ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, XÁC ĐỊNH TẢI LƯỢNG, NỒNG ĐỘ PHÁT THẢI MỘT SỐ CHẤT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÍ DO HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG TẠI CỬA NGÕ PHÁI NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, XÁC ĐỊNH TẢI LƯỢNG, NỒNG ĐỘ PHÁT THẢI MỘT SỐ CHẤT Ô NHIỄM MÔI

TRƯỜNG KHÍ DO HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG TẠI CỬA NGÕ PHÁI NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ĐỀ XUẤT GIẢI

PHÁP, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, XÁC ĐỊNH TẢI LƯỢNG, NỒNG ĐỘ PHÁT THẢI MỘT SỐ CHẤT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÍ DO HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG TẠI CỬA NGÕ PHÁI NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM 

 

Ô nhiễm do thiên nhiên – nguồn ô nhiễm thiên nhiên do các hiện tượng thiên nhiên gây ra như đất đá sa mạc, núi lửa phun trào nhiều bụi nhanh thạch và nhiều hơi khí vào khí quyển, tổng lượng chất ô nhiễm do nguồn thiên nhiên gây ra thường rất lớn nhưng có đặc điểm là được phân bố tương đối đều trên toàn thế giới, nồng độ các chất ô nhiễm không tập trung ở một địa điểm nhất định nên có thể nói ô nhiễm môi trường do thiên nhiên gây ra không ảnh hưởng lớn đến môi trường.Ô nhiễm do hoạt động của con người còn gọi là ô nhiễm nhân tạo: ô nhiễm do sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải và sinh hoạt.

“Đánh giá hiện trạng, xác định tải lượng, nồng độ phát thải một số chất ô nhiễm môi trường khí do hoạt động giao thông tại cửa ngõ phía Nam thành phố Hà Nội, đề xuất giải pháp, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm”.  Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí do giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phân tích nguyên nhân gây ô nhiễm.  Xác định lượng phát thải và nồng độ một số chất ô nhiễm. So sánh đánh giá mức độ tăng nồng độ các chất ô nhiễm tại cửa ngõ phía Nam – Hà Nội .

 

 

biện pháp giảm ô nhiễm

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG I 
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH Ô NHIỄM KHÔNG
KHÍ DO HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG 

I.1. Tình hình ô nhiễm không khí do hoạt động

giao thông tại một số nước: 

I.2. Tình hình ô nhiễm không khí do hoạt động

giao thông tại Việt Nam

I.3 Ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

I.3.1 Cơ sở hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội 

I.3.2 Tình hình ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông tại Hà Nội 

I.3.2.1 Ô nhiễm do sử dụng nhiên liệu của phương tiện giao thông

I.3.2.3 Sự ô nhiễm bụi: 

I.3.2.4. Ô nhiễm tiếng ồn 

I.4. Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường không

khí do hoạt động giao thông

CHƯƠNG II.
XÁC ĐỊNH TẢI LƯỢNG VÀ NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT
GÂY Ô NHIỄM PHÍA NAM HÀ NỘI

II.1. Mục tiêu

II.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát tán chất ô nhiễm

II. 3. Phương pháp khảo sát

II.4. Phương pháp tính tải lượng phát thải và nồng độ chất ô nhiễm

II.5. Kết quả tính toán

II.6. Đánh giá chất lượng không khí khi xảy ra tắc đường

CHƯƠNG 3.
CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ DO HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG

III.1. Kết quả và hạn chế các giải pháp đã và đang thực hiện

III.2. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí giao thông

III.2.1. Về cơ chế, chính sách

III.2.2. Về kỹ thuật

III.2.3. Về kinh tế

III.2.4. Về tổ chức giao thông đô thị

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook