NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHENOL TRONG NƯỚC THẢI QUÁ TRÌNH LUYỆN CỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP OZON HÓA KẾT HỢP VỚI XÚC TÁC Fe0-Fe3O4/GRAPHEN

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHENOL TRONG NƯỚC THẢI QUÁ TRÌNH LUYỆN CỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP OZON

HÓA KẾT HỢP VỚI XÚC TÁC Fe0 Fe3O4/GRAPHEN

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHENOL TRONG NƯỚC THẢI QUÁ TRÌNH LUYỆN CỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP OZON HÓA KẾT HỢP VỚI XÚC TÁC Fe0-Fe3O4/GRAPHEN 

 

 NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHENOL TRONG NƯỚC THẢI QUÁ TRÌNH LUYỆN CỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP OZON HÓA KẾT HỢP VỚI XÚC TÁC Fe0 Fe3O4/GRAPHEN. Trong những năm qua, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam diễn ra mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Kèm theo đó là các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Phenol là chất ô nhiễm độc hại và được liệt kê vào 129 chất ô nhiễm cần ưu tiên xử lý theo hướng dẫn của Cục bảo vệ Môi trường Mỹ [22]. Phenol thường phát sinh ra trong các dòng thải của các ngành công nghiệp như hóa dầu, lọc dầu, sản xuất nhựa, ngành thép, dệt nhuộm, giấy và bột giấy, thuốc trừ sâu, dược phẩm, tổng hợp nhựa, nước thải của quá trình luyện cốc [23, 28].

 

 Luận văn với tiêu đề: “Nghiên cứu xử lý nước thải chứa phenol trong nước thải quá trình luyện cốc bằng phương pháp ozon hóa kết hợp với xúc tác Fe-Fe3O4/Graphen” với mục đích thử nghiệm xử lý nước thải cốc bằng quá trình catazon, sử dụng chất xúc tác sẵn có, thân thiện với môi trường nhằm góp phần nhỏ vào công cuộc giảm thiểu ô nhiễm ở Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu: Nâng cao hiệu quả xử lý phenol trong nước thải cốc bằng quá trình ozon hóa xúc tác thông qua việc xác định điều kiện tối ưu cho xử lý phenol trong nước thải cốc bằng hệ ozon có xúc tác. Áp dụng xử lý nước thải luyện cốc của Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

 

 

graphen

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

DANH MỤC BẢNG 
DANH MỤC HÌNH 
KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
MỞ ĐẦU ……………………………………………………….. 1 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ……………………………… 3

1.1. Tổng quan về phenol……………………………………………… 3 

1.1.1. Sự hình thành phenol từ nước thải cốc ……………….. 3 

Quy trình công nghệ sản xuất than cốc: ……………………….. 3 

1.1.2 Thành phần của nước thải cốc ……………………………. 3 

1.1.3. Độc tính của phenol và ảnh hưởng

đến con người và môi trường ………………………………………. 4

1.2. Công nghệ xử lý phenol trong nước thải cốc ………….. 5 

1.2.1. Tổng quan các nghiên cứu xử lý phenol

ở trong nước ………………………………………………………………. 5 

1.2.2. Tổng quan các nghiên cứu xử lý nước

thải cốc ở nước ngoài …………………………………………………. 8 

1.2.3. Giới thiệu quy trình xử lý nước thải dập cốc của Công

ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh ….… 12

1.3. Giới thiệu về quá trình ozon hóa xúc tác và ứng

dụng trong xử lý nước ………………………………………………… 14 

1.3.1. Cơ chế oxi hóa của ozon……………………………………. 14 

1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình ozon hoá ……… 19 

1.3.3. Ưu và nhược điểm của các quá trình ozon hóa

trong xử lý nước và nước thải ……………………………………… 22 

1.3.4. Ứng dụng của ozon trong xử lý nước và nước thải … 22 

1.3.5. Giới thiệu về quá trình ozon hóa xúc tác và ứng

dụng trong xử lý nước …………………………………………………. 24 

1.4. Giới thiệu vật liệu graphen ……………………………………… 29 

CHƯƠNG 2.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU … 31 

2.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………. 31

2.2. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………. 31 

2.2.1. Hóa chất và thiết bị ……………………………………………. 31 

2.2.2. Mô hình thí nghiệm ……………………………………………. 31 

2.2.3. Điều kiện thí nghiệm ………………………………………….. 32 

2.2.4. Phương pháp phân tích ……………………………………… 36 

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu ………………………………….. 39 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………… 40 

3.1. Nghiên cứu xử lý phenol trong nước băng ozon ……. 40 

3.1.1. Ảnh hưởng của pH đến khả năng xử lý

phenol bằng ozon ………………………………………………………. 40 

3.1.2. Khảo sát ảnh hƣởng của nồng độ ozon

đến quá trình xử lý ……………………………………………………… 42

3.2. Nghiên cứu xử lý phenol trong nước bằng ozon kết

hợp với xúc tác Fe o- Fe3O4/Graphen. …………………………. 43

3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng xúc tác……….. 43 

3.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ phenol

đến quá trình xử lý …………………………………………………….. 44

3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của anion Cl…………………….. 45

3.2.4. Khảo sát ảnh hưởng của anion CN…………………… 46 

3.2.5. Ảnh hưởng của yếu tố cạnh tranh ……………………… 47 

3.3. Áp dụng thực tế xử lý nƣớc thải cốc lấy tại công ty

TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bằng

phương pháp O3 kết hợp với chất xúc tác ………………….. 48

3.4. Xây dựng phương trình động học tốc độ phản ứng

cho quá trình xử lý phenol bằng ozon hóa xúc tác ………. 51 

3.4.1. Quá trình ozon hóa xúc tác đối với

dung dịch phenol ……………………………………………………… 52 

3.4.2. Quá trình ozon hóa xúc tác nước thải sinh

hóa của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp

Formosa Hà Tĩnh ……………………………………………………… 53 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………….. 55 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………….. 56 
PHỤ LỤC ……………………………………………………… 61 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook