ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ VÀ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG BÙN THẢI ĐÔ THỊ TẠI MỘT SỐ KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ VÀ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG BÙN THẢI ĐÔ THỊ TẠI MỘT SỐ

KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ VÀ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG BÙN THẢI ĐÔ THỊ TẠI MỘT SỐ KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

 Xuất phát từ thực tiễn đó, việc chọn và thực hiện đề tài: “Đánh giá thực trạng công nghệ xử lý và tiềm năng tái sử dụng bùn thải đô thị tại một số khu vực thành phố Hà Nội” là cần thiết và có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá được thực trạng các công nghệ xử lý và tiềm năng tận dụng bùn thải đô thị tại một số khu vực thành phố Hà Nội. Nội dung nghiên cứu:  Nguồn gốc, khối lượng phát sinh, tính chất của từng loại bùn thải đô thị tại một số khu vực thành phố Hà Nội; Thực trạng công nghệ xử lý bùn thải đô thị khu vực nghiên cứu; Dự báo diễn biến khối lượng bùn thải đô thị tại thành phố Hà Nội đến năm 2020; Đánh giá tiềm năng tái sử dụng bùn thải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội.

 

hà nội

 

II. MỤC LỤC

 

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 
DANH MỤC BẢNG 
DANH MỤC HÌNH 
MỞ ĐẦU ……………………………………………………… 1 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BÙN THẢI ………. 3

1.1. Những vấn đề chung về bùn thải …………………………. 3 

1.1.1. Khái niệm bùn thải và phân loại ……………………….. 3 

1.1.2. Nguồn gốc, đặc tính của bùn thải ……………………… 4 

1.1.3. Tác động của bùn thải tới con người và môi trường … 7 

1.1.4. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về bùn thải ………………. 9 

1.2. Tổng quan về phương pháp xử lý bùn thải…………….. 14 

1.2.1. Xử lý bằng thiêu đốt ………………………………………….. 15 

1.2.2. Xử lý bằng phương pháp chôn lấp ……………………… 16 

1.2.3. Xử lý bằng phương pháp ủ sinh học …………………… 16 

1.2.4. Xử lý bằng phương pháp thu hồi tái chế ……………… 18 

1.2.5. Ổn định bùn thải bằng vôi bột …………………………….. 21 

1.2.6. Phương pháp Pasteur ………………………………………… 21

CHƯƠNG 2.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU … 23 

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ……………………………. 23 

2.1.1 Đối tượng nghiên cứu …………………………………………… 23 

2.1.2 Phạm vi nghiên cứu ……………………………………………… 23 

2.2. Phương pháp nghiên ứu ………………………………………….. 23 

2.3.1. Phương pháp thu thập và tổng hợp tài liệu …………….. 23 

2.3.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa ……………….. 23 

2.3.3. Phương pháp đánh giá nhanh ……………………………….. 23 

2.3.4. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu … 23 

2.3.5. Phương pháp thống kê trong xử lý số liệu ……………… 24 

2.3.6. Phương pháp đánh giá, tổng hợp và so sánh …………. 25 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN …………….. 26

3.1. Nguồn gốc, khối lượng phát sinh và đặc

tính bùn thải đô thị tại thành phố Hà Nội ………………………….. 26 

3.1.1. Nguồn gốc phát sinh …………………………………………….. 26 

3.1.3. Đặc tính ……………………………………………………………….. 27 

3.1.2. Khối lượng phát sinh ……………………………………………… 34 

3.2. Thực trạng công nghệ xử lý bùn thải đô thị tại

thành phố Hà Nội ……………………………………………………………… 35 

3.2.1. Tình hình thu gom, vận chuyển bùn

thải đô thị TP Hà Nội ………………………………………………………. 35 

3.2.2. Hiện trạng công nghệ xử lý bùn thải

đô thị …………………………………………………………………………….. 38 

3.3. Tiềm năng t i sử dụng bùn thải đô thị …………………………. 44 

3.3.1.Dự báo khối lượng phát sinh bùn thải đô thị

tại thành phố Hà Nội năm 2020 ……………………………………….. 44 

3.3.2. Tiềm năng tái sử dụng bùn thải làm phân bón …………. 50 

3.3.3. Tiềm năng tái sử dụng bùn thải làm khí đốt ……………… 53 

3.3.4. Tiềm năng tái sử dụng bùn thải làm chất đốt ……………. 58 

3.4. Đề xuất phương tiện tận dụng bùn thải ………………………… 60 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………………. 68 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………… 69 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook