NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THỰC VẬT THỦY SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN – VŨ THỊ NGUYỆT

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THỰC VẬT THỦY SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THỰC VẬT THỦY SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN 

 

 Xây dựng được CNST sử dụng TVTS để xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau công đoạn xử lý vi sinh, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Công nghệ có tính khả thi khi ứng dụng vào thực tiễn.

 Tổng quan về hiện trạng ô nhiễm nước thải chăn nuôi lợn, công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi lợn và CNST sử dụng TVTS trong xử lý nước thải nói chung, bao gồm nước thải chăn nuôi lợn. Đánh giá khả năng chống chịu (COD, NH4+, NO3, pH) và xử lý COD, nitơ, photpho trong nước thải chăn nuôi lợn sau giai đoạn xử lý vi sinh vật qui mô phòng thí nghiệm của một số TVTS tuyển chọn. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau giai đoạn xử lý vi sinh vật của các loại hình công nghệ sử dụng TVTS với tải lượng nước thải khác nhau…

 

 

vũ thị nguyệt

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………… 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ………………………………… 4

1.1. Tổng quan về nước thải chăn nuôi lợn ………………………………………. 4 

1.1.1. Vài nét về tình hình chăn nuôi lợn trang trại ……………………………… 4

1.1.2. Ô nhiễm môi trường do chăn nuôi lợn gây ra tại Việt Nam ………… 5

1.1.3. Hiện trạng công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi lợn …………………. 9

1.2. Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi lợn … 11 

1.3. Công nghệ sinh thái trong xử lý nước thải chăn nuôi ………………… 13

1.3.1. Khái niệm công nghệ sinh thái ……………………………………………….. 13

1.3.2. Các nhóm thực vật thủy sinh trong công nghệ sinh thái …………… 13

1.3.3. Vai trò của thực vật thuỷ sinh trong xử lý nước thải ………………….. 14

1.3.4. Các loại hình công nghệ sử dụng thực vật thủy sinh trong xử lý nước thải … 15

1.3.5. So sánh hệ thống công nghệ dòng chảy mặt và dòng chảy ngầm … 25

1.3.6. Sơ lược về một số loài thực vật thủy sinh nghiên cứu ………………… 27

1.4. Ứng dụng thực vật thủy sinh trong xử lý nước thải và nước thải chăn nuôi lợn … 32

1.4.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới …………………………………………….. 32 

1.4.2. Tình hình nghiên cứu trong nước ………………………………………………. 36

CHƯƠNG 2.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………… 45

2.1. Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………………………. 45

2.2. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………. 46 

2.2.1. Đánh giá khả năng chống chịu và xử lý các tác nhân ô nhiễm …….. 46

2.2.2. Đánh giá khả năng xử lý nước thải chăn nuôi lợn của các loại hình công nghệ … 48 

2.2.3. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn của mô hình sinh thái … 53

2.2.4. Phương pháp phân tích …………………………………………………………….. 53

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu …………………………………………………………. 54 

2.2.6. Thiết bị sử dụng trong nghiên cứu ……………………………………………… 55

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN …………………………….. 56

3.1. Khả năng chống chịu và xử lý ô nhiễm nước thải chăn nuôi lợn sau giai

đoạn xử lý vi sinh vật qui mô phòng thí nghiệm ………………………………….. 56 

3.1.1. Khả năng chống chịu một số yếu tố môi trường của thực vật thủy sinh … 56

3.1.2. Hiệu quả xử lý ô nhiễm của các loài TVTS được lựa chọn …………… 62 

3.2. Hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau xử lý vi sinh vật của một số loại

công nghệ sử dụng thực vật thủy sinh với lưu lượng nước thải khác nhau … 81 

3.2.1. Công nghệ sử dụng thực vật lá nổi Bèo tây …………………………………. 81

3.2.2. Công nghệ dòng chảy trên bề mặt ……………………………………………… 85 

3.2.3. Công nghệ dòng chảy ngầm ………………………………………………………. 91

3.2.4. Hệ thống phối hợp các thực vật thủy sinh ………………………………….. 100

3.2.5. So sánh hiệu quả xử lý TN, TP và COD của các loại hình công nghệ … 108

3.3. Xây dựng, vận hành và đánh giá hiệu quả giảm thiểu COD, N và P trong

mô hình sinh thái ……………………………………………………………………………….. 110 

3.3.1. Xây dựng mô hình sinh thái ……………………………………………………….. 110

3.3.2. Đánh giá hiệu quả xử lý của mô hình sinh thái …………………………….. 113

3.3.2.1. Hiệu quả xử lý COD …………………………………………………………. 113 

3.3.2.2. Hiệu quả xử lý nitơ ………………………………………………………….. 116

3.3.2.3. Hiệu quả xử lý photpho ……………………………………………………. 120

3.3.2.4. Sự biến đổi các yếu tố thủy lý của mô hình sinh thái …………. 122 

3.3.2.5. Bước đầu tính toán hiệu quả kinh tế ………………………………… 123

3.4. Đánh giá hiệu quả xử lý của mô hình sinh thái tích hợp trong mô hình tổng

thể xử lý nước thải chăn nuôi lợn tại Lương Sơn, Hòa Bình ………………… 126 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………………………. 130
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………… 130
KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………………… 131 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ ………………………….. 132
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………. 133 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook