QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN ÁN QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

 

 Quản lý chất lượng môi trường là sự tác động liên tục, có tổ chức, có phương hướng và mục đích xác định của một chủ thể (con người, địa phương, quốc gia, tổ chức quốc tế v.v…) đối với một đối tượng nhất định (môi trường sống) nhằm khôi phục, duy trì và cải thiện tốt hơn môi trường sống của con người trong những khoảng thời gian dự định. 

 Bản chất của việc quản lý môi trường là hạn chế hành vi vô ý thức hoặc có ý thức của con người trong quá trình sống , sản xuất – kinh doanh gây tác động đến môi trường chủ yếu (các hành vi có tác động xấu đến môi trường ) để tạo ra được môi trường ổn định, luôn ở trạng thái cân bằng.

 

 

luận văn

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

CHƯƠNG 1 :
MỞ ĐẦU …………………………………………………………… 3

1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI

TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI. ………………………………… 3

1.1.1. Khái niệm chung về quản lý môi trường : ……………….. 3

1.1.2. Các nguyên tắc quản lý môi trường : ……………………… 4

1.1.3. Các tác động của chất thải rắn tới chất lượng môi trường… 5

1.2. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Ở ĐÔ THỊ ……….. 7

1.2.1. Cơ cấu và sơ đồ tổ chức quản lý chất thải rắn đô thị … 7

1.3. CÁC YÊU CẦU CHUNG TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

Ở CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM ………………………………………………… 7

1.4. MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TỚI QUẢN LÝ

CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM : …………………………….. 8

Chương 2
NGUỒN GỐC, PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ … 9

2.1. ĐỊNH NGHĨA CHẤT THẢI RẮN: ……………………………………. 9

2.3. LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ PHÁT SINH ……………… 13

2.4. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI RẮN …… 14

2.4.1. Các phương pháp phân tích thành phần và tính chất của chất thải rắn … 15

2.5. CÁC CHỈ TIÊU LÝ HỌC ……………………………………………….. 17

2.6. CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC …………………………………………….  21

2.8. CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI ………………………………………..  24

Chương 3
THU GOM, LƯU GIỮ VÀ XỬ LÝ TẠI CHỔ CHẤT THẢI
RẮN TỪ NHÀ Ở ………………………………………………… 26

3.2. CÁC PHƯƠNG TIỆN LƯU, CHỨA TẠI CHỔ VÀ TRUNG GIAN … 29

3.2.3. Chi phí cho việc thu gom các chất thải tại chỗ ………… 32

3.3. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC PHƯƠNG THỨC THU GOM TẠI CHỔ … 33

3.4. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM VIỆC PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN … 34

3.5. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SƠ BỘ VÀ XỬ LÝ TẠI CHỖ

CHẤT THẢI RẮN ……………………………………………………………….. 35

Chương 4
THU GOM TẬP TRUNG VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT
THẢI RẮN ĐÔ THỊ ……………………………………………… 41

4.1.CÁC KHÁI NIỆM …………………………………………………………..  41

Chương 5
XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ …………………………. 57

5.1. CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ …………………. 58

5.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN …………….. 58

5.3. XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG CÔNG NGHỆ ÉP KIỆN … 70

5.4. PHƯƠNG PHÁP ỔN ĐỊNH CHẤT THẢI RẮN BẰNG CÔNG NGHỆ HYDROMEX … 71

5.5. XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP Ủ SINH HỌC … 73

5.6. XỬ LÝ RÁC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT ………………. 82 

Link Tham Khảo

 

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook