ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI TẠI LÀNG NGHỀ THU GOM PHẾ LIỆU. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO LÀNG NGHỀ TRÀNG MINH (KIẾN AN, HẢI PHÒNG)

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI TẠI LÀNG NGHỀ THU GOM PHẾ LIỆU. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ

THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO LÀNG NGHỀ TRÀNG MINH (KIẾN AN, HẢI PHÒNG)

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI TẠI LÀNG NGHỀ THU GOM PHẾ LIỆU. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO LÀNG NGHỀ TRÀNG MINH (KIẾN AN, HẢI PHÒNG) 

 

 

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI TẠI LÀNG NGHỀ THU GOM PHẾ LIỆU. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO LÀNG NGHỀ TRÀNG MINH (KIẾN AN, HẢI PHÒNG) .Lưu vực sông Đa Độ nằm ở phía Tây Nam thành phố Hải Phòng, chảy qua địa bàn 5 đơn vị hành chính là huyện An Lão, Kiến Thụy, quận Kiến An, Dương Kinh, là nguồn thủy lợi quan trọng và là một trong ba nguồn cấp nước sinh hoạt chính của thành phố, cung cấp nước thô cho trên 40 nhà máy nước sạch trong nội thành và khu vực nông thôn với lưu lượng lên đến hàng trăm nghìn m3/ngày đêm phục vụ nước sinh hoạt cho 576.000 nhân khẩu, phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích tự nhiên 33.578 ha, diện tích đất canh tác 31.000 ha/năm và cung cấp nước sạch phục vụ các ngành công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

 

 Trên cơ sở hiện trạng môi trường và tính cấp thiết của giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường tại làng nghề, đề tài luận văn “Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải tại làng nghề thu gom phế liệu. Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho làng nghề Tràng Minh (Kiến An, Hải Phòng)” được xây dựng nhằm mục đích: đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải tại làng nghề thu gom phế liệu Tràng Minh, từ đó đề xuất biện pháp xử lý và tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung cho làng nghề cũng như đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý đã lựa chọn.

 Nội dung đề tài bao gồm: Khảo sát các hoạt động thu gom và tái chế phế liệu tại làng nghề Tràng Minh, Hải Phòng. Phân tích quy trình tái chế và xác định các công đoạn phát sinh nước thải tại làng nghề Tràng Minh. Thu thập số liệu và quan trắc chất lượng nước thải của làng nghề Tràng Minh. Đánh giá mức độ ô nhiễm gây ra do nước thải không qua xử lý của làng nghề. Đề xuất mô hình xử lý nước thải phù hợp và tối ưu nhất. Đánh giá hiệu quả xử ký của hệ thống đã đề xuất.

 

 

HẢI PHÒNG

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………. i 
LỜI CẢM ƠN …………………………………………………… ii 
MỤC LỤC ……………………………………………………….. iii 
DANH MỤC BẢNG ………………………………………….. v 
DANH MỤC HÌNH ……………………………………………. vi 
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ………………………… vii 
MỞ ĐẦU ………………………………………………………… 1 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ……………………………….. 3 

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LÀNG NGHỀ VIỆT NAM ……….. 3 

1.1.1. Vài nét về làng nghề ……………………………………………. 3 

1.1.2. Thực trạng sản xuất và cơ sở hạ tầng của các

làng nghề ……………………………………………………………………. 4 

1.1.3. Hiện trạng môi trường làng nghề Việt Nam ………….. 6 

1.2. VÀI NÉT VỀ LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ CHẤT THẢI …………. 7 

1.2.1. Loại hình sản xuất và phân bố làng nghề tái chế……. 7 

1.2.2. Vai trò của các làng nghề tái chế chất thải ……………. 8 

1.2.3. Vấn đề môi trường tại các làng nghề tái chế …………. 9 

1.3. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC LÀNG NGHỀ

TÁI CHẾ NHỰA …………………………………………………………….. 12 

1.3.1. Nguyên liệu sản xuất và sản phẩm …………………….. 12 

1.3.3. Vấn đề môi trường tại làng nghề tái chế nhựa …….. 14 

1.3.4. Một số làng nghề tái chế nhựa điển hình ……………. 15 

CHƯƠNG 2.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN …. 21 

2.1. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI CỦA LUẬN VĂN ………………….. 21 

2.1.1. Đối tượng …………………………………………………………. 21 

2.1.2. Phạm vi ……………………………………………………………. 21 

2.2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN …………………………………… 23 

2.2.1. Khảo sát các hoạt động thu gom và tái chế

phế liệu tại làng ………………………………………………………….. 23 

2.2.2. Quan trắc chất lượng nước thải và nước

mặt của làng ……………………………………………………………… 24 

CHƯƠNG 3.
KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN HỆ
THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO LÀNG NGHỀ
TRÀNG MINH ………………………………………………… 29 

3.1. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI LÀNG TRÀNG MINH ….. 29 

3.2. HOẠT ĐỘNG THU MUA PHẾ LIỆU TẠI LÀNG ………….. 31 

3.3. QUY TRÌNH SẢN XUẤT, TÁI CHẾ NHỰA TẠI LÀNG …. 32 

3.4. KẾT QUẢ KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG TẠI

LÀNG TRÀNG MINH …………………………………………………….. 36 

3.5. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CHO LÀNG NGHỀ TRÀNG MINH. ………………………………….. 42 

3.6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI … 46 

3.6.1. Lưu lượng thải và đặc tính dòng thải ………………….. 46 

3.6.2. Tính toán thiết kế các công trình đơn vị ……………… 46 

3.7. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CỦA HỆ THỐNG ………… 74 

KẾT LUẬN ……………………………………………………. 76
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………….. 78 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook