Giáo trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí Và Nước – Phạm Ngọc Hồ

I. Giới thiệu Giáo trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí và Nước

Giáo trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí Và Nước – Phạm Ngọc Hồ gồm 2 phần : Cơ sở môi trường không khí và cơ sở môi trường nước. Nội dung của giáo trình không chỉ phản ánh những kiến thức cốt lõi mà còn chứa đựng một số nội dung nâng cao, giúp hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực môi trường không khí và nước.

Giáo trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí Và Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Phạm Ngọc Hồ
Giáo trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí Và Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) – Phạm Ngọc Hồ

II. Mục lục Giáo trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí và Nước

PHẦN 1. CƠ SỞ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ CẤU TRÚC CỦA KHÍ QUYỂN

1.1. Môi trường không khí và sự hình thành lớp khí quyển Trái Đất

1.2. Thành phần không khí khô của khí quyển

1.3. Phân lớp của khí quyển

1.4. Sự bất đồng nhất ngang của tầng Đối lưu. các khối khí và front

1.5. Các dòng không khí và hoàn lưu chung khí quyển

Câu hỏi ôn tập chương 1

CHƯƠNG 2. CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG VÀ QUY LUẬT BIẾN ĐỔI CỦA CHÚNG THEO CHIỀU CAO

2.1. Các yếu tố khí tượng cơ bản

2.2. Quy luật biến đổi của áp suất khí quyển theo độ cao (Các công thức khí áp)

2.3. Quy luật biến đổi của nhiệt độ theo chiều cao

2.4. Các quy luật biến đổi của tốc độ gió theo chiều cao ( các profile thẳng đứng của tốc độ gió)

Câu hỏi ôn tập chương 2

CHƯƠNG 3. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ MÔ HÌNH HÓA QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN CHẤT Ô NHIỄM

3.1. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

3.2. Chất gây ô nhiễm môi trường không khí

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí

3.4. Mô hình tính toán sự vận chuyển (lan truyền và khuếch tán) chất ô nhiễm trong môi trường không khí

3.5. Phương pháp cải tiến xác định các thâm số khuếch tán rối ứng với điều kiện khí hậu ở Việt Nam

3.6. Phương pháp đánh giá chất lượng môi trường

3.7. Dự báo mức độ ô nhiễm tiếng ồn giao thông

3.8. Phương pháp xử lý, đồng nhất chuỗi số liệu

3.9. Phương pháp ngoại suy lượng nhiên liệu và tính toán tải lượng ô nhiễm không khí thải từ nguồn dân sinh

Câu hỏi ôn tập chương 3

CHƯƠNG 4. OZON, HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH VÀ MƯA AXIT

4.1.  Ozon khí quyển

4.2. Hiệu ứng nhà kính

4.3. Mưa axit

CHƯƠNG 5. KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

5.1. Giới thiệu chung về kiểm soát ô nhiễm không khí

5.2. Luật và những quy định về kiểm soát ô nhiễm không khí, nguyên tắc kiểm soát ô nhiễm

5.3. Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường

Câu hỏi chương 5

PHẦN 2. CƠ SỞ MÔI TRƯỜNG NƯỚC

CHƯƠNG 6. ĐẠI CƯƠNG VỀ NƯỚC TỰ NHIÊN

6.1. Sự hình thành nước, vai trò và sự phân bố của nước trong tự nhiên

6.2. Sự tuần hoàn của nước

6.3. Phân loại nước tự nhiên

Câu hỏi ôn tập chương 6

CHƯƠNG 7. ĐẶC TRƯNG CỦA NƯỚC

7.1. Cấu tạo của phân tử nước và liên kết hydro

7.2. Cấu trúc của nước

7.3. Tính chất vật lý của nước

7.4. Tính chất hóa học của nước

7.5. Tính chất sinh học của nước ( nước là một hệ sinh thái)

Câu hỏi ôn tập chương 7

CHƯƠNG 8. CÁC LOẠI NƯỚC TỰ NHIÊN

8.1. Nước mưa

8.2. Nước biển

8.3. Nước bề mặt

8.4. Nước ngầm

8.5. Một số đặc trưng chính của nước tự nhiên

Câu hỏi ôn tập 8

CHƯƠNG 9. Ô NHIỄM, QUÁ TRÌNH TỰ LÀM SẠCH VÀ XỬ LÝ NƯỚC TỰ NHIÊN

9.1. Một số vấn đề chung về ô nhiễm nước

9.2. Quá trình tự làm sạch nguồn nước

9.3. Một số phương pháp tự nhiên

CHƯƠNG 10. QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC

10.1. Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước

10.2. Một số phương pháp đánh giá chất lượng nước

10.3. Hệ thống quan trắc chất lượng nước

Câu hỏi ôn tập chương 10.

Link download

3.7/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook