ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI MỎ THAN ĐÔNG BẮC, TỈNH QUẢNG NINH

ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI MỎ THAN

ĐÔNG BẮC, TỈNH QUẢNG NINH

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI MỎ THAN ĐÔNG BẮC, TỈNH QUẢNG NINH 

 

 Tỉnh Quảng Ninh có nhiều lợi thế quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và trở thành một trong những địa phương có sự phát triển năng động nhất ở phía Bắc đất nước trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh rất giàu tiềm năng phát triển kinh tế, do có nhiều thế mạnh mà các vùng khác không có được, đó là tài nguyên khoáng sản, cảnh quan và các điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, kinh tế biển, du lịch, nuôi trồng thủy – hải sản.

 

 Do vậy, việc lựa chọn và thực hiện đề tài: “Đánh giá công nghệ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải tại mỏ than Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh” là cần thiết, nhằm góp phần hạn chế và khắc phục ô nhiễm môi trường nước, đảm bảo sự phát triển bền vững của hoạt động khai thác và sản xuất khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, góp phần phát triển bền vững không chỉ ngành công nghiệp khai thác than mà còn cả các ngành kinh tế khác của địa phương.

 Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích, đánh giá được hiện trạng công nghệ, kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tại mỏ than Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải khai thác than tại khu vực nghiên cứu.

 

 

quảng ninh

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ………………………………………… i 
DANH MỤC BẢNG …………………………………………………….. ii 
DANH MỤC HÌNH ………………………………………………………. iv 
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………… 1 
Chương 1. TỔNG QUAN ……………………………………………. 3 

1.1. Tổng quan về hoạt động khai thác than ……………………………….. 3 

1.1.1. Các công nghệ khai thác than ………………………………………….. 3 

1.1.2. Nguồn gốc và đặc tính của nước thải khai thác than …………. 5 

1.1.3. Ảnh hưởng của nước thải khai thác than với môi trường và

sức khỏe con người ………………………………………………………………….. 9 

1.1.4. Các phương pháp xử lý nước thải khai thác than ………………. 11 

1.2. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội có liên quan đến

hoạt động khai thác than ở tỉnh Quảng Ninh ……………………………… 13 

1.2.1. Điều kiện tự nhiên …………………………………………………………… 13 

1.2.2. Điều kiện kinh tế – xã hội …………………………………………………. 15 

1.2.3. Khái quát về khoáng sản than Quảng Ninh ………………………. 15 

1.2.4. Hoạt động khai thác than ở Quảng Ninh ………………………….. 16 

1.2.5. Hiện trạng xử lý nước thải hầm lò trong hoạt động khai thác

than ở tỉnh Quảng Ninh …………………………………………………………….. 17 

1.3. Đánh giá công nghệ môi trường ………………………………………….. 24 

Chương 2.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………. 27 

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………….. 27 

2.1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu………………………………………. 27 

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển Tổng công ty Đông Bắc ……. 27 

2.1.3. Công nghệ khai thác tại Công ty than Đông Bắc ………………… 28 

2.2. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………. 29 

2.2.1. Phương pháp thu thập và tổng hợp số liệu, tài liệu thứ cấp … 29 

2.2.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa ………………………….. 29 

2.2.3. Phương pháp đánh giá nhanh ………………………………………….. 29 

2.2.4. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu …………… 29 

2.2.5. Phương pháp phân tích, đánh giá tổng hợp và so sánh ……… 31 

2.2.6. Phương pháp đánh giá công nghệ ……………………………………. 31 

2.2.7. Phương pháp tính toán ……………………………………………………. 35 

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN …. 36 

3.1. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải hầm lò tại các khu vực 

nghiên cứu thuộc Tổng công ty Đông Bắc ………………………………… 36 

3.1.1. Chất lượng nước thải hầm lò …………………………………………………… 36 

3.1.2. Đánh giá, so sánh chất lượng nước thải hầm lò ………………………… 39 

3.2. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải hầm lò đã qua xử lý … 44 

3.2.1. Hệ thống công nghệ xử lý nước thải khai thác than hầm lò tại các

mỏ than thuộc Tổng công ty Đông Bắc, Quảng Ninh ………………………….. 44 

3.2.2. Chất lượng nước thải sau xử lý ………………………………………………… 45 

3.2.3. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải hầm lò của các hệ thống công

nghệ tại Tổng công ty than Đông Bắc ………………………………………………… 50 

3.3. Đánh giá công nghệ xử lý nước thải hầm lò mỏ Dân Chủ – Quảng

La, thuộc Công ty MTV Thăng Long, Tổng công ty Đông Bắc ………. 53 

3.3.1. Hệ thống xử lý nước thải hầm lò mỏ Dân Chủ – Quảng La ……. 53 

3.3.2. Đánh giá các tiêu chí công nghệ của hệ thống xử lý nước thải hầm

lò mỏ Dân Chủ – Quảng La thuộc Công ty TNHH MTV Thăng Long … 58 

3.3.3. Lượng hóa các tiêu chí đánh giá ………………………………………… 70 

3.4. Đề xuất giải pháp kỹ thuật cải tiến công nghệ xử lý………………… 73 

3.4.1. Đề xuất giải pháp sử dụng hợp chất KABENLIS trong quá trình

xử lý nước thải hầm lò để giảm giá thành xử lý …………………………….. 73 

3.4.2. Đề xuất giải pháp kỹ thuật nâng cao công suất và hiệu quả xử lý… 75 

3.5. Tính toán thiết bị cho hệ thống công nghệ đề xuất …………………. 78 

3.5.1. Bể điều hòa và lắng…………………………………………………………….. 78 

3.5.2. Bể chứa nước sạch sau khử trùng ………………………………………. 79 

3.5.3. Khái toán chi phí ………………………………………………………………… 79 

3.6. Một số giải pháp về quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước

do hoạt động khai thác than …………………………………………………………. 81 

3.6.1. Giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước …………………………. 81 

3.6.2. Giải pháp đối với các công ty sản xuất và kinh doanh than thành

viên thuộc Tổng công ty Đông Bắc ………………………………………………… 82 

KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ ………………………………………… 84 

 

Kết luận ……………………………………………………………………………………….. 84 

Khuyến nghị ………………………………………………………………………………… 85 

TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………. 86 
PHỤ LỤC …………………………………………………………………….. 88 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook