ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN, TP. HCM

ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN

ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN, TP. HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ ĐỒ ÁN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN, TP. HCM

 

 Ngày nay, vấn đề môi trường đang trở nên ngày càng trầm trọng, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại, phát triển của loài người đang được các quốc gia và cộng đồng trên thế giới quan tâm. Bởi lẽ ô nhiễm môi trường, sự suy thoái và những sự cố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp không chỉ trước mắt mà còn ảnh hưởng về lâu dài cho các thế hệ mai sau.

 

 Mục tiêu chính của luận văn là bước đầu tìm hiểu mức độ ô nhiễm môi trường chung và hiện trạng quản lý CTRYT của bệnh viện ĐKKVHM, kết hợp với việc nhận xét, đánh giá những mặt thuận lợi và tồn tại trong công tác quản lý hiện tại của bệnh viện, nhằm đưa ra những biện pháp để góp phần cải thiện và hạn chế ô nhiễm môi trường của bệnh viện. Cụ thể luận văn sẽ tập trung giải quyết các mục tiêu sau: Đánh giá tổng hợp mức độ ô nhiễm môi trường chung và công tác quản lý CTRYT tại bệnh viện ĐKKVHM ;Đề xuất biện pháp quản lý phù hợp trong hoạt động bảo vệ môi trường bệnh viện. 

 

 

hóc môn

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

Lời cam đoan ………………………………………………………. i 
Lời cảm ơn ………………………………………………………….. ii 
Mục lục ……………………………………………………………….. iii 
Danh mục các từ viết tắt ……………………………………… viii 
Danh mục bảng …………………………………………………… xi 
Danh mục hình ảnh …………………………………………….. x 
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU ………………………………………….. 1 

1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ………………………………………….. 1 

1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI ………………………………………………….. 2 

1.3. NỘI DUNG THỰC HIỆN TRONG ĐỀ TÀI ………………………….. 3 

1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………. 3 

1.5. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU …………………………………………….. 5 

1.6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ……………………………… 5 

1.7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ………………………………………………….. 6 

1.8. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI …………………………………………………. 6 

CHƯƠNG 2:
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ ….. 8 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH Y TẾ ………………………………………….. 8 

2.2. ĐẶC TRƯNG RÁC THẢI Y TẾ ………………………………………….. 8 

2.2.1. Khái niệm về CTRYT …………………………………………………… 8 

2.2.2. Thành phần của CTRYT ………………………………………………. 9 

2.2.3. Phân loại CTRYT ……………………………………………………….. 10 

2.3. TÁC HẠI CỦA CHẤT THẢI RẮN Y TẾ ………………………………. 13 

2.3.1. Đối với môi trường ……………………………………………………… 13 

2.3.1.1. Đối với môi trường đất ……………………………………… 13 

2.3.1.2. Đối với môi trường không khí ……………………………. 13 

2.3.1.3. Đối với môi trường nước …………………………………… 13 

2.3.2. Đối với sức khỏe …………………………………………………………. 13 

2.3.2.1. Đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp ……………………. 13 

2.3.2.2. Tác động từ CTRYT …………………………………………… 14 

2.4. QUẢN LÝ CTRYT …………………………………………………………….. 16 

2.4.1. Giảm thiểu tại nguồn …………………………………………………… 16 

2.4.2. Quản lý và kiểm soát ở bệnh viện …………………………………. 16 

2.4.3. Quản lý kho hóa chất …………………………………………………… 17 

2.4.4. Thu gom, phân loại và vận chuyển ……………………………….. 17 

2.5. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CTRYT TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI

VIỆT NAM ……………………………………………………………………………… 19 

2.5.1. Trên thế giới ……………………………………………………………….. 19 

2.5.2. Tại Việt Nam ………………………………………………………………. 23 

CHƯƠNG 3:
TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN ĐKKVHM VÀ CÔNG TÁC BẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ………………………….. 26 

3.1. GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN … 26 

3.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên ………………………………….. 26 

3.1.1.1. Vị trí địa lý ……………………………………………………….. 26 

3.1.1.2. Điều kiện tự nhiên ……………………………………………. 27 

3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển ………………………………….. 27 

3.1.3. Cơ sở pháp lý …………………………………………………………….. 29 

3.1.4. Chức năng của bệnh viện ……………………………………………. 30 

3.1.4.1. Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh …………………….. 30 

3.1.4.2. Đào tạo cán bộ y tế …………………………………………… 31 

3.1.4.3. Nghiên cứu khoa học về y học và phòng bệnh …….. 31 

3.1.5. Quy mô và cơ cấu tổ chức của bệnh viện ………………………. 31 

3.1.6. Tình hình hoạt động y tế tại bệnh viện ………………………….. 32 

3.2. NGUỒN PHÁT SINH CTRYT TẠI BỆNH VIỆN ……………………… 34 

3.3. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN … 35 

3.3.1. Quy chế bệnh viện (phụ lục 1) ………………………………………. 35 

3.3.2. Quy chế Bộ y tế (phụ lục 2) …………………………………………… 36 

3.3.3. Các văn bản pháp luật (phụ lục 3) …………………………………. 36 

3.3.4. Kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện ……………………………. 37 

3.3.5. Công tác vệ sinh tại bệnh viện ……………………………………… 38 

3.3.6. Công tác quản lý CTRYT tại bệnh viện ………………………….. 40 

3.3.7. Công tác xử lý CTRYT trong bệnh viện ………………………….. 41 

CHƯƠNG 4:
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ CTRYT TẠI BỆNH VIỆN ĐKKVHM …………….. 42 

4.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA BỆNH

VIỆN ………………………………………………………………………………………. 42 

4.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHẤT THẢI RẮN TẠI BỆNH VIỆN… 43 

4.2.1. Đánh giá công tác quản lý hành chính đối với CTRYT …….. 43 

4.2.1.1 Kiểm tra, giám sát và chỉ đạo công tác quản lý CTRYT … 44 

4.2.1.2. Đảm bảo an toàn trong công tác quản lý CTRYT ….. 45 

4.2.2. Đánh giá các mặt kỹ thuật trong việc quản lý CTRYT ……… 46 

4.2.2.1. Công tác quản lý lượng CTRYT phát sinh tại bệnh viện … 46 

4.2.2.2. Công tác phân loại, thu gom CTRYT tại nguồn phát sinh … 49 

4.2.2.3. Công tác vận chuyển CTRYT ……………………………….. 52 

4.2.2.4. Nhà lưu giữ CTRYT ……………………………………………… 53 

4.2.2.5. Xử lý CTRYT ……………………………………………………….. 54 

4.2.2.6. Trang thiết bị lưu giữ, thu gom và vận chuyển CTRYT … 55 

4.3. PHÂN TÍCH SỰ KHÔNG PHÙ HỢP THEO QUI ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTRYT ………………………………………………. 55 

CHƯƠNG 5:
ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ NÂNG CAO CÔNG
TÁC QUẢN LÝ CTRYT TẠI BỆNH VIỆN ĐKKVHM ……… 58 

5.1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN … 58 

5.1.1. Cơ cấu tổ chức …………………………………………………………….. 59 

5.1.2. Nhiệm vụ của Ban môi trường ………………………………………. 59 

5.2. NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN … 60 

5.2.1. Hệ thống quản lý hành chánh ……………………………………….. 60 

5.2.1.1. Hoàn thiện công tác quản lý hành chính đối với chất thải … 60 

5.2.1.2. Kiểm soát ô nhiễm do chất thải …………………………… 61 

5.2.1.3. Tăng cường pháp chế đối với các trường hợp vi phạm … 61 

5.2.2. Cải thiện vệ sinh môi trường bệnh viện …………………………… 61 

5.2.3. Nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường ……….. 62 

5.2.3.1. Giáo dục cộng đồng ……………………………………………. 63 

5.2.3.2. Nâng cao năng lực tổ chức …………………………………. 64 

5.3. CẢI THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTR TẠI BỆNH VIỆN ……….. 65 

5.3.1. Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn …………………… 65 

5.3.2. Hoàn thiện hệ thống trang thiết bị lưu giữ, thu gom và vận chuyển CTRYT … 67 

5.3.3. Xây dựng lại nhà chứa rác ……………………………………………… 69 

5.4. GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ……………. 73 

5.5. GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN … 74 

5.5.1. Quản lý tốt nội vi …………………………………………………………… 74 

5.5.2. Giải pháp kinh tế …………………………………………………………… 74 

5.5.3. Giải pháp kêu gọi đầu tư ……………………………………………….. 74

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………….. 75 

6.1. KẾT LUẬN …………………………………………………………………………. 75 

6.2. KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………………… 76 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook