ĐÁNH GIÁ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA VIỆT NAM SỬ DỤNG BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH (BẢNG I-O)

ĐÁNH GIÁ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA VIỆT NAM SỬ DỤNG BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH (BẢNG I-O)

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN ĐÁNH GIÁ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA VIỆT NAM SỬ DỤNG BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH (BẢNG I-O)

 

Hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều biến đổi lớn về khí hậu. Sự biến đổi diễn ra trên toàn cầu, trong các khu vực, bao gồm cả các thay đổi trong thành phần hóa học của khí quyển, biến đổi nhiệt độ bề mặt, mực nước biển dâng cao, các hiện tượng khí hậu cực đoan và thiên tai tăng lên đáng kể cả về số lượng lẫn cường độ. Những thay đổi này dẫn đến những thay đổi trong các hệ thống vật lý, hệ sinh học và hệ thống kinh tế xã hội trên toàn bộ hành tinh.

Nội dung và phương pháp nghiên cứu Ước tính mức độ tiêu thụ năng lượng và phát thải KNK (CO2, NOx, SO2) từ các hoạt động sử dụng năng lượng thông qua mô hình IO và một số phương pháp khác. Phân tích, đánh giá tình hình phát thải KNK (theo nhóm ngành kinh tế) và đề xuất các giải pháp giảm thiểu phát thải KNK của Việt Nam. Các giải pháp thích nghi và ứng phó với hậu quả lớn nhất – BĐKH của Việt Nam trong thời gian tới. 

 

 

bảng i-o

 

 

II. MỤC LỤC

 

CÁC TỪ VIẾT TẮT 
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Đặt vấn đề
Nội dung và phương pháp nghiên cứu
Bố cục luận văn 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1-1 Tổng quan về mức phát thải KNK trên thế giới 

1-2 Mức phát thải KNK ở Việt Nam 

1-2-1 Một số ngành liên quan đến phát thải KNK 18 

1-2-2 Kiểm kê KNK quốc gia cho các lĩnh vực năm 1998 và 2000 

1-2-3 Dự báo lượng phát thải KNK của 3 lĩnh vực

chính (năng lượng, nông nghiệp và lâm nghiệp) tại Việt 

Nam đến năm 2010 và 2020 

1-3 Tổng quan về nhu cầu sử dụng năng lượng của Việt Nam và thế giới  

1-3-1 Vấn đề sử dụng năng lượng và môi trường 

1-3-2 Vấn đề năng lượng ở Việt Nam 

CHƯƠNG 2:
GIỚI THIỆU VỀ BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH (BẢNG IO) 

2-1 Giới thiệu chung

2-2 Kí hiệu và các mối quan hệ cơ bản

2-3 Vai trò của mô hình sử dụng bảng cân đối liên ngành

 (mô hình IO) trong phân tích kinh tế và môi trường 

2-4 Thực tế áp dụng mô hình I-O ở Việt Nam

CHƯƠNG 3:
CẬP NHẬT BẢNG IO NĂM 2005 BẰNG PHƯƠNG PHÁP RAS 

3-1 Cơ sở lý thuyết của phương pháp cập nhật bảng IO (phương pháp RAS) 

3-1-1 Mục tiêu của phương pháp RAS 

3-1-2 Ứng dụng của phương pháp RAS 

3-1-3 Thuật toán 

3-1-4 Những yêu cầu khi sử dụng phương pháp RAS

3-2 Áp dụng phương pháp RAS tính toán các hệ số ri và sj cho

các ngành kinh tế (đã nhóm gộp) trong giai đoạn 1996 – 2000. 

CHƯƠNG 4: ƯỚC TÍNH PHÁT THẢI KNK (CO2, NOX
VÀ SO2) CHO CÁC HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
GIAI ĐOẠN 2000-2005. 

4-1 Cường độ tiêu thụ năng lượng 

4-2 Xử lý dữ liệu các bảng IO gốc

4-2-1 Đổi đơn vị bảng IO 

4-2-2 Tính toán phát thải CO2

4-2-3 Tính toán lượng NOx và SO2 phát thải trực tiếp 57 4-2-4 Phân tích kết quả

CHƯƠNG 5:
HẬU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG GÂY RA BỞI KNK. MỘT
SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ THÍCH NGHI CHO VIỆT NAM. 

5-1 Hậu quả và tác động của KNK ở Việt Nam và trên thế giới.  

5-1-1 Phạm vi thế giới  

5-1-2 Tác động của BĐKH tới Việt Nam

5-2 Sự tham gia của toàn nhân loại trong nỗ lực hạn chế  BĐKH. 

5-3 Giải pháp ứng phó với BĐKH của Việt Nam – một trong 5 nước

hàng đầu trong số các nước trên thế giới dễ bị tổn thương nhất đối với BĐKH.  

5-3-1 Các biện pháp giảm nhẹ BĐKH: giảm thiểu phát thải KNK 

5-3-2 Các biện pháp thích ứng BĐKH 

KẾT LUẬN  
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
PHỤ LỤC  

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook