ……………………………………….. 3

1.1.3. Đặc tính trương nở và hấp phụ của bentonite …………………………. 4

1.1.4. Mỏ bentonite Tam Bố …………………………………………………………… 7

1.2. Các phương pháp tinh chế và biến tính bentonite …………………….. 9

1.2.1. Phương pháp tinh chế bentonite ……………………………………………. 9

1.2.2. Các phương pháp biến tính bentonite ……………………………………. 10

1.3. Một số vi khuẩn gây bệnh ở vật nuôi ………………………………………… 20

1.3.1. Vi khuẩn E.coli ……………………………………………………………………… 20

1.3.2. Vi khuẩn Salmonella ……………………………………………………………… 21

1.4. Ứng dụng của vật liệu bentonite làm phụ gia thức ăn chăn nuôi … 22

1.4.1. Trên thế giới …………………………………………………………………………. 22

1.4.2. Ở Việt Nam …………………………………………………………………………… 26

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………… 28

2.1. Phương pháp biến tính bentonite ……………………………………………… 28

2.1.1. Phương pháp biến tính bentonite bằng axit H2SO4 …………………. 29

2.1.2. Phương pháp biến tính bentonite bằng dung dịch Na2CO3 ……… 29

2.1.3. Biến tính bentonite bằng LiOH ……………………………………………….. 29

2.1.4. Gắm nano bạc trên bentonite ………………………………………………… 30

2.2. Các phương pháp xác định đặc tính hóa lý của bentonite………….. 32

2.2.1. Phương pháp phân tích thành phần khoáng vật ……………………… 32

2.2.2. Phương pháp phân tích thành phần hóa học ………………………….. 34

2.2.3. Phương pháp xác định bề mặt riêng ………………………………………. 35

2.2.4. Phương pháp kính hiển vi điện tử quét …………………………………… 36

2.2.5. Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua ………………………….. 36

2.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả khử trùng của vật liệu bentonite … 37

2.3.1. Vật liệu ………………………………………………………………………………… 37

2.3.2. Phương pháp thí nghiệm ……………………………………………………….. 38

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ………………………….. 40

3.1. Thành phần hóa học …………………………………………………………………. 40

3.2. Thành phần khoáng vật …………………………………………………………….. 40

3.3. Biến tính bentonite bằng H2SO4 ……………………………………………….. 42

3.3.1. Thành phần hóa học của bentonite biến tính axit ……………………. 42

3.3.2. Thành phần khoáng vật mẫu bentonite biến tính axit ………………. 43

3.3.3. Cấu trúc bề mặt của bentonite biến tính axit …………………………… 44

3.3.4. Đặc điểm cấu trúc và hình thái của bentonite biến tính H2SO4 … 45

3.4. Biến tính bentonite bằng Na2CO3 ……………………………………………… 46 

3.4.1. Thành phần hóa học của mẫu bentonite biến tính Na2CO3 ……… 46

3.4.2. Thành phần khoáng vật mẫu bentonite biến tính Na2CO3 ……….. 46

3.4.3. Một số đặc trưng của bentonite biến tính Na2CO3 ………………….. 47

3.4.4. Đặc điểm cấu trúc và hình thái của bentonite biến tính Na2CO3 … 48

3.5. Biến tính bentonite bằng LiOH ………………………………………………….. 48

3.5.1. Thành phần hóa học của bentonite biến tính LiOH ………………….. 48

3.5.2. Đặc điểm cấu trúc và hình thái của bentonite biến tính LiOH ……. 50

3.5.3. Phân bố kích thước hạt của vật liệu bentonite biến tính …………… 51

3.6. Gắn nano bạc lên bentonite ………………………………………………………. 52

3.6.1. Phân tích nhiễu xạ tia X …………………………………………………………. 53

3.6.2. Phân tích huỳnh quang tia X …………………………………………………… 54

3.6.3. Phương pháp kính hiển vi điện tử quét ……………………………………. 56

3.6.4. Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua …………………………… 57

3.7. Đánh giá khả năng khử trùng của bentonite ………………………………. 58

3.7.1. Xác định khả năng khử trùng của bentonite dựa trên vòng kháng khuẩn … 58

3.7.2. Xác định vòng kháng khuẩn của bentonite gắn nano bạc với hàm

lượng khác nhau …………………………………………………………………………….. 59

3.7.3. Đánh giá khả năng khử trùng trực tiếp của bentonite ………………. 60

KẾT LUẬN …………………………………………………………………….. 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………… 68
PHỤ LỤC ……………………………………………………………………… 72 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook