THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA TẠI CÔNG TY TNHH SABMILLER VIỆT NAM – KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC II – H.BẾN CÁT – TỈNH BÌNH DƯƠNG, CÔNG SUẤT 2400M3/ NGÀY ĐÊM- T.S NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA TẠI CÔNG TY TNHH SABMILLER VIỆT NAM – KHU

CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC II – H.BẾN CÁT TỈNH BÌNH DƯƠNG, CÔNG SUẤT 2400M3/ NGÀY ĐÊM – T.S

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA TẠI CÔNG TY TNHH SABMILLER VIỆT NAM – KHU CÔNG

NGHIỆP MỸ PHƯỚC II – H.BẾN CÁT – TỈNH BÌNH DƯƠNG, CÔNG SUẤT 2400M3/ NGÀY ĐÊM 

 

  Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia tại công ty TNHH Sabmiller Việt Nam – khu công nghiệp Mỹ Phước II – H. Bến cát – Tỉnh Bình Dương, công suất 2400m3/ngày đêm”, được thực hiện nhằm giải quyết vấn đề đang tồn tại ở công ty đó là việc xử lý nước thải sản xuất trước khi thải vào môi trường. 

 Tìm hiểu thành phần, tính chất đặc trưng của nước thải ngành bia nói chung và của Công ty TNHH Sabmiiler Việt Nam nói riêng.Tìm hiểu tình hình hoạt động, công nghệ sản xuất bia của Công ty TNHH Sabmiiler Việt Nam.

 Thu thập tài liệu tổng quan về ngành sản xuất bia.Tìm hiểu về các thành phần, tính chất đặc trưng của nƣớc thải ngành bia và các phương pháp xử lý nước thải ngành bia và một số công nghệ xử lý nước thải điển hình của ngành bia hiện nay.Thu thập một số thông tin về tình hình sản xuất, công nghệ sản xuất … của Công ty TNHH Sabmiiler Việt Nam. Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp cho Công ty TNHH Sabmiiler Việt Nam. Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải đã đề xuất và dự toán kinh tế. 

ĐỀ TÀI

 

 

II. MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1 – MỞ ĐẦU ………………………………….. 6 

1.1. Tính cấp thiết của đề tài. ……………………………………….. 6 

1.2. Mục đích nghiên cứu. ……………………………………………. 7 

1.3. Phạm vi nghiên cứu. ……………………………………………… 7 

1.4. Nội dung nghiên cứu. ……………………………………………. 7 

1.5. Phương pháp nghiên cứu. …………………………………….. 8 

CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA VÀ KHẢ NĂNG
GÂY Ô NHIỄM CỦA NƯỚC THẢI BIA… 9 

2.1. Giới Thiệu Về Ngành Sản Xuất Bia. ………………………… 9 

2.1.1. Tình hình phát triển ngành công nghiệp sản xuất bia… 9 

2.2. Qui trình công nghệ tổng quát của ngành sản xuất Bia. … 10 

2.2.1. Đặc tính nguyên liệu. ………………………………………… 10 

2.3. Quy trình công nghệ sản xuất bia ………………………….. 13 

2.3.1. Dây chuyền công nghệ khâu nấu và đường hóa. … 15 

2.3.2. Lên men dịch đường ………………………………………… 17 

2.3.3. Giai đoạn Lọc bia …………………………………………….. 18 

2.4. Các nguồn phát sinh chất thải. ……………………………… 19 

2.4.1. Về nước thải. …………………………………………………… 19 

2.4.2. Khí thải. …………………………………………………………… 20 

2.4.3. Tác nhân nhiệt. ………………………………………………… 20 

2.4.4. Chất thải rắn. …………………………………………………… 20 

2.4.5. Tiếng ồn, độ rung . …………………………………………… 21 

CHƯƠNG 3 
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SABMIILER VIỆT NAM… 22

3.1. Giới thiệu tổng quan công ty. ………………………………… 22 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên …………………………………………….. 22 

3.1.2. Điều kiện khí hậu ………………………………………………. 23 

3.1.3. Hiện trạng chất lượng nước ngầm ……………………… 23 

3.2. Quy trình công nghệ sản xuất bia của Nhà Máy. ……… 24 

3.2.1. Các loại nguyên liệu và hóa chất sử dụng. ………….. 24 

3.2.2. Quy trình công nghệ ………………………………………….. 26 

3.3. An toàn lao động ,phòng cháy chữa cháy và các sự cố môi trường… 27 

3.3.1. Phòng cháy, chữa cháy và các sự cố môi trường….. 27 

3.3.2. Các biện pháp phòng chống sự cố rò rỉ dầu ………… 28 

3.3.3. Các biện pháp hỗ trợ …………………………………………. 28 

3.4. Hiện trạng môi trường tại công ty TNHH Sabmiiler Việt Nam … 29 

3.4.1. Nguồn gốc phát sinh và tính chất nước thải. ……….. 29 

3.4.2. Đặc tính nước thải. …………………………………………….. 30 

3.4.3. Về Khí Thải ………………………………………………………… 30 

3.4.4. Chất thải rắn ……………………………………………………… 32 

CHƯƠNG 4
TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC
THẢI NGÀNH SẢN XUẤT BIA

4.1. Tổng quan về nước thải ngành sản xuất bia. …………… 34 

4.1.1. Thành phần , tính chất của nước thải sản xuất bia… 34 

4.1.2. Tác động đến môi trường của nước thải ngành bia… 36 

4.2. Các phương pháp xử lý nước thải ngành sản xuất bia… 39 

4.2.1. phương pháp cơ học. ………………………………………….. 39 

4.2.2. Phương pháp hóa lý…………………………………………….. 42 

4.2.3. Phương pháp hấp thụ. ………………………………………… 45 

4.2.4. Phương Pháp Sinh Học ………………………………………. 45 

4.2.5. Phương pháp kị khí. ……………………………………………. 49 

4.3. Xử Lý cặn:………………………………………………………………. 55 

CHƯƠNG 5 
CÁC PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ …………………………….. 57

5.1. Cơ Sở Lựa Chọn Công Nghệ. ………………………………… 57 

5.1.1. PHƯƠNG ÁN 1. ………………………………………………….. 60 

5.1.2. PHƯƠNG ÁN 2. ………………………………………………….. 62 

5.2. So sánh và lựa chọn phương án………………………………. 64 

5.3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ. ……. 66 

5.3.1. Các Thông Số Tính Toán. ……………………………………. 66 

5.3.2. Lưu Lượng Tính Toán. …………………………………………. 66 

5.3.3. Tính toán song chắn rác: …………………………………….. 67 

5.3.4. Hố thu nước thải. ……………………………………………….. 72 

5.3.5. Bể Điều Hòa. ……………………………………………………… 73 

5.3.6. Bể UASB ……………………………………………………………. 76 

5.3.7. BỂ TRUNG GIAN. ……………………………………………….. 91 

5.3.8. BỂ AEROTANK …………………………………………………… 92 

5.3.9. BỂ LẮNG . …………………………………………………………. 101 

5.3.10. Tính toán bể tiếp xúc, khử trùng . ……………………… 108 

5.3.11. Bể chứa bùn ……………………………………………………. 113 

5.3.12. Tính toán máy ép bùn lọc ép dây đai. ……………….. 116 

CHƯƠNG 6 –
TÍNH TOÁN KINH TẾ CHO DỰ ÁN. ………………….. 118 

6.1. Tính toán vốn đầu tư. …………………………………………….. 118 

6.1.1. Vốn đầu tư xây dựng …………………………………………. 118 

6.1.2. Vốn đầu tư trang thiết bị…………………………………….. 119 

6.2. Tổng chi phí đầu tư cho hệ thống ………………………….. 120 

CHƯƠNG 7.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………. 124 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………. 127 

 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook