THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MƯA CHẢY TRÀN VÀ XỬ LÝ BỤI NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ KHÔNG KHÍ TẠI CẢNG PTSC THANH HÓA

 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MƯA CHẢY TRÀN VÀ XỬ LÝ BỤI NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC

VÀ KHÔNG KHÍ TẠI CẢNG PTSC THANH HÓA

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MƯA CHẢY TRÀN VÀ XỬ LÝ BỤI NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ KHÔNG KHÍ TẠI CẢNG PTSC THANH HÓA

 

 Cùng với sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhu cầu vận chuyển, trao đổi, giao thương hàng hóa bằng đường thủy qua các cảng biển lớn đang phát triển rất mạnh mẽ. Trong đó, Cảng nước sâu Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa là một trong những cảng quốc tế của Việt Nam có công suất xếp dỡ hàng hóa lớn và nhiều dịch vụ kết hợp. Tại đây, Công ty PTSC Thanh Hóa là đơn vị thực hiện các dịch vụ bốc dỡ hàng hóa cho các tàu gồm các mặt hàng như than, clinker, hàng dăm gỗ, hàng thiết bị,…

 

 Đề tài:“Thiết kế hệ thống xử lý nước mưa chảy tràn và bụi nhằm cải thiện môi trường nước và không khí tại Cảng PTSC Thanh Hóa”. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá được chất lượng môi trường không khí và nước mưa chảy tràn của Cảng PTSC Thanh Hóa; Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước mưa chảy tràn và hệ thống phun sương dập bụi. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Môi trường không khí và nước mưa chảy tràn tại Cảng PTSC Thanh Hóa trước và trong khi hoạt động bốc dỡ hàng than và clinker. Phạm vi nghiên cứu: Khu vực Cảng PTSC Thanh Hóa.

 

 

THANH HÓA

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………………. i 
LỜI CẢM ƠN ……………………………………………………….. ii 
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………… 1 

Tính cấp thiết của đề tài ……………………………………………….. 1 

Mục tiêu nghiên cứu …………………………………………………….. 2 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ………………………………… 2 

Phương pháp nghiên cứu …………………………………………….. 2 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ……………………………………. 3 

1.1 Tổng quan về Cảng biển Việt Nam …………………………………. 3 

1.1.1 Định nghĩa, vai trò và chức năng của Cảng biển ………….. 3 

1.1.2 Hệ thống cảng biển Việt Nam ……………………………………. 4 

1.1.3 Thực trạng môi trường tại các Cảng biển ở Việt Nam …. 5 

1.2 Giới thiệu cảng PTSC Thanh Hóa và các hoạt động ………. 6 

1.2.1 Giới thiệu chung ………………………………………………………. 6 

1.2.2 Điều kiện tự nhiên…………………………………………………….. 7 

1.2.3 Điều kiện kinh tế – xã hội [6] ……………………………………… 10 

1.2.4 Thực trạng hoạt động sản xuất và môi trường tại

Cảng PTSC Thanh Hóa …………………………………………………….. 13 

1.3 Tổng quan về bụi …………………………………………………………. 18 

1.3.1 Bụi và tính chất của bụi ……………………………………………. 18 

1.3.2 Tác động của bụi đến môi trường và sức khỏe con người…. 20 

1.3.3 Phát tán bụi và các phương pháp xử lý bụi ………………….. 21 

1.4 Các phương pháp xử lý nước có hàm lượng cặn lơ lửng cao … 29 

1.4.1 Cặn lơ lửng trong nước ………………………………………………. 29 

1.4.2 Xử lý nước bằng phương pháp cơ học và hóa học ……….. 31 

CHƯƠNG 2:
HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ
MÔI TRƯỜNG NƯỚC ………………………………………….. 37 

2.1 Các thành phần ảnh hưởng đến môi trường không

khí và nước mưa chảy tràn …………………………………………………. 37 

2.2 Phương pháp phân tích …………………………………………………. 39 

2.2.1 Môi trường không khí …………………………………………………. 39 

2.2.2 Nước mưa chảy tràn …………………………………………………… 42 

2.3 Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mưa ……. 51 

2.3.1 Kết quả phân tích chất lượng không khí…………………………. 51 

2.3.2 Kết quả phân tích chất lượng nước mưa chảy tràn …………. 54 

CHƯƠNG 3:
THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI VÀ NƯỚC
MƯA CHẢY TRÀN ………………………………………………….. 57 

3.1 Tính toán hệ thống phun sương chống bụi ……………………….. 57 

3.2 Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước mưa chảy tràn. ……… 66 

3.2.1 Lựa chọn sơ đồ công nghệ xử lý ……………………………………. 66 

3.2.2 Bể tách dầu mỡ …………………………………………………………….. 69 

3.2.3 Tính toán bể trộn – keo tụ hóa chất: ………………………………. 70 

3.2.4 Bể tạo bông ………………………………………………………………….. 73 

3.2.5 Tính toán bể lắng tiếp xúc ngang ……………………………………. 76 

3.2.6 Bể lọc nhanh trọng lực……………………………………………………. 80 

3.2.7 Khử trùng ……………………………………………………………………… 88 

3.2.8 Bể chứa nước ……………………………………………………………….. 89 

3.3 Bố trí các công trình ………………………………………………………….. 90 

3.3.1 Quy hoạch mặt bằng ……………………………………………………… 90 

3.3.2 Bố trí cao độ công trình: ………………………………………………… 90 

3.4 Bộ bản vẽ thiết kế ……………………………………………………………… 94 

CHƯƠNG 4: KHÁI TOÁN KINH TẾ …………………………… 95 

4.1 Thiết bị ……………………………………………………………………………… 95 

4.2 Xây dựng ………………………………………………………………………….. 97 

KẾT LUẬN ……………………………………………………………… 98
KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………… 98 
PHỤ LỤC ……………………………………………………………….. 101

Phụ lục 1: Quy trình lấy mẫu khí NO2 ………………………………………. 101 

Phụ lục 2: Quy trình lấy mẫu khí SO2 ………………………………………. 108 

Phụ lục 3: Kết quả phân tích EDX mẫu clinker …………………………. 116 

Phụ lục 4: Kết quả phân tích EDX mẫu than cám ……………………… 120 

Phụ lục 5: Phiếu kết quả phân tích mẫu khí tại cảng PTSC Thanh Hóa. … 123 

Phụ lục 6: Kết quả giám sát môi trường Cảng PTSC

Thanh Hóa từ năm 2014 – 2016 ……………………………………………….. 126 

Phụ lục 7: Chuẩn bị hóa chất và tính toán chuẩn độ. ……………….. 133 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook