Đề tài: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH KHÍ TỪ NGUYÊN LIỆU Ủ PHÂN HEO VÀ LỤC BÌNH

Đề tài: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH KHÍ TỪ NGUYÊN LIỆU Ủ PHÂN HEO

VÀ LỤC BÌNH

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN KHẢO SÁT NĂNG SINH KHÍ TỪ NGUYÊN LIỆU Ủ PHÂN HEO VÀ LỤC BÌNH 

 

 Luận văn tốt nghiệp “Khảo sát khả năng sinh khí methane từ phân heo và lục bình” được bắt đầu từ đầu tháng 08, và hoàn thành cuối tháng 10/2010. Để hoàn thành được đề tài này chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ, động viên về tinh thần cũng như vật chất. 

 

 Kết quả này đã khẳng định: chúng ta có thể sử dụng lục bình để nạp vào hầm ủ biogas khi thiếu phân gia súc. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này chỉ áp dụng hiệu quả với các hầm ủ có hệ thống khuấy đảo. Vì vậy, cần đi kèm với nghiên cứu này là việc nghiên cứu các mẫu hầm ủ mới có thể nạp nguyên liệu đa dạng như: phân heo, lục bình, rơm.

 

 

đại học

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

 

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG……………………………….. 1 

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………………… 1 

1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI…………………………………………………………. 2 

CHƯƠNG 2. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU…………………………… 3 

2.1 QUÁ TRÌNH SINH HỌC YẾM KHÍ……………………………………………. 3 

2.1.1 Định nghĩa……………………………………………………………………….. 3 

2.1.2 Các giai đoạn chính của quá trình phân hủy yếm khí………….. 4 

2.1.3 Các loại vi khuẩn tham gia vào quá trình phân hủy yếm khí… 4 

2.1.4 Các loại vi khuẩn tham gia vào quá trình phân hủy yếm khí… 8 

2.1.5 Các yếu tố kiểm soát quá trình yếm khí……………………………. 10 

2.2 SƠ LƯỢC VỀ BIOGAS………………………………………………………… 16 

2.2.1 Giới thiệu về biogas…………………………………………………………. 16 

2.2.2 Cơ chế vận hành hầm ủ biogas………………………………………… 17 

2.2.3 Khí biogas………………………………………………………………………. 18 

2.2.4 Mục đích, lợi ích và giới hạn của công nghệ sản xuất khí sinh học… 22 

2.2.5 Ưu và khuyết diểm của của công nghệ sản xuất khí sinh học … 23 

2.3 THÀNH PHẦN PHÂN VÀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HỘ GIA ĐÌNH…  24 

2.3.1 Phân……………………………………………………………………………….. 24 

2.3.2 Nước thải từ chuồng ……………………………………………………….. 26 

2.4 SƠ LƯỢC VỀ LỤC BÌNH……………………………………………………….. 27 

2.4.1 Nguồn gốc ………………………………………………………………………. 27 

2.4.2 Phân loại…………………………………………………………………………. 27 

2.4.3 Đặc điểm cấu tạo…………………………………………………………….. 28 

2.4.4 Đặc điểm sinh trưởng và sinh sản……………………………………… 31 

2.5 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SÍNH KHÍ KẾT HỢP GIỮA LỤC BÌNH VÀ 

PHÂN HEO………………………………………………………………………………… 32 

2.6 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU XỬ LÝ LỤC BÌNH TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO

HẦM Ủ ……………………………………………………………………………………… 33 

2.6.1 Trong nước …………………………………………………………………….. 33 

2.6.2 Ngoài nước …………………………………………………………………….. 34 

CHƯƠNG 3.
PHƯƠNG PHÁP & PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU……….. 35 

3.1 MÔ TẢ KHÁI QUÁT THÍ NGHIỆM ………………………………………….. 35 

3.1.1 Chuẩn bị thí nghiệm…………………………………………………………. 35 

3.1.2 Chuẩn bị nguyên liệu nạp………………………………………………….. 37 

3.1.3 Thời gian và địa điểm nghiên cứu …………………………………….. 38 

3.2 PHƯƠNG PHÁP & PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU…………………… 38 

3.2.1 Ni dung nghiên cứu………………………………………………………… 38 

3.2.2 Các chỉ tiêu phân tích……………………………………………………….. 39 

3.3 TÍNH TOÁN LƯỢNG NẠP CHO CÁC THÍ NGHIỆM ………………….. 41 

CHƯƠNG 4.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN…………………………………………. 43 

4.1 KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Ủ THEO MẺ……………………………………….. 43 

4.1.1 Kết quả đo thể tích khí………………………………………………………. 43 

4.1.2 Kết quả đo khí thành phần………………………………………………… 50 

4.1.3 Lượng khí sinh ra trên 1 kg ODM ………………………………………. 55 

4.2 KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Ủ BÁN LIÊN TỤC TRONG 49 NGÀY …… 58 

4.2.1 Kết quả đo thể tích biogas trong 49 ngày thí nghiệm………….. 58 

4.2.2 Thành phần các loại khí chính trong khí biogas …………………. 61 

4.2.3 Đánh giá pH và độ kiềm……………………………………………………. 65 

4.2.4 Kết quả phân tích ODM đầu vào và đầu ra của bình …………. 68 

4.3 ƯỚC TÍNH NGUYÊN LIỆU NẠP VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ NGUYÊN

LIỆU NẠP…………………………………………………………………………………… 53 

4.3.1 Ước tính nguyên liệu nạp…………………………………………………… 53 

4.3.2 Hướng dẫn cách xử lý nguyên liệu trước khi nạp ………………… 71 

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………. 72 

5.1 KẾT LUẬN …………………………………………………………………………… 72

4.2 KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………………… 73 

Tài liệu tham khảo…………………………………………………….. 75 
Phụ lục…………………………………………………………………….. 77

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook