ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ CỦA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI AO NUÔI CÁ TRA BẰNG AO LẮNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ CỦA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI AO NUÔI CÁ TRA

BẰNG AO LẮNG

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ CỦA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI AO NUÔI CÁ TRA BẰNG AO LẮNG

 

Đồng bằng sông Cửu long là một vùng đất tương đối bằng phẳng, được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu nhiệt đới gió mùa, hệ thống sông ngòi dày đặc, ít chịu sự tác động của thiên tai nên rất có tiềm năng trong phát triển nuôi trồng thủy sản.

 Đề tài” Đánh giá hiệu quả về môi trường và kinh tế của phương pháp xử lý nước thải ao nuôi cá tra công nghiệp bằng ao lắng ở huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp” được tiến hành  với mục tiêu tổng quát là đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước do hoạt động nuôi cá tra công nghiệp gây ra trên địa bàn huyện Thanh Bình nói riêng và cho các vùng nuôi cá tra nói chung. Đề tài thực hiện với các mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu và đánh giá hiệu quả của ao  lắng trong xử lý nước thải ở các vùng nuôi cá tra công nghiệp; Đánh giá về hiệu quả kinh tế của việc bố trí ao lắng ở các vùng nuôi cá tra công nghiệp.

 

 

ao nuôi cá tra

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CẢM ƠN
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
MỤC LỤC
DANH SÁCH HÌNH
DANH SÁCH BẢNG
DANH SÁCH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Chương 1. Giới thiệu

1.1. Tổng quan về tình hình nuôi cá tra công nghiệp

1.2. Các ảnh hưởng môi trường từ việc nuôi cá tra

1.3. Mục tiêu thực hiện đề tài

Chương 2. Lược khảo tài liệu

2.1. Sơ lược về huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

a) Vị trí địa lý

b) Tài nguyên khí hậu

c) Thủy văn và hệ thống sông ngòi

2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội

a) Nông nghiệp

b) Nuôi trồng thủy sản

c) Về thương mại, dịch vụ

d) Sản xuất công nghiệp

2.2. Tình hình nuôi cá tra trong hiện tại và phương hướng trong tương lai

2.2.1. Tình hình nuôi cá tra trong hiện tại

2.2.2. Các vấn đề gặp phải về nước trong nuôi cá tra công nghiệp hiện tại

2.3. Sơ lược về nước thải ra của quy trình nuôi cá công nghiệp

2.3.1. Sơ lược về cá tra

2.3.2. Sơ lược về ao nuôi cá tra

2.3.3. Quy trình nuôi cá tra thương phẩm

2.3.4. Thành phẩm- tính chất nước thải của ao nuôi cá tra công nghiệp

2.3.5. Các phương pháp xử lý nước thải của ao nuôi cá tra công nghiệp

a) Sơ lược về các phương pháp xử lý

b) Phương pháp xử lý bùn

2.4. Phương pháp xử lý nước thải ao nuôi cá tra công nghiệp bằng ao lắng

2.4.1. Khái niệm ao lắng

2.4.2. Đặc điểm

a) Về kỹ thuật

b) Về kinh tế

2.4.3. Ưu và nhược điểm của phương pháp này

a) Ưu điểm

b) Khuyết điểm

Chương 3. Phương tiện và phương pháp nghiên cứu

3.1. Mô tả nghiên cứu

3.1.1. Nội dung nghiên cứu

3.1.2. Địa điểm nghiên cứu

3.1.3. Thời gian thực hiện

3.2. Phương pháp- phương tiện

3.2.1. Phương pháp thực hiện

3.2.2. Phương tiện hỗ trợ phỏng vấn

3.2.3. Phương pháp thu mẫu

a) Vật liệu thu mẫu

b) Vị trí lấy mẫu

c) Phương pháp thu

d) Sơ đồ vị trí mẫu

3.2.4. Phương pháp phân tích

3.3. Phương pháp đánh giá và xử lý số liệu

3.3.1. Đánh giá số liệu

3.2.2. Xử lý số liệu và viết báo cáo

Chương 4. Kết quả và thảo luận

A- Hiện trạng ao nuôi cá tra và hiệu quả xử lý nước thải của ao lắng

4.1. Hiện trạng vùng nuôi

4.1.1. Vùng nuôi Tân Hòa- Vĩnh hoàn

4.1.2. Vùng nuôi Tân Thạnh- Vĩnh hoàn

4.1.3. Vùng nuôi Tân Thạnh- Tô châu

4.1.4. Vùng nuôi Tân Thạnh- Cửu long

4.2. Kết quả thí nghiệm

4.2.1. Nhiệt độ

4.2.2. pH

4.2.3. Nhu cầu oxi sinh hóa BOD

4.2.4. Nhu cầu oxi hóa học COD

4.2.5. Hàm lượng oxi hóa hòa tan DO

4.2.6. TSS

4.2.7. Nito tổng

4.2.8. Photpho tổng

4.2.9. Tổng Coliform

B- Đầu tư và hiệu quả kinh tế nuôi cá tra có ao lắng

4.1. Kết quả khảo sát và phỏng vấn

4.1.1. Vùng nuôi cá tra tính trên 1ha diện tích

4.1.2. Vùng nuôi Tân Hòa- Vĩnh hoàn

4.1.3. Vùng nuôi Tân Thạnh- Vĩnh hoàn

4.1.4. Vùng nuôi Tân Thạnh- Tô châu

4.1.5. Vùng nuôi Tân Thạnh- Cửu long

4.2. Lợi ích không thấy được của ao lắng

4.2.1. Lợi ích kinh tế

4.2.2. Lợi ích về môi trường

Chương 5. Kết luận- kiến nghị

5.1. Kết luận

5.2. Kiến nghị

Tài liệu tham khảo
Phụ lục

 

Link Tham Khảo

 

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook