KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG

NGHIỆP SÔNG CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

 Ngày nay vấn đề bảo vệ môi trường đã là vấn đề tập trung nhiều sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới trong đó mục tiêu là tiến tới quá trình phát triển vững bền. Môi trường nước là một trong những thành phần môi trường quan trọng đối với cuộc sống của mọi sinh vật nói chung cũng như của loài người nói riêng trên trái đất này. Chính vì vậy có nhiều nội dung trong việc bảo vệ và phòng chống ô nhiễm môi trường nước, nhưng trước hết là phải xử lý những nguồn nước thải của các quá trình sản xuất công nghiệp.

 Vì vậy đề tài ” Khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường và thiết kế hệ thống xử lý nước thải KCN Sông Công tỉnh Thái Nguyên” hy vọng đưa ra một phương án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho KCN đảm bảo nước thải của các doanh nghiệp trong KCN được xử lý trước khi xả thải ra nguồn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, sức khỏe cho người dân sinh sống gần KCN, đảm bảo điều kiện phát triển bền vững lâu dài cho KCN cũng như toàn bộ Thị xã Sông Công.

 

 

THÁI NGUYÊN

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

Lời cảm ơn …………………………………………………………. 1
Mục lục ………………………………………………………………. 2
Danh mục các ký hiệu và thuật ngữ viết tắt …………. 3
Danh mục các bảng ……………………………………………. 4
Danh mục các hình …………………………………………….. 6
Mở Đầu ………………………………………………………………. 7 
Chương I.
TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ HIỆN TRẠNG
XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP …… 9

I.1. Tình hình phát triển các Khu công nghiệp trên Thế giới …. 9

I.2. Khái quát tình hình phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam … 11

I.3. Hiện trạng xử lý nước thải ở các KCN …………………………….. 12 

Chương II.
HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG
NGHIỆP SÔNG CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN …………… 26

II.1.Giới thiệu chung về Khu công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên … 26

II.2. Hiện trạng môi trường khu công nghiệp Sông Công ………. 36

II.3. Hiện trạng sản xuất và môi trường của một số nhà máy thuộc

Khu công nghiệp Sông Công ……………………………………………….. 44 

Chương III.
PHÂN TÍCH LỰA CHỌN GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI
KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG ……………………….. 60

III.1. Yêu cầu chất lượng nước thải đầu vào và công suất trạm xử

lý nước thải

III.2. Lựa chọn giải pháp công nghệ xử lý nước thải …………….. 63 

Chương IV.
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP
TRUNG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG ……. 73

IV.1. Các thông số thiết kế ……………………………………………………. 73

IV.2. Tính toán các thiết bị chính …………………………………………… 73 

Chương V.
TÍNH TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI … 97

V.1. Tính toán kinh phí đầu tư ……………………………………………….. 97

V.2. Tính toán chi phí vận hành ……………………………………………… 97

KẾT LUẬN …………………………………………………………… 116
KIẾN NGHỊ …………………………………………………………… 117
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………….. 11
PHỤ LỤC …………………………………………………………….. 121 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook